Valtit

Ennakkoehdot

Joillakin valteilla on ennakkoehtoja. Hahmollasi on tällöin oltava kunkin ehdon vaatima kykyarvo, luokkaominaisuus, valtti, taito, perushyökkäyshyvitys tai muu ominaisuus, jotta hän voisi valita valtin ja käyttää sitä. Hahmo voi saada valtin alkaen siltä tasolta, jolla hän täyttää ensimmäisen kerran sen ennakkoehdot.

Hahmo ei voi käyttää aiemmin hankkimaansa valttia, jos hän ei enää täytä jotakin sen ennakkoehtoa.


Valttityypit

Osa valteista on yleisvaltteja, jotka muodostavat hyvin kirjavan joukon. Toiset valtit ovat esineentekovaltteja, joiden avulla loitsija voi luoda erilaisia taikaesineitä. Loput ovat taianmuuntovaltteja, joiden avulla loitsija voi alustaa ja langettaa loitsujaan tavallista vahvempina (joskin vastineeksi loitsun taso nousee).

Taistelijan lisävaltit

Osa valteista voidaan valita taistelijan lisävaltteina. Tämä ei estä muita hahmoja valitsemasta näitä valtteja, kunhan he täyttävät niiden mahdolliset ennakkoehdot.

Taistelijan lisävaltteja ovat:

Esineentekovaltit

Esineentekovalttien avulla loitsijat voivat valmistaa taikaesineitä. Eri esineentekovalteilla tehdään erityyppisiä taikaesineitä, mutta kaikilla näillä valteilla on yhteisiä piirteitä.

Perusvalmistushinnan kokemuspisteosuus

Kokemuspistemäärä, josta loitsija joutuu luopumaan taikaesinettä valmistaessaan. Määrä on 1/25 esineen kultarahoina ilmoitetusta perusmarkkinahinnasta. Hahmo ei voi käyttää esineeseen niin paljon kokemuspisteitä, että hän putoaisi alemmalle tasolle. Kun hän saa tarpeeksi kokemuspisteitä noustakseen uudelle tasolle, hän voi kuitenkin kuluttaa nämä pisteet tasonnoston sijasta uuden esineen valmistamiseen.

Perusvalmistushinnan kultarahaosuus

Taikaesineen perusvalmistushinnan kultarahaosuus on puolet esineen perusmarkkinahinnasta.

Esineentekovaltin käyttö vaatii myös laboratorion tai taikaverstaan, erikoistyökaluja jne. Hahmolla on yleensä vaadittavat tekotarpeet käytettävissään, elleivät olosuhteet ole poikkeukselliset.

Valmistusaika

Taikaesineen valmistuksen vaatima aika riippuu käytettävästä valtista ja esineen hinnasta. Vähimmäisaika on yksi päivä.

Langettajatason vaikutus hintaan

Loitsukääröjen kirjoituksella, Taikajuomien keitolla ja Taikasauvojen valmistuksella luodaan esineitä, jotka tuottavat loitsuvaikutuksia. Näiden esineiden voimakkuus riippuu niiden langettajatasosta – toisin sanoen esineen tuottama loitsu vaikuttaa samalla voimalla kuin jonkun saman tason loitsijan langettama loitsu. Myös esineen perusmarkkinahinta (ja sen myötä perusvalmistus­hinnan kokemuspiste- ja kultarahaosuudet) riippuu esineen langettajatasosta. Esineen langettajatason on oltava niin korkea, että esinettä valmistavan loitsijan olisi mahdollista langettaa esineen tuottama loitsu kyseisellä langettajatasolla. Esineen perusmarkkinahinta selvitetään kertomalla langettajataso loitsun tasolla ja sitten alla ilmoitetulla vakiosummalla:

Loitsukääröjen perusmarkkinahinta = loitsun taso × langettajataso × 25 kr
Taikajuomien perusmarkkinahinta = loitsun taso × langettajataso × 50 kr
Taikasauvojen perusmarkkinahinta = loitsun taso × langettajataso × 750 kr

0-tason loitsujen loitsutasoksi katsotaan tässä yhteydessä ½.

Lisähinta

Jos taikajuoma, loitsukäärö tai taikasauva tuottaa loitsun, jolla on maksullinen ainesosatekijä tai KoP-maksu, myös esineen valmistus vaatii nämä maksut. Taikajuoman tai loitsukäärön valmistajan on kulutettava maksullinen ainesosatekijä tai KoP-maksu esinettä tehdessään.

Taikasauvan valmistajan on kulutettava 50 maksullista ainesosatekijää tai maksettava KoP-maksu 50-kertaisena.

Eräät muutkin taikaesineet vaativat maksullisia ainesosatekijöitä tai KoP-maksuja. Tästä mainitaan niiden kuvauksissa.

Taianmuuntovaltit

Kun loitsijan tiedot taikuudesta karttuvat, hän voi oppia langettamaan loitsuja tavalla, joka poikkeaa hiukan alkuperäisestä. Loitsun alustus ja langetus tällä tavoin on tavallista vaikeampaa, mutta se on mahdollista taianmuuntovalttien avulla. Taianmuuntovaltilla muunneltu loitsu vie normaalia ylemmän tason loitsupaikan. Tämä ei silti muuta loitsun tasoa, joten loitsua vastaan heitettyjen laistoheittojen vaikeusaste ei kohoa.

Velhot ja jumalloitsijat

Velhojen ja jumalloitsijoiden on alustettava loitsunsa etukäteen. Hahmo päättää alustamisen aikana, mitkä loitsut hän alustaa taianmuuntovalttien avulla (eli mitkä loitsut vaativat normaalia ylemmän tason loitsupaikan).

Taikurit ja bardit

Taikurit ja bardit valitsevat loitsunsa niiden langetushetkellä, joten he päättävät vasta loitsua langettaessaan, tehostavatko he sitä taianmuuntovalttien avulla. Heidänkin tapauksessaan tehostettu loitsu vaatii normaalia ylemmän tason loitsupaikan.

Koska taikuri tai bardi ei ole alustanut loitsua taianmuuntomuotoisena etukäteen, hänen on käytettävä taianmuuntovalttia langetushetkellä, minkä vuoksi taianmuuntoloitsun (taianmuuntovaltilla tehostetun loitsun) langettamiseen kuluu häneltä enemmän aikaa kuin tavallisen loitsun langettamiseen.

Jos loitsun normaali langetusaika on 1 perustoiminto, loitsun taianmuuntoversion langetus on taikureille ja bardeille täyskierrostoiminto. (Tämä on eri langetusaika kuin 1 kierros.) Jos loitsulla on normaalisti perustoimintoa pitempi langetusaika, sen langetus vaatii yhden ylimääräisen täyskierrostoiminnon.

Korvaava langetus ja taianmuuntovaltit

Kun pappi langettaa hoito- tai aiheutus-loitsun korvaavasti, hän voi langettaa siitä myös taianmuuntoversion. Tällöin hänkin tarvitsee aikaa normaalia enemmän. Kun taianmuuntoloitsun langetusaika on 1 perustoiminto, sen langetus korvaavasti on täyskierrostoiminto, ja jos loitsulla on 1 perustoimintoa pitempi langetusaika, sen langetus korvaavasti vaatii yhden ylimääräisen täyskierrostoiminnon.

Taianmuuntovalttien vaikutus loitsuun

Vaikka taianmuuntoloitsu alustetaan ja langetetaan jonkin ylemmän tason loitsuna, se toimii kaikin tavoin alkuperäisen loitsutasonsa mukaisesti. Laistoheittoon vaikuttavat luvut pysyvät samoina, ellei valtin kuvauksessa toisin mainita.

Taianmuuntovaltit vaikuttavat vain valtin käyttäjän itsensä langettamiin loitsuihin. Taianmuuntovaltin avulla ei voida muunnella loitsua, joka langetetaan taikasauvasta, loitsukääröstä tai muusta esineestä.

Sellaiset taianmuuntovaltit, jotka poistavat jonkin loitsuosatekijän tarpeen, eivät poista vapaahyökkäyksen mahdollisuutta, kun loitsu langetetaan uhatussa ruudussa. Loitsun joudutus -valtilla muunnellun loitsun langettaminen ei kuitenkaan altista vapaahyökkäyksille.

Taianmuuntovaltteja ei voida käyttää kaikkiin loitsuihin. Katso kunkin valtin kuvauksesta, mitä loitsuja kyseinen valtti ei voi muunnella.

Usean taianmuuntovaltin käyttö loitsuun

Loitsija voi käyttää samaan loitsuun useita eri taianmuuntovaltteja. Muutokset loitsupaikan tasoon kasautuvat keskenään. Et voi kuitenkaan käyttää loitsuun samaa taianmuuntovalttia kuin kerran.

Taikaesineet ja taianmuuntoloitsut

Jos sinulla on asiaankuuluva esineentekovaltti, voit istuttaa loitsukääröön, taikajuomaan tai taikasauvaan myös loitsun taianmuuntoversion. Taikajuomille ja taikasauvoille asetetuissa tasorajoituksissa katsotaan loitsun korotettua (taianmuuntovaltin muuttamaa) tasoa. Hahmolla ei tarvitse olla taianmuuntovaltteja, jotta hän voisi aktivoida esineen, johon on istutettu jonkin loitsun taianmuuntoversio.

Taianmuuntoloitsujen torjunta

Se, onko loitsua tehostettu taianmuuntovaltilla, ei vaikuta sen kestävyyteen torjuntaloitsuja vastaan tai sen kykyyn torjua jokin toinen loitsu.


Valttien kuvaukset

Valttien kuvaukset noudattavat seuraavaa kaavaa:

Valtin nimi [valtin tyyppi]

Ennakkoehto

Ennakkoehtona voidaan vaatia tarpeeksi suurta kykyarvoa, toista valttia tai toisia valtteja, tarpeeksi suurta perushyökkäyshyvitystä, tarpeeksi korkeaa tasoa yhdessä tai useammassa taidossa tai tarpeeksi korkeaa luokkatasoa. Jos valtilla ei ole ennakkoehtoja, kuvauksessa ei ole tätä kappaletta. Valtilla voi olla monta eri ennakkoehtoa.

Hyöty

Se, mitä hahmo voi valtin avulla tehdä. Jos hahmo hankkii saman valtin useaan kertaan, sen hyödyt eivät kasaudu keskenään, ellei kuvauksessa toisin mainita.

Useimmiten valtin hankkimisella kahteen kertaan on samat vaikutukset kuin sen hankkimisella kerran.

Valtiton

Selostus siitä, mitä hahmo ei pysty tekemään, jos häneltä puuttuu tämä valtti. Kuvauksessa ei ole tätä kappaletta, jos valtin puutteesta ei ole varsinaista haittaa.

Muuta

Valttia koskevia lisätietoja, jotka voivat auttaa valtin valinnassa.

Ainesten sivuutus [yleis]

Hyöty

Voit langettaa minkä tahansa loitsun, jolla on enintään 1 kr:n maksava ainesosatekijä, tarvitsematta kyseistä osatekijää. (Loitsun langetus altistaa silti vapaahyökkäyksille normaaliin tapaan.) Jos loitsu vaatii ainesosatekijän, joka maksaa yli 1 kr:n, sinulla on oltava osatekijä normaaliin tapaan kädessäsi, kun langetat loitsua.

Ammunta liikkeestä [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Liikkuvuus, Lähiammunta, Väistely, perushyökkäyshyvitys +4.

Hyöty

Kun suoritat hyökkäyksen kantama-aseella, voit liikkua sekä ennen hyökkäystä että sen jälkeen, kunhan liikkumasi kokonaismatka ei ole suurempi kuin nopeutesi.

Muuta

Taistelija voi valita Ammunnan liikkeestä yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Aseeseen erikoistuminen [yleis]

Valitse yksi ase, johon olet jo aiemmin valinnut Aseeseen keskittyminen -valtin. Voit valita tätä valttia varten aseeksesi myös aseettoman iskun tai painin. Kun käytät valittua asetta, tuotat tavallista enemmän vaurioita.

Ennakkoehdot

Pätevyys valittuun aseeseen, Aseeseen keskittyminen (valittu ase), taistelijataso 4.

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin vaurioheittoihisi, kun käytät valittua asetta.

Muuta

Voit hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun valitset tämän valtin, se vaikuttaa uuteen aseeseen.

Taistelija voi valita Aseeseen erikoistumisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Aseeseen keskittyminen [yleis]

Valitse yksi ase. Voit valita tätä valttia varten aseeksesi myös aseettoman iskun tai painin (tai säteen, jos olet loitsija).

Ennakkoehdot

Pätevyys valittuun aseeseen, perushyökkäyshyvitys +1.

Hyöty

Saat hyvitystä +1 kaikkiin hyökkäysheittoihisi, kun käytät valittua asetta.

Muuta

Voit hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit tämän valtin, se vaikuttaa uuteen aseeseen.

Taistelija voi valita Aseeseen keskittymisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen. Hänellä on oltava Aseeseen keskittyminen johonkin aseeseen ennen kuin hän voi valita Aseeseen erikoistumisen kyseiseen aseeseen.

Asetaituruus [yleis]

Ennakkoehto

Perushyökkäyshyvitys +1.

Hyöty

Kun käyttelet oman kokoluokkasi olennolle tarkoitettua kevyttä asetta, säilää, ruoskaa tai piikkiketjua, voit käyttää hyökkäysheitoissasi Voimakkuus-muuntimesi sijasta Ketteryys-muunnintasi. Jos sinulla on kilpi, hyökkäysheittoihisi lasketaan kilven tuottama haarniskan testisakko.

Muuta

Taistelija voi valita Asetaituruuden yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Kehoaseet katsotaan aina kevyiksi aseiksi.

Eleetön loitsu [taianmuunto]

Hyöty

Eleettömäksi muutettu loitsu voidaan langettaa ilman eleosatekijää.

Valtilla ei ole vaikutusta loitsuihin, joilla ei ole eleosatekijää. Eleettömäksi muutettu loitsu vie loitsupaikan, joka on yhtä tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Eläinymmärrys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Eläintenkäsittely- ja Ratsastus-testeihisi.

Erikoisasepätevyys [yleis]

Valitse jokin erikoisase. Osaat käyttää valittua erikoisasetta taistelussa.

Ennakkoehto

Perushyökkäyshyvitys +1 (puolentoista käden miekalla ja kääpiötapparalla lisäksi Vma 13).

Hyöty

Voit suorittaa hyökkäysheitot valitulla aseella normaalisti.

Valtiton

Kun hahmo käyttää asetta, johon hänellä ei ole pätevyyttä, hän saa hyökkäysheittoihinsa sakkoa –4.

Muuta

Voit valita Erikoisasepätevyyden useammin kuin kerran. Aina kun valitset tämän valtin, se vaikuttaa uuteen erikoisaseeseen. Pätevyydellä puolentoista käden miekkaan tai kääpiötapparaan on ylimääräisenä ennakkoehtona Vma 13.

Taistelija voi valita Erikoisasepätevyyden yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Erikoisfamulus [yleis]

Tämän valtin avulla loitsija voi hankkia uuden famuluksen alla olevasta erikoisfamulusten luettelosta, joskin vain silloin, kun hän voisi normaalistikin hankkia uuden famuluksen.

Ennakkoehdot

Kyky hankkia uusi famulus, yhteensopiva hengenlaatu, riittävän korkea taso (ks. alla).

Hyöty

Kun loitsija hankkii famulusta, hän voi halutessaan valita sen myös alla olevasta luettelosta. Loitsija voi valita vain sellaisen famuluksen, jonka hengenlaatu on kummallakin akselilla (lainkuuliainen–kaoottinen, hyvä–paha) enintään yhden askeleen päässä hänen omasta hengenlaadustaan.

Erikoisfamuluksiin sovelletaan tavallisten famulusten sääntöjä, joskin tästä on kaksi poikkeusta: Jos olennon tyyppi on jokin muu kuin eläin, sen tyyppi ei muutu. Lisäksi erikoisfamulus ei saa kykyä puhua muiden kaltaistensa olentojen kanssa (joskin monilla erikoisfamuluksilla on tällainen kyky jo ennestään).

Taulukossa Erikoisfamuluksia isännän hengenlaadun mukaan on lueteltu vain muutama mahdollinen erikoisfamulus. Famulukseksi voidaan valita melkein mikä tahansa olento, joka on kooltaan ja voimiltaan suunnilleen luettelossa mainittujen olentojen kaltainen. Lisäksi isännän hengenlaatu ei ole ainoa mahdollinen valintaperuste. Erikoisfamulus voidaan valita myös esimerkiksi isännän olentotyypin tai alatyypin perusteella, kuten on tehty taulukossa Erikoisfamuluksia isännän tyypin tai alatyypin mukaan.

Taulukko: Erikoisfamuluksia isännän hengenlaadun mukaan

Famulus

Isännän hengenlaatu   

Isännän oppiloitsijataso   

Kipinälisko

Neutraali

5

Neulanokka

Neutraali

5

Formiaanityöläinen   

Lainkuuliais-neutraali

7

Pikkupiru

Lainkuuliais-paha

7

Valelohikäärme

Neutraali hyvä

7

Kvasitti

Kaoottis-paha

7


Taulukko: Erikoisfamuluksia isännän tyypin tai alatyypin mukaan

Famulus

Isännän tyyppi/alatyyppi   

Isännän oppiloitsijataso   

Maanylinen haukka1

Hyvä

3

Paholaismainen myrkkykäärme, Hyvin pieni2   

Paha

3

Ilmaelementaali, Pieni

Ilma

5

Maaelementaali, Pieni

Maa

5

Tulielementaali, Pieni

Tuli

5

Kipinälisko

Sähkö

5

Vesielementaali, Pieni

Vesi

5

Homunculus3

Epäkuollut

7

Jääviholainen

Kylmyys

7

  1. Tai jonkin muun tavallisten famulusten luettelossa mainitun eläimen maanylinen versio.

  2. Tai jonkin muun tavallisten famulusten luettelossa mainitun eläimen paholaismainen versio.

  3. Isännän on ensin valmistettava homunculus. Tarvittaessa valmistukseen voidaan käyttää veren sijasta visvaa tai jotakin muuta isännän ruumiista peräisin olevaa ainetta.

Esiinloihdinnan tehostus [yleis]

Ennakkoehto

Vahva koulukunta (loihdinta).

Hyöty

Kaikki esiinloihdintaloitsuilla paikalle tuomasi olennot saavat tehostushyvitystä +4 Voimakkuuteensa ja Ruumiinkuntoonsa koko loitsun kestoajaksi.

Haarniskapätevyys (keskiraskaat) [yleis]

Ennakkoehto

Haarniskapätevyys (kevyet).

Hyöty

Ks. Haarniskapätevyys (kevyet).

Valtiton

Ks. Haarniskapätevyys (kevyet).

Muuta

Taistelijat, barbaarit, paladiinit, papit, druidit ja bardit saavat Haarniskapätevyyden (keskiraskaat) automaattisesti lisävalttina. Heidän ei tarvitse valita sitä erikseen.

Haarniskapätevyys (kevyet) [yleis]

Hyöty

Kun pidät haarniskaa, johon sinulla on pätevyys, haarniskan testisakko lasketaan vain Akrobatia-, Kahlekuninkuus-, Kiipeily-, Loikkaus-, Piiloutuminen-, Silmänkääntö-, Tasapainoilu- ja Äänetön liike -testeihisi.

Valtiton

Hahmo, jolla ei ole pätevyyttä pitämäänsä haarniskaan, lisää haarniskan testisakon hyökkäysheittoihinsa ja kaikkiin liikkumiseen liittyviin taitotesteihinsä, myös Ratsastus-testeihin.

Muuta

Kaikki hahmot paitsi velhot, taikurit ja munkit saavat Haarniskapätevyyden (kevyet) automaattisesti lisävalttina. Heidän ei tarvitse valita sitä erikseen.

Haarniskapätevyys (raskaat) [yleis]

Ennakkoehdot

Haarniskapätevyys (kevyet), Haarniskapätevyys (keskiraskaat).

Hyöty

Ks. Haarniskapätevyys (kevyet).

Valtiton

Ks. Haarniskapätevyys (kevyet).

Muuta

Taistelijat, paladiinit ja papit saavat Haarniskapätevyyden (raskaat) automaattisesti lisävalttina. Heidän ei tarvitse valita sitä erikseen.

Harjaantunut aseestariisunta [yleis]

Ennakkoehdot

Äly 13, Taistelunhallinta.

Hyöty

Et altistu vapaahyökkäykselle, kun yrität riisua vihollisen aseesta, eikä vihollinen saa tilaisuutta riisua sinua aseesta vastavetona. Lisäksi saat hyvitystä +4 kilpailtuun hyökkäysheittoon, jolla yrität riisua vihollisesi aseesta.

Valtiton

Ks. normaalit aseestariisuntasäännöt.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen aseestariisunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Munkki voi valita Harjaantuneen aseestariisunnan lisävaltikseen 6. tasolla, vaikka hän ei täyttäisi valtin ennakkoehtoja.

Harjaantunut aseeton isku [yleis]

Hyöty

Sinun katsotaan olevan aseistautunut silloinkin, kun olet aseeton – toisin sanoen et altistu aseistautuneiden vihollisten vapaahyökkäyksille, kun hyökkäät heitä vastaan aseettomana. Voit kuitenkin kohdistaa vapaahyökkäyksen mihin tahansa viholliseen, joka suorittaa aseettoman hyökkäyksen sinua itseäsi vastaan.

Lisäksi aseettomat iskusi voivat tuottaa valintasi mukaan joko kuolettavia tai tainnuttavia vaurioita.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, sinut katsotaan aseettomaksi, kun hyökkäät aseettomalla iskulla, ja voit tuottaa sillä vain tainnuttavia vaurioita.

Muuta

Munkki saa Harjaantuneen aseettoman iskun automaattisesti lisävalttina 1. tasolla. Hänen ei tarvitse valita sitä erikseen.

Taistelija voi valita Harjaantuneen aseettoman iskun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut hajotusisku [yleis]

Ennakkoehdot

Vma 13, Väkihyökkäys.

Hyöty

Kun isket hajotusiskulla vihollisen pitelemää tai kantamaa esinettä (esimerkiksi asetta tai kilpeä), et altistu vapaahyökkäykselle.

Lisäksi saat hyvitystä +4 kaikkiin hyökkäysheittoihisi, kun hyökkäät toisen hahmon pitelemää tai kantamaa esinettä vastaan.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, altistut vapaahyökkäykselle, kun isket hajotusiskulla toisen hahmon pitelemää tai kantamaa esinettä.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen hajotusiskun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut jyrääminen [yleis]

Ennakkoehdot

Vma 13, Väkihyökkäys.

Hyöty

Kun yrität jyrätä vihollisen, kohteesi ei voi väistää sinua vaikka haluaisi. Lisäksi saat hyvitystä +4 Voimakkuus-testiisi, jolla yrität kaataa vihollisesi kumoon.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, jyräämisen kohde voi päättää, väistääkö vai esteleekö hän sinua.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen jyräämisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut kahdella aseella taistelu [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 17, Kahdella aseella taistelu, perushyökkäyshyvitys +6.

Hyöty

Sen lisäksi, että saat normaalin ylimääräisen hyökkäyksen heikomman käden aseellasi, saat sillä myös toisen hyökkäyksen, joskin –5:n sakolla. Ks. kahdella aseella taistelu -erikoishyökkäys.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, saat vain yhden hyökkäyksen heikomman käden aseellasi.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen kahdella aseella taistelun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

6. tason samoojan, joka on valinnut taistelutavakseen kahden aseen käyttelyn, katsotaan saaneen Harjaantunut kahdella aseella taistelu -valtin (vaikka hän ei täyttäisi sen ennakkoehtoja), mutta vain jos hän pitää kevyttä haarniskaa tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan.

Harjaantunut kampitus [yleis]

Ennakkoehdot

Äly 13, Taistelunhallinta.

Hyöty

Et altistu vapaahyökkäykselle, kun yrität kampittaa vihollisesi ilman asetta. Lisäksi saat hyvitystä +4 Voimakkuus-testiisi, jolla yrität kampittaa vihollisesi.

Jos kampitat vihollisen lähitaistelussa, saat välittömästi lähitaisteluhyökkäyksen kyseistä vihollista vastaan niin kuin et olisi käyttänytkään hyökkäystäsi kampitusyritykseen.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, altistut vapaahyökkäykselle, kun yrität kampittaa vihollisen ilman asetta.

Muuta

Munkki voi valita 6. tasolla Harjaantuneen kampituksen lisävaltikseen, vaikka hän ei täyttäisi valtin ennakkoehtoja.

Taistelija voi valita Harjaantuneen kampituksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut kilpilyönti [yleis]

Ennakkoehto

Kilpipätevyys.

Hyöty

Kun suoritat kilpilyönnin, voit silti lisätä kilven tuottaman kilpihyvityksen panssariluokkaasi.

Valtiton

Jos hahmolla ei ole tätä valttia ja hän suorittaa kilpilyönnin, hän ei saa lisätä kilven tuottamaa kilpihyvitystä panssariluokkaansa ennen seuraavan vuoronsa alkua.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen kilpilyönnin yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut käännytys [yleis]

Ennakkoehto

Kyky käännyttää tai ojentaa olentoja.

Hyöty

Käännytät tai ojennat olentoja niin kuin olisit yhtä tasoa ylempänä luokassa, jonka ansiosta sinulla on kyseinen kyky.

Harjaantunut niittäminen [yleis]

Ennakkoehdot

Vma 13, Niittäminen, Väkihyökkäys, perushyökkäyshyvitys +4.

Hyöty

Tämä valtti toimii muutoin kuten Niittäminen, mutta se ei aseta rajoituksia sille, montako kertaa voit käyttää sitä kierrosta kohden.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen niittämisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut paini [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Harjaantunut aseeton isku.

Hyöty

Et altistu vapaahyökkäykselle, kun suoritat kosketushyökkäyksen aloittaaksesi painin. Lisäksi saat hyvitystä +4 kaikkiin painitesteihisi, aloititpa painin itse tai et.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, altistut vapaahyökkäykselle, kun suoritat kosketushyökkäyksen aloittaaksesi painin.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen painin yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Munkki voi valita 1. tasolla Harjaantuneen painin lisävaltikseen, vaikka hän ei täyttäisi valtin ennakkoehtoja.

Harjaantunut puskeminen [yleis]

Ennakkoehdot

Vma 13, Väkihyökkäys.

Hyöty

Kun suoritat puskemisen, et altistu puolustautujan vapaahyökkäykselle. Lisäksi saat hyvitystä +4 kilpailtuun Voimakkuus-testiin, jolla yrität työntää puolustautujaa taaksepäin.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen puskemisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Harjaantunut tarkkuusammunta [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 19, Lähiammunta, Tarkkuusammunta, perushyökkäyshyvitys +11.

Hyöty

Kantamahyökkäyksesi sivuuttavat kaikki PL-hyvitykset, joita kohde saa täydellistä suojaa puutteellisemmista suojista, ja ohihyökkäys­mahdollisuudet, joita kohde saa täydellistä näkösuojaa puutteellisemmista näkösuojista. Täydellinen suoja ja täydellinen näkösuoja antavat kohteelle edelleen normaalit hyödyt kantamahyökkäyksiäsi vastaan.

Kun ammut tai heität painissa olevaa vihollista kantama-aseella, hyökkäys kohdistuu valitsemaasi viholliseen automaattisesti.

Valtiton

Ks. normaalit suojan ja näkösuojan vaikutuksia koskevat säännöt. Jos valtiton hahmo ampuu tai heittää painissa olevaa kohdetta kantama-aseella, hänen on arvottava, keneen painissa olijaan hyökkäys kohdistuu.

Muuta

Taistelija voi valita Harjaantuneen tarkkuusammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

11. tason samoojan, joka on valinnut taistelutavakseen jousiammunnan, katsotaan saaneen Harjaantunut tarkkuusammunta -valtin (vaikka hän ei täyttäisi sen ennakkoehtoja), mutta vain jos hän pitää kevyttä haarniskaa tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan.

Harjaantunut valehyökkäys [yleis]

Ennakkoehdot

Äly 13, Taistelunhallinta.

Hyöty

Voit yrittää valehyökkäystä liikkumistoimintona.

Valtiton

Valehyökkäys on valtittomalle hahmolle perustoiminto.

Taistelija voi valita Harjaantuneen valehyökkäyksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Huolellisuus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Arvon arviointi- ja Kirjoituksen tulkinta -testeihisi.

Hyökkäys ohiratsastuksesta [yleis]

Ennakkoehdot

Ratsastus 1 taso, Ratsain taistelu.

Hyöty

Kun olet ratsailla ja käytät rynnäkkötoimintoa, voit liikkua ja hyökätä niin kuin suorittaisit tavallisen rynnäkön ja sen jälkeen liikkua uudestaan (jatkaen suorassa linjassa rynnäkköön nähden). Liikkumisesi kokonaismäärä kyseisellä kierroksella voi olla enintään kaksi kertaa nopeutesi ratsain. Sinä ja ratsusi ette altistu hyökkäyksenne kohteena olevan vihollisen vapaahyökkäykselle.

Muuta

Taistelija voi valita Hyökkäyksen ohiratsastuksesta yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Ihme-esineiden valmistus [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 3.

Hyöty

Voit luoda minkä tahansa ihme-esineen, jonka valmistuksen ennakkoehdot täytät. Ihme-esineen valmistus kestää yhden päivän jokaista esineen markkinahinnan 1 000:ta kultarahaa kohden.

Ihme-esineen perusvalmistushinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkinahinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkinahinnasta.

Voit myös korjata rikkoutuneen ihme-esineen, jos se on sellainen, jonka voisit valmistaa. Korjaamiseen kuluu puolet siitä KoP-määrästä, puolet niistä kultarahoista ja puolet siitä ajasta, jotka kuluisivat esineen valmistamiseen.

Joidenkin ihme-esineiden valmistus vaatii maksullisesta ainesosatekijästä tai KoP-maksusta laskettavan lisähinnan, mistä mainitaan tällaisten esineiden kuvauksissa. Tämä lisähinta lisätään perusmarkkinahinnasta johdettuun perusvalmistushintaan. Lisähinta vaaditaan myös esinettä korjattaessa.

Itsellisyys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Eränkäynti- ja Parannus-testeihisi.

Jaksavuus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +4 seuraaviin testeihin ja laistoihin: Uinti-testeihin, joilla yrität välttää tainnuttavia vaurioita, Ruumiinkunto-testeihin, joilla yrität jatkaa juoksemista, Ruumiinkunto-testeihin, joilla yrität välttää pikamarssin tuottamia tainnuttavia vaurioita, Ruumiinkunto-testeihin, joilla yrität pidätellä hengitystä, Ruumiinkunto-testeihin, joilla yrität välttää nälän tai janon tuottamia tainnuttavia vaurioita, Sitkeys-laistoihin, joilla yrität välttää kuumuuden tai kylmyyden tuottamia tainnuttavia vaurioita, ja Sitkeys-laistoihin, joilla yrität välttää tukehtumisen tuottamia vaurioita. Lisäksi voit nukkua kevyessä tai keskiraskaassa haarniskassa muuttumatta uupuneeksi.

Valtiton

Jos hahmolla ei ole tätä valttia ja hän nukkuu keskiraskaassa tai raskaassa haarniskassa, hän on seuraavan päivän ajan automaattisesti uupunut.

Muuta

Samooja saa Jaksavuuden automaattisesti lisävalttina 3. tasolla. Hänen ei tarvitse valita sitä erikseen.

Johtajuus [yleis]

Ennakkoehto

Hahmotaso 6.

Hyödyt

Tämän valtin avulla hahmo voi houkutella itselleen uskollisen aisaparin ja kuuliaisia seuraajia. Selvitä alla olevasta taulukosta, millaisen aisaparin ja miten monta seuraajaa hahmo voi saada.

Taulukko: Johtajuus

Johtajuus-   
arvo

Aisaparin taso   

Seuraajien lukumäärä ja taso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 tai alle

2

1.

3

2.

4

3.

5

3.

6

4.

7

5.

8

5.

9

6.

10

7.

5

11

7.

6

12

8.

8

13

9.

10

1

14

10.

15

1

15

10.

20

2

1

16

11.

25

2

1

17

12.

30

3

1

1

18

12.

35

3

1

1

19

13.

40

4

2

1

1

20

14.

50

5

3

2

1

21

15.

60

6

3

2

1

1

22

15.

75

7

4

2

2

1

23

16.

90

9

5

3

2

1

24

17.

110

11

6

3

2

1

25 tai yli

17.

135

13

7

4

2

2

Johtajuus-arvo

Hahmon Johtajuus-perusarvo on yhtä kuin hänen hahmotasonsa + hänen mahdollinen Karisma-muuntimensa. Miinusmerkkisten Karisma-muuntimien huomioimiseksi tässä taulukossa on esillä myös hyvin alhaisia Johtajuus-arvoja, mutta joka tapauksessa hahmon on oltava vähintään 6. tasolla saadakseen Johtajuus-valtin. Hahmon Johtajuus-arvoon voivat vaikuttaa myös alempana mainitut ulkoiset tekijät.

Aisaparin taso

Hahmo voi houkutella itselleen aisaparin, joka on enintään yllä olevan taulukon osoittamalla tasolla. Onpa hahmon Johtajuus-arvo mikä hyvänsä, aisaparin on aina oltava vähintään kahta tasoa alempana kuin hahmo itse. Aisaparin on saatava tasonsa mukaiset varusteet. Halutessaan hahmo voi yrittää houkutella aisaparin, joka edustaa jotakin tiettyä rotua, luokkaa tai hengenlaatua. Aisaparin hengenlaatu ei voi olla johtajan hengenlaatuun nähden vastakkainen sen enempää laki–kaaos- kuin hyvä–paha-akselillakaan, ja johtaja saa Johtajuus-sakkoa, jos hän värvää aisaparin, jolla on eri hengenlaatu kuin hänellä itsellään.

Aisaparit saavat kokemuspisteitä seuraavasti:

Aisaparia ei katsota seurueen jäseneksi, kun lasketaan seurueen saamia kokemuspisteitä.

Jaa aisaparin taso hänen johtajanaan olevan (eli hänet Johtajuus-valtin avulla aisaparikseen houkutelleen) pelaajahahmon tasolla.

Kerro jakolaskun tulos pelaajahahmon saamalla KoP-määrällä, niin saat aisaparin KoP-määrän.

Jos aisapari saa tarpeeksi kokemuspisteitä noustakseen tasolle, joka on vain yhden alempana kuin pelaajahahmon hahmotaso, aisapari ei nouse uudelle tasolle vaan hänen uusi KoP-määränsä on 1 pisteen verran pienempi kuin uudelle tasolle vaadittava määrä.

Seuraajien lukumäärä ja taso

Hahmolla voi olla kullakin tasolla enintään yllä olevassa taulukossa näkyvä määrä seuraajia. Seuraajat muistuttavat aisapareja mutta ovat yleensä alempien tasojen hahmoja. Koska he ovat tavallisimmin vähintään viisi tasoa alempana kuin seuraamansa hahmo, heistä on harvoin hyötyä taistelussa.

Seuraajat eivät saa kokemuspisteitä eivätkä voi siten korottaa tasoaan. Kun Johtajuus-valtin hankkinut hahmo nousee uudelle tasolle, pelaaja kuitenkin selvittää yllä olevasta taulukosta, onko hahmo saanut uusia seuraajia, joista osa voi olla korkeammalla tasolla kuin hahmon aiemmin hankkimat seuraajat. (Aisaparin tasoa ei selvitetä taulukosta, koska aisaparit korottavat tasoaan hankkimalla kokemuspisteitä.)

Johtajuus-muuntimet

Hahmon Johtajuus-arvoon vaikuttavat useat eri tekijät, joten perusarvoon (hahmotaso + Kar-muunnin) voi tulla muutoksia. Hahmon maine (houkuteltavan aisaparin tai seuraajan näkökulmasta) korottaa tai laskee hänen Johtajuus-arvoaan; ks. taulukko Maine.

Aisaparin houkuttelemiseen vaikuttavat lisäksi omat muuntimensa; ks. taulukko Aisaparin houkuttelu.

Seuraajat asettavat etusijalle eri tekijöitä kuin aisaparit. Kun hahmo yrittää houkutella uusia seuraajia, käytä tilanteeseen sopivia muuntimia taulukosta Seuraajien houkuttelu.

Taulukko: Maine

Johtajan maine

Johtajuus-arvon muunnin   

Erittäin maineikas

+2

Tasapuolinen ja antelias

+1

Erikoisvoimia

+1

Epäonnistuja

–1

Kopea

–1

Julma

–2


Taulukko: Aisaparin houkuttelu

Johtaja...

Johtajuus-arvon muunnin   

Omistaa famuluksenpaladiinin ratsun tai eläintoverin   

–2

Houkuttelee eri hengenlaatua olevaa aisaparia

–1

On aiheuttanut jonkun aisaparinsa kuoleman

–2*

* Kasautuu jokaisesta kuolleesta aisaparista.


Taulukko: Seuraajien houkuttelu

Johtaja...

Johtajuus-arvon muunnin   

Omistaa linnan, tukikohdan, kiltatalon tms.

+2

Viettää liikkuvaa elämää

–1

On aiheuttanut toisten seuraajien kuolemia   

–1

Juoksu [yleis]

Hyöty

Kun juokset, liikut viisi kertaa normaalinopeutesi verran (jos sinulla on keskiraskas tai kevyt haarniska tai sinulla ei ole haarniskaa lainkaan ja jos kannat enintään keskiraskasta taakkaa) tai neljä kertaa nopeutesi verran (jos sinulla on raskas haarniska tai kannat raskasta taakkaa). Jos hyppäät juoksuvauhdista (ks. Loikkaus-taidon kuvaus), saat Loikkaus-testiisi hyvitystä +4. Saat lisätä Ketteryys-hyvityksesi panssariluokkaasi juoksemisenkin aikana.

Valtiton

Kun juokset, liikut neljä kertaa normaalinopeutesi verran (jos sinulla on keskiraskas tai kevyt haarniska tai sinulla ei ole haarniskaa lainkaan ja jos kannat enintään keskiraskasta taakkaa) tai kolme kertaa nopeutesi verran (jos sinulla on raskas haarniska tai kannat raskasta taakkaa).

Jäljitys [yleis]

Hyöty

Voit löytää jälkiä tai seurata niitä 1 virstan matkan, jos onnistut Eränkäynti-testissä. Joudut suorittamaan uuden Eränkäynti-testin aina, kun jäljet muuttuvat aiempaa vaikeammiksi seurata.

Liikut puolella normaalinopeudestasi (voit myös liikkua normaalinopeudellasi, jolloin saat testiin sakkoa –5, tai enintään kaksi kertaa normaalinopeutesi verran, jolloin saat testiin sakkoa –20). Kuten taulukosta Jäljitystehtävän vaikeusaste näkyy, Eränkäynti-testin vaikeusaste riippuu maaston kovuudesta.

Taulukko: Jäljitystehtävän vaikeusaste

Alusta

Eränkäynnin VA   

Erittäin pehmeä maa   

5

Pehmeä maa

10

Kiinteä maa

15

Kova maa

20

Erittäin pehmeä maa

Mikä tahansa kulkualusta (vasta satanutta lunta, paksu pölykerros, liejua tms.), johon jää syvät ja selvät jalanjäljet.

Pehmeä maa

Mikä tahansa kulkualusta, joka on kiinteämpi kuin lieju tai tuore lumi mutta kuitenkin niin periksi antava, että olento jättää siihen katkeamattomat joskin kevyet jalanjäljet.

Kiinteä maa

Tämä kattaa useimmat normaalit maastot (nurmikot, pellot, metsät tms.) ja poikkeuksellisen pehmeät tai likaiset sisätilat (pehmeät matot, erittäin likaiset tai pölyiset lattiat). Kulkualustaan jää korkeintaan katkonaiset jalanjäljet, joskin olento voi jättää muita vihjeitä itsestään (katkenneita oksia, karvatuppoja tms.).

Kova maa

Mikä tahansa alusta, johon ei jää jalanjälkiä lainkaan, esimerkiksi paljas kallio tai kova lattia. Useimmat joenpohjat kuuluvat tähän kategoriaan, koska vesi peittää tai huuhtoo pois kaikki jalanjäljet. Olento voi jättää vain muita vihjeitä itsestään (naarmuja, paikaltaan siirtyneitä kiviä tms.).

Jäljitystehtävän Eränkäynti-testiin voi vaikuttaa useita eri muuntimia. Ne on koottu alla olevaan taulukkoon:

Taulukko: Jäljitystehtävän VA-muuntimet

Olosuhde

Eränkäynnin VA-muunnin   

Jokaisesta kolmesta jäljitettävään ryhmään kuuluvasta olennosta   

–1

Jäljitettävän olennon tai olentojen koko1

   Minimaalinen

+8

   Taskukokoinen

+4

   Hyvin pieni

+2

   Pieni

+1

   Keskikokoinen

0

   Iso

–1

   Valtava

–2

   Suunnaton

–4

   Giganttinen

–8

Jokaisesta jälkien jättämisestä kuluneesta 24 tunnista

+1

Jokaisesta jälkien jättämisestä kuluneesta tunnista vesisadetta   

+1

Jälkien jättämisen jälkeen on satanut lunta

+10

Huono näkyvyys2

   Pilvinen tai kuuton yö

+6

   Kuunvalo

+3

   Sumuista tai sateista

+3

Jäljitetty joukko peittää jälkensä (ja liikkuu puolinopeudella)   

+5

  1. Jos jäljitettävässä joukossa on erikokoisia olentoja, käytä vain suurimman kokoluokan muunninta.

  2. Käytä tästä ryhmästä vain suurinta muunninta.

Jos epäonnistut Eränkäynti-testissä, voit yrittää uudelleen 1 tunnin (ulkona) tai 10 minuutin (sisätiloissa) etsinnän jälkeen.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, voit kyllä käyttää Eränkäynti-taitoa jälkien löytämiseen mutta pystyt seuraamaan niitä vain, jos jäljitystehtävän vaikeusaste on enintään 10. Vaihtoehtoisesti voit yrittää etsiä jalanjälkiä tai muita olennon kulusta jääneitä vihjeitä Etsintä-taidon avulla (jonka vaikeusaste määräytyy yllä olevien taulukkojen mukaan). Et voi kuitenkaan käyttää Etsintää jälkien seuraamiseen, et silloinkaan, kun joku muu on jo löytänyt ne.

Muuta

Samooja saa Jäljityksen automaattisesti lisävaltikseen. Hänen ei tarvitse valita sitä erikseen.

Et voi löytää tai seurata tämän valtin avulla jälkiä, jotka on jättänyt jäljetön kulku -loitsun kohde.

Jäntevyys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Kiipeily- ja Uinti-testeihisi.

Kahdella aseella puolustautuminen [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 15, Kahdella aseella taistelu.

Hyöty

Kun käyttelet kaksoisasetta tai kahta asetta (pois lukien kehoaseet ja aseettomat iskut), saat kilpihyvitystä +1 panssariluokkaasi. Ks. kahdella aseella taistelu -erikoishyökkäys.

Kun taistelet puolustuskannalla tai käytät täyspuolustustoimintoa, tämä kilpihyvitys kohoaa +2:een.

Muuta

Taistelija voi valita Kahdella aseella puolustautumisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Kahdella aseella taistelu [yleis]

Voit taistella ase kummassakin kädessäsi. Voit suorittaa toisen aseesi ansiosta joka kierroksella yhden ylimääräisen hyökkäyksen.

Ennakkoehto

Ket 15.

Hyöty

Kahdella aseella taistelun tuottamat sakot hyökkäysheittoihin pienenevät. Vahvemman kätesi sakko pienenee 2:lla ja heikomman käden sakko 6:lla. Ks. kahdella aseella taistelu -erikoishyökkäys.

Valtiton

Jos sinulla on ase heikommassakin kädessäsi, saat sen ansiosta yhden ylimääräisen hyökkäyksen kierrosta kohden. Tällä tavoin taistellessasi saat sakkoa –6 hyökkäyksiisi vahvemmalla kädelläsi ja sakkoa –10 hyökkäyksiisi heikommalla kädelläsi. Jos heikomman kätesi ase on kevyt, kumpikin sakko vähenee 2:lla. (Aseeton isku katsotaan aina kevyeksi aseeksi.)

Muuta

2. tason samoojan, joka on valinnut taistelutavakseen kahdella aseella taistelun, katsotaan saaneen Kahdella aseella taistelu -valtin (vaikka hän ei täyttäisi sen ennakkoehtoa), mutta vain jos hän pitää kevyttä haarniskaa tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan.

Taistelija voi valita Kahdella aseella taistelun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Kaukoammunta [yleis]

Ennakkoehto

Lähiammunta.

Hyöty

Kun käytät ammusasetta, esimerkiksi jousta, sen kantamaporras kasvaa puolella (kerro 1½:lla). Kun käytät heittoasetta, sen kantamaporras kaksinkertaistuu.

Muuta

Taistelija voi valita Kaukoammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Kehonhallinta [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 Akrobatia- ja Loikkaus-testeihisi.

Kestokyky [yleis]

Hyöty

Saat +3 kestopistettä.

Muuta

Hahmo voi hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Sen vaikutukset kasautuvat.

Ketterä hyökkäys [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Liikkuvuus, Väistely, perushyökkäyshyvitys +4.

Hyöty

Kun suoritat hyökkäyksen lähitaisteluaseella, voit liikkua sekä ennen hyökkäystä että sen jälkeen, kunhan liikkumasi kokonaismatka ei ole nopeuttasi suurempi. Liikkuminen tällä tavoin ei altista sinua hyökkäyksesi kohteena olevan puolustautujan vapaahyökkäykselle, joskin se voi altistaa sinut muiden olentojen vapaahyökkäyksille, jos niillä on siihen sääntöjen suoma tilaisuus. Et voi käyttää tätä valttia raskaassa haarniskassa.

Sinun on liikuttava vähintään 5 jalkaa sekä ennen hyökkäyksen suorittamista että sen jälkeen, jotta saisit Ketterän hyökkäyksen tuottamat hyödyt.

Muuta

Taistelija voi valita Ketterän hyökkäyksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Kilpipätevyys [yleis]

Hyöty

Voit käyttää kilpeä ja kärsit vain sen perussakot.

Valtiton

Kun käytät kilpeä, johon sinulla ei ole pätevyyttä, saat kilvestä koituvan haarniskan testisakon myös hyökkäysheittoihisi ja kaikkiin liikkumiseen liittyviin taitotesteihisi, mukaan lukien Ratsastus-testeihin.

Muuta

Barbaarit, bardit, druidit, paladiinit, papit, samoojat ja taistelijat saavat Kilpipätevyyden automaattisesti lisävalttina. Heidän ei tarvitse valita sitä erikseen.

Lamauttava nyrkki [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Vii 13, Harjaantunut aseeton isku, perushyökkäyshyvitys +8.

Hyöty

Sinun on ilmoitettava käyttäväsi tätä valttia ennen kuin suoritat hyökkäysheittosi (joten käyttöyritys menee hukkaan, jos heitto epäonnistuu). Jos aseeton hyökkäyksesi tuottaa viholliselle vaurioita, hän joutuu vaurioiden kärsimisen lisäksi suorittamaan Sitkeys-laistoheiton (VA 10 + ½ hahmotasostasi + Vii-muuntimesi). Jos vihollinen epäonnistuu tässä laistoheitossa, hän on lamaantunut 1 kierroksen ajan (seuraavaa toimintoasi edeltävään hetkeen). Lamaantunut olento pudottaa kaiken pitelemänsä, ei voi suorittaa mitään toimintoja, saa sakkoa –2 panssariluokkaansa eikä voi lisätä Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa. Voit yrittää lamautushyökkäystä kerran päivässä jokaista neljää tasoasi kohden (ks. kuitenkin Muuta) ja enintään kerran kierroksessa. Epäkuolleita, kasveja, limaolioita, rakentoja, ruumiittomia olentoja ja kriittisille osumille immuuneja olentoja ei voida lamauttaa.

Muuta 

Munkki voi valita Lamauttavan nyrkin lisävaltikseen 1. tasolla, vaikka hän ei täyttäisi valtin ennakkoehtoja. Tämän valtin valinnut munkki voi yrittää lamautushyökkäystä munkkitasonsa verran kertoja päivässä ja lisäksi yhden ylimääräisen kerran päivässä jokaisesta neljästä tasosta, joita hänellä on muissa luokissa kuin munkkina.

Taistelija voi valita Lamauttavan nyrkin yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Liikkuvuus [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Väistely.

Hyöty

Saat väistelyhyvitystä +4 panssariluokkaasi, kun sinuun kohdistuu vapaahyökkäyksiä sen vuoksi, että liikut uhatulla alueella tai sieltä pois. Kaikki olosuhteet, joiden takia et voi lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystäsi panssariluokkaasi, saavat sinut menettämään myös nämä väistelyhyvitykset.

Toisin kuin useimmat muut hyvitystyypit, väistelyhyvitykset kasautuvat keskenään.

Muuta

Taistelija voi valita Liikkuvuuden yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Lisäkäännytys [yleis]

Ennakkoehto

Kyky käännyttää tai ojentaa olentoja.

Hyöty

Aina kun valitset tämän valtin, saat neljä uutta käännytys- tai ojennusyritystä päivässä.

Jos pystyt käännyttämään tai ojentamaan useita erityyppisiä olentoja, saat neljä uutta yritystä päivässä kuhunkin tällaiseen käännytys- tai ojennuskykyysi.

Valtiton

Jos hahmolla ei ole tätä valttia, hänellä on epäkuolleiden (tai muiden olentojen) käännytys- tai ojennusyrityksiä päivässä tavallisimmin yhteensä 3 + hahmon Karisma-muunnin.

Muuta

Voit hankkia Lisäkäännytyksen useammin kuin kerran. Sen vaikutukset kasautuvat. Aina kun hankit tämän valtin, saat jokaiseen käännytys- tai ojennuskykyysi neljä uutta yritystä päivässä.

Loitsukääröjen kirjoitus [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 1.

Hyöty

Voit valmistaa loitsukäärön mistä tahansa osaamastasi loitsusta. Loitsukääröjen kirjoitus kestää yhden päivän jokaista käärön perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden. Loitsukäärön perusmarkkinahinta on sen loitsutaso × sen langettajataso × 25 kr.

Loitsukäärön perusvalmistushinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkinahinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkinahinnasta.

Joidenkin loitsukääröjen loitsuilla on maksullinen ainesosatekijä tai KoP-maksu. Nämä maksut lisätään perusmarkkinahinnasta johdettuun perusvalmistushintaan.

Loitsumestaruus [yleis, vain velhoille]

Ennakkoehto

Velhotaso 1.

Hyöty

Aina kun hankit tämän valtin, valitset Älykkyys-muuntimesi verran ennestään osaamiasi loitsuja. Tästä eteenpäin voit alustaa nämä loitsut joutumatta perehtymään loitsukirjaasi.

Valtiton

Ellei sinulla ole tätä valttia, joudut käyttämään loitsukirjaa kaikkien loitsujesi (paitsi taianluvun) alustamiseen.

Loitsun enimmäistys [taianmuunto]

Hyöty

Tämän valtin ansiosta loitsun kaikki nopalla arvottavat numeromääräiset vaikutukset (esimerkiksi vauriot) ovat aina suurimmat mahdolliset. Valtti ei vaikuta laistoheittoihin eikä kilpailtuihin heittoihin, kuten ei myöskään loitsuihin, joilla ei ole nopalla arvottavia numeromääräisiä vaikutuksia. Enimmäistetty loitsu vie loitsupaikan, joka on kolmea tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Loitsu, joka on sekä enimmäistetty että voimistettu, saa molempien valttien hyödyt: enimmäistuloksen plus puolet normaaliin tapaan heitetystä tuloksesta.

Loitsun joudutus [taianmuunto]

Hyöty

Joudutetun loitsun langetus on pikatoiminto. Voit suorittaa toisen toiminnon – jopa langettaa toisen loitsun – samalla kierroksella kuin langetat joudutetun loitsun. Voit langettaa vain yhden joudutetun loitsun kierrosta kohden. Jos loitsun langetusaika on pitempi kuin 1 täyskierrostoiminto, sitä ei voida jouduttaa. Joudutettu loitsu vie loitsupaikan, joka on neljää tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso. Joudutetun loitsun langetus ei altista vapaahyökkäyksille.

Muuta

Tätä valttia ei voida käyttää alustamatta langetettaviin loitsuihin (eli taikurinloitsuihin, bardinloitsuihin tai korvaavasti langetettuihin papin- ja druidinloitsuihin), sillä aina kun taianmuuntovaltteja käytetään alustamatta langetettavaan loitsuun, sen langetusaika pitenee automaattisesti täyskierrostoiminnoksi.

Loitsun korotus [taianmuunto]

Hyöty

Korotetulla loitsulla on normaalia korkeampi loitsutaso (kuitenkin aina enintään 9. taso). Toisin kuin muut taianmuuntovaltit, Loitsun korotus nostaa muuntelemansa loitsun todellista tasoa eikä vain sen loitsupaikan tasoa. Kaikki loitsutasosta riippuvaiset vaikutukset (esimerkiksi laistoheittojen vaikeusasteet ja loitsun kyky läpäistä vähäinen koskemattomuuskupu) lasketaan korotetun tason mukaan. Korotettu loitsu on yhtä vaikea alustaa ja langettaa kuin mikä tahansa uuden tasonsa loitsu.

Loitsun levitys [taianmuunto]

Hyöty

Voit laajentaa purkauksen, huoun, leviämän tai juovan muotoisen loitsun aluetta. Kaikki loitsun alueen mitat kasvavat 100 %. Levitetty loitsu vie loitsupaikan, joka on yhtä tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Tämä valtti ei vaikuta loitsuihin, joiden alue ei kuulu johonkin mainituista neljästä tyypistä.

Loitsun pitkitys [taianmuunto]

Hyöty

Pitkitetyn loitsun kestoaika on kaksi kertaa normaalia pitempi. Tämä valtti ei vaikuta loitsuihin, joiden kestoaika on keskittyminen, silmänräpäyksellinen tai pysyvä. Pitkitetty loitsu vie loitsupaikan, joka on yhtä tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Loitsun ulotus [taianmuunto]

Hyöty

Voit muunnella loitsua, jonka kantama on lyhyt, keskipitkä tai pitkä, siten että sen kantama kasvaa 100 %. Kantamaltaan lyhyen loitsun kantamaksi tulee 50 j + 5 j/taso, kantamaltaan keskipitkän loitsun kantamaksi tulee 200 j + 20 j/taso, ja kantamaltaan pitkän loitsun kantamaksi tulee 800 j + 80 j/taso. Ulotettu loitsu vie loitsupaikan, joka on yhtä tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Tämä valtti ei vaikuta loitsuihin, joiden kantamaa ei ole määritelty välimatkoin, eikä loitsuihin, joiden kantama ei ole lyhyt, keskipitkä tai pitkä.

Loitsun voimistus [taianmuunto]

Hyöty

Tämän valtin ansiosta loitsun kaikki nopalla arvottavat numeromääräiset vaikutukset (esimerkiksi vauriot) kasvavat puolella.

Valtti ei vaikuta laistoheittoihin eikä kilpailtuihin heittoihin, kuten ei myöskään loitsuihin, joilla ei ole nopalla arvottavia numeromääräisiä vaikutuksia. Voimistettu loitsu vie loitsupaikan, joka on kahta tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Luonnonloitsu [yleis]

Ennakkoehdot

Vii 13, erähahmo-kyky.

Hyöty

Voit suorittaa loitsujen puhe- ja eleosatekijöitä erähahmossa ollessasi. Korvaat loitsun normaalit puhe- ja eleosatekijät erilaisilla äännähdyksillä ja liikkeillä.

Voit myös käyttää hallussasi olevia ainesosatekijöitä ja kanavoijia, vaikka ne olisivat sulautuneina senhetkiseen hahmoosi. Et voi käyttää tämän valtin avulla taikaesineitä, jos olet sellaisessa hahmossa, jossa et voisi normaalisti käyttää niitä. Valtti ei myöskään anna erähahmollesi puhekykyä.

Lähiammunta [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +1 hyökkäys- ja vaurioheittoihisi kantama-aseilla, kun kantama on enintään 30 jalkaa.

Muuta

Taistelija voi valita Lähiammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Läpäisijäloitsu [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 langettajatasotesteihin (1n20 + langettajatasosi), joilla yrität läpäistä olennon loitsunsiedon.

Neuvottelijanluonto [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Aikeen aavistus- ja Diplomatia-testeihisi.

Niittäminen [yleis]

Ennakkoehdot

Vma 13, Väkihyökkäys.

Hyöty

Jos tuotat olennolle tarpeeksi vaurioita pudottaaksesi sen pois taistelusta (tavallisimmin huventamalla sen kestopistemäärän alle 0:aan tai tappamalla sen), saat välittömästi yhden ylimääräisen lähitaisteluhyökkäyksen jotakin toista ulottumallasi olevaa olentoa vastaan. Et voi ottaa 5 jalan askelta ennen tämän ylimääräisen hyökkäyksen suorittamista. Ylimääräinen hyökkäys suoritetaan samalla aseella ja samalla hyvityksellä kuin se hyökkäys, joka pudotti edellisen olennon pois taistelusta. Voit käyttää tätä kykyä kerran kierroksessa.

Muuta

Taistelija voi valita Niittämisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Nopea aloite [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +4 aloitetesteihisi.

Muuta

Taistelija voi valita Nopean aloitteen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Notkeus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 Kahlekuninkuus- ja Tasapainoilu-testeihisi.

Nuolensieppaus [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 15, Harjaantunut aseeton isku, Nuolen sivuunohjaus.

Hyöty

Kun käytät Nuolen sivuunohjaus -valttia, sinun ei tarvitse ohjata asetta sivuun vaan voit myös siepata sen. Jos kyseessä on heittoase, voit singota sen välittömästi takaisin hyökkääjää kohti (vaikka ei olisi oma vuorosi). Halutessasi voit pitää sieppaamasi aseet itselläsi myöhempää käyttöä varten.

Jotta voisit käyttää tätä valttia, sinulla on oltava vähintään yksi käsi vapaana (et pitele siinä mitään).

Muuta

Taistelija voi valita Nuolensieppauksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Nuolen sivuunohjaus [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Harjaantunut aseeton isku.

Hyöty

Jotta voisit käyttää tätä valttia, sinulla on oltava vähintään yksi käsi vapaana (et pitele siinä mitään). Voit ohjata kerran kierroksessa sivuun kantama-aseen, joka muutoin osuisi sinuun, jolloin et kärsi siitä lainkaan vaurioita. Sinun on oltava tietoinen hyökkäyksestä, etkä saa olla valmistautumaton.

Kantama-aseen sivuunohjausta ei lasketa toiminnoksi. Poikkeuksellisen järeitä kantama-aseita tai loitsuvaikutusten tuottamia kantamahyökkäyksiä ei voi ohjata sivuun.

Muuta

Munkki voi valita Nuolen sivuunohjauksen lisävaltikseen 2. tasolla, vaikka hän ei täyttäisi valtin ennakkoehtoja.

Taistelija voi valita Nuolen sivuunohjauksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Paranneltu torjuntaloitsu [yleis]

Hyöty

Voit käyttää torjuntaloitsuna mitä tahansa loitsua, joka on samasta koulukunnasta ja vähintään yhtä loitsutasoa korkeammalta tasolta kuin kohdeloitsu.

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, voit torjua kohdeloitsun vain samalla loitsulla tai sellaisella loitsulla, jonka on erikseen mainittu torjuvan kohdeloitsun.

Parviammunta [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 17, Lähiammunta, Pika-ammunta, perushyökkäyshyvitys +6

Hyöty

Voit ampua perustoimintona kaksi nuolta yhteen 30 jalan säteellä olevaan viholliseen. Molemmat nuolet käyttävät samaa hyökkäysheittoa (johon lasketaan sakkoa –4) ja tuottavat vaurioita normaalisti (ks. kuitenkin Muuta­).

Voit lisätä tähän hyökkäykseen yhden ylimääräisen nuolen jokaisesta viidestä pisteestä, joilla perushyökkäyshyvityksesi ylittää +6:n; perushyökkäyshyvitys +16:sta alkaen nuolia on kuitenkin yhteensä aina enintään neljä. Kolmas ja neljäs nuoli tuottavat hyökkäysheittoon kasautuvaa sakkoa –2 (eli kolmesta nuolesta sakko on –6 ja neljästä –8).

Vauriovähennys ja muut sietovaikutukset lasketaan erikseen kutakin ammuttua nuolta vastaan.

Muuta­

Ammutpa miten monta nuolta hyvänsä, lisäät tarkan osuman tuottamat ylimääräiset vauriot vain kerran. Jos siis aiheutat kriittisen osuman, vain ensimmäinen nuoli tuottaa kriittiset vauriot ja kaikki muut nuolet tuottavat tavanomaiset vauriot.

Taistelija voi valita Parviammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

6. tason samoojan, joka on valinnut taistelutavakseen jousiammunnan, katsotaan saaneen Parviammunta-valtin (vaikka hän ei täyttäisi sen ennakkoehtoja), mutta vain jos hän pitää kevyttä haarniskaa tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan.

Perusasepätevyys [yleis]

Hyöty

Voit suorittaa hyökkäysheittosi normaalisti kaikilla perusaseilla.

Valtiton

Kun käytät asetta, johon sinulla ei ole pätevyyttä, saat hyökkäysheittoihisi sakkoa –4.

Muuta

Kaikilla hahmoilla paitsi druideilla, munkeilla ja velhoilla on automaattisesti pätevyys kaikkiin perusaseisiin. Niinpä heidän ei tarvitse valita tätä valttia.

Pika-ammunta [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Lähiammunta.

Hyöty

Voit suorittaa joka kierroksella yhden ylimääräisen hyökkäyksen kantama-aseellasi. Hyökkäys suoritetaan korkeimmalla perushyökkäyshyvitykselläsi, mutta jokaiseen kyseisellä kierroksella suorittamaasi hyökkäykseen (sekä ylimääräiseen että normaaleihin) lasketaan sakkoa –2. Tämän valtin käyttö vaatii täyshyökkäystoiminnon.

Muuta

Taistelija voi valita Pika-ammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

2. tason samoojan, joka on valinnut taistelutavakseen jousiammunnan, katsotaan saaneen Pika-ammunta-valtin (vaikka hän ei täyttäisi sen ennakkoehtoja), mutta vain jos hän pitää kevyttä haarniskaa tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan.

Pikalataus [yleis]

Valitse yksi varsijousityyppi (pienois, kevyt tai raskas).

Ennakkoehto

Asepätevyys (valittu varsijousityyppi).

Hyöty

Valitsemasi varsijousityypin lataamiseen kuluva aika lyhenee ilmaistoiminnoksi (pienois- tai kevyellä varsijousella) tai liikkumistoiminnoksi (raskaalla varsijousella). Varsijousen lataaminen altistaa edelleen vapaahyökkäyksille.

Jos olet valinnut tämän valtin pienoisvarsijouselle tai kevyelle varsijouselle, voit ampua aseella täyshyökkäystoimintona yhtä monta kertaa kuin jos hyökkäisit jousella.

Valtiton

Jos hahmolla ei ole tätä valttia, hän tarvitsee pienois- tai kevyen varsijousen lataamiseen liikkumistoiminnon ja raskaan varsijousen lataamiseen täyskierrostoiminnon.

Muuta

Voit hankkia Pikalatauksen useammin kuin kerran. Aina kun valitset tämän valtin, se vaikuttaa eri varsijousityyppiin.

Taistelija voi valita Pikalatauksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Pikaveto [yleis]

Ennakkoehto

Perushyökkäyshyvitys +1.

Hyöty

Voit vetää aseen esiin liikkumistoiminnon sijasta ilmaistoimintona. Voit vetää piilotetun aseen esiin (ks. Silmänkääntö-taito) liikkumistoimintona.

Tämän valtin valinnut hahmo voi heittää aseita kaikilla hyökkäyksillään (pitkälti samaan tapaan kuin jos hän ampuisi jousella).

Valtiton

Jos sinulla ei ole tätä valttia, voit vetää aseen esiin liikkumistoimintona tai (jos perushyökkäyshyvityksesi on vähintään +1) ilmaistoimintona osana muuta liikkumista. Jos sinulla ei ole tätä valttia, voit vetää piilotetun aseen esiin perustoimintona.

Muuta

Taistelija voi valita Pikavedon yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Pyörrehyökkäys [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, Äly 13, Ketterä hyökkäys, Liikkuvuus, Taistelunhallinta, Väistely, perushyökkäyshyvitys +4.

Hyöty

Kun käytät täyshyökkäystoimintoa, voit luopua tavallisista hyökkäyksistäsi ja suorittaa niiden sijasta yhden lähitaisteluhyökkäyksen jokaista ulottumallasi olevaa vihollista vastaan täydellä perushyökkäyshyvitykselläsi.

Kun käytät Pyörrehyökkäys-valttia, menetät kaikki lisä- ja ylimääräiset hyökkäykset, jotka sinulla on muiden valttien, loitsujen tai kykyjen ansiosta.

Muuta

Taistelija voi valita Pyörrehyökkäyksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Ratsailta ammunta [yleis]

Ennakkoehdot

Ratsastus 1 taso, Ratsain taistelu.

Hyöty

Voit puolittaa sakkosi, joita saat käytellessäsi kantama-asetta ratsailta: –4:n sijasta –2, jos ratsusi suorittaa tuplaliikkumisen, ja –8:n sijasta –4, jos ratsusi juoksee.

Muuta

Taistelija voi valita Ratsailta ammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Ratsain taistelu [yleis]

Ennakkoehto

Ratsastus 1 taso.

Hyöty

Voit yrittää mitätöidä kerran kierroksessa yhden ratsusi taistelussa saaman osuman Ratsastus-testillä (reaktiona). Osuma mitätöityy, jos Ratsastus-testisi tulos on suurempi kuin vihollisen hyökkäysheiton tulos. (Käytännössä Ratsastus-testisi tuloksesta tulee ratsun panssariluokka, jos tulos on suurempi kuin ratsun normaali PL.)

Muuta

Taistelija voi valita Ratsain taistelun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Ratsuväenrynnäkkö [yleis]

Ennakkoehdot

Ratsastus 1 taso, Hyökkäys ohiratsastuksesta, Ratsain taistelu.

Hyöty

Kun olet ratsailla ja käytät rynnäkkötoimintoa, tuotat kaksinkertaiset vauriot kaikilla lähitaisteluaseilla (paitsi peitsellä kolminkertaiset vauriot).

Muuta

Taistelija voi valita Ratsuväenrynnäkön yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Salamarefleksit [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Refleksi-laistoheittoihisi.

Salavihkaisuus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Piiloutuminen- ja Äänetön liike -testeihisi.

Sitkeähenkisyys [yleis]

Ennakkoehto

Jaksavuus.

Hyöty

Kun kestopisteesi hupenevat –1:n ja –9:n välille, tilasi muuttuu automaattisesti vakaaksi. Sinun ei tarvitse heittää n% selvittääksesi, menetätkö 1 kestopisteen kierroksessa vai et.

Kun kestopisteesi hupenevat alle 0:aan, voit myös halutessasi toimia niin kuin olisit vajaakuntoinen etkä kuolemaisillasi. Sinun on päätettävä tästä heti, kun kestopisteesi hupenevat alle 0:aan (vaikka ei olisikaan sinun vuorosi). Ellet päätä toimia niin kuin olisit vajaakuntoinen, vaivut välittömästi tajuttomaksi.

Kun olet vajaakuntoinen, voit suorittaa joka vuorollasi joko yhden liikkumistoiminnon tai yhden perustoiminnon mutta et molempia, etkä voi suorittaa täyskierrostoimintoa. Voit suorittaa liikkumistoiminnon vahingoittamatta itseäsi lisää, mutta jos suoritat perustoiminnon (tai minkä tahansa muun rasittavan toiminnon, jollaisiksi lasketaan eräät ilmaistoiminnot, välittömät toiminnot ja pikatoiminnot, kuten joudutetun loitsun langetus), kärsit toiminnon suorittamisen jälkeen 1 pisteen verran vaurioita. Jos kestopistemääräsi hupenee –10:een, kuolet heti.

Valtiton

Jos hahmolla ei ole tätä valttia ja hänen kestopisteensä hupenevat –1:n ja –9:n välille, hän on tajuton ja kuolemaisillaan.

Sokkotaistelu [yleis]

Hyöty

Aina kuin suoritat lähitaistelussa ohihyökkäyksen näkösuojan takia, voit uusia ohihyökkäysmahdollisuusheittosi kertaalleen.

Näkymätön hyökkääjä ei saa helpotusta lähitaisteluhyökkäyksiinsä sinua vastaan. Toisin sanoen saat edelleen lisätä mahdollisen Ketteryys-hyvityksesi panssariluokkaasi eikä hyökkääjä saa tavanmukaista +2:n hyvitystä näkymättömyydestään. Kantamahyökkäyksiinsä näkymätön hyökkääjä saa kuitenkin normaalit hyvitykset.

Pimeys ja huono näkyvyys vähentävät nopeutesi vain kolmeen neljäsosaan eivätkä puoleen normaalista.

Valtiton

Kun näkymätön hyökkääjä iskee sinua, hyökkäysheittoon lasketaan normaalit näkymättömyydestä aiheutuvat hyökkäysheittomuuntimet, etkä saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystäsi panssariluokkaasi. Pimeys ja huono näkyvyys laskevat nopeutesi puoleen normaalista.

Muuta

Sokkotaistelu-valtista ei ole apua, jos vastustaja on väikyntä-loitsun vaikutuksen alainen.

Taistelija voi valita Sokkotaistelun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Sorminäppäryys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Laitteen purkaminen- ja Tiirikointi-testeihisi.

Sormusten taonta [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 12.

Hyöty

Voit luoda minkä tahansa taikasormuksen, jonka valmistuksen ennakkoehdot täytät. Sormuksen valmistus kestää yhden päivän jokaista sormuksen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Sormuksen perusvalmistushinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkinahinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkina­hinnasta.

Voit myös korjata rikkoutuneen sormuksen, jos se on sellainen, jonka voisit valmistaa. Korjaamiseen kuluu puolet siitä KoP-määrästä, puolet niistä kultarahoista ja puolet siitä ajasta, jotka kuluisivat sormuksen valmistamiseen.

Joillakin sormuksilla on maksullisesta ainesosatekijästä tai KoP-maksusta aiheutuva lisähinta, mistä mainitaan sormuksen kuvauksessa. Tämä lisähinta lisätään perusmarkkinahinnasta johdettuun perusvalmistushintaan. Lisähinta vaaditaan myös sormusta korjattaessa.

Sota-asepätevyys [yleis]

Valitse jokin sota-ase. Osaat käyttää tätä asetta taistelussa.

Hyöty

Voit suorittaa hyökkäysheittosi valitulla aseella normaalisti.

Valtiton

Kun käytät asetta, johon sinulla ei ole pätevyyttä, saat hyökkäysheittoihisi sakkoa –4.

Muuta

Barbaareilla, paladiineilla, samoojilla ja taistelijoilla on pätevyys kaikkiin sota-aseisiin. Heidän ei tarvitse valita tätä valttia erikseen.

Voit valita Sota-asepätevyyden useammin kuin kerran. Aina kun valitset tämän valtin, se vaikuttaa uuteen aseeseen.

Pappi, joka valitsee Sodan valtapiirin, saa Sota-asepätevyyden jumaluutensa käyttämään aseeseen automaattisesti lisävalttina, jos kyseinen ase on sota-ase. Tällöin hänen ei tarvitse valita tätä valttia erikseen.

Suuri sitkeys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Sitkeys-laistoheittoihisi.

Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 5.

Hyöty

Voit luoda minkä tahansa taika-aseen, taikahaarniskan tai taikakilven, jonka valmistuksen ennakkoehdot täytät. Aseen, haarniskan tai kilven muuttaminen taikaesineeksi kestää yhden päivän jokaista esineen perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden. Jotta voisit muuttaa aseen, haarniskan tai kilven taikaesineeksi, sinun on maksettava 1/25 perusmarkkinahinnasta kokemuspisteinä ja puolet perusmarkkina­hinnasta kultarahoina.

Muutettavan aseen, haarniskan tai kilven on oltava valioesine, ja sinun on hankittava se itse. Valioesineen hinta ei sisälly yllä mainittuun muuttamisen hintaan.

Voit myös korjata rikkoutuneen taika-aseen, taikahaarniskan tai taikakilven, jos esine on sellainen, jonka voisit valmistaa. Korjaamiseen kuluu puolet siitä KoP-määrästä, puolet niistä kultarahoista ja puolet siitä ajasta, jotka kuluisivat esineen valmistamiseen.

Taikajuomien keitto [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 3.

Hyöty

Voit valmistaa taikajuoman mistä tahansa osaamastasi enintään 3. tason loitsusta, jonka kohteena on yksi tai useampia olentoja. Taikajuoman keitto kestää yhden päivän. Kun keität taikajuomaa, valitset samalla juoman langettajatason, jonka on oltava niin korkea, että sillä voi langettaa kyseisen loitsun. Langettajataso ei saa kuitenkaan olla korkeampi kuin oma tasosi. Taikajuoman perusmarkkinahinta on sen loitsutaso × sen langettajataso × 50 kr.

Taikajuoman perusvalmistushinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkinahinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkina­hinnasta.

Kun valmistat taikajuoman, teet kaikki ne valinnat, jotka tekisit normaalistikin loitsua langettaessasi. Taikajuoman juojasta tulee loitsun kohde.

Jos taikajuomaan istutetaan loitsu, jonka langetus vaatii maksullisen ainesosatekijän tai KoP-maksun, taikajuoman valmistus vaatii saman. Tämä lisähinta lisätään perusmarkkinahinnasta johdettuun perusvalmistushintaan.

Taikasauvojen valmistus [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 5.

Hyöty

Voit valmistaa taikasauvan, jossa on mikä tahansa osaamasi enintään 4. tason loitsu. Sauvan valmistus kestää yhden päivän jokaista sauvan perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden. Sauvan perusmarkkina­hinta on sen langettajataso × loitsun taso × 750 kr.

Sauvan perusvalmistus­hinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkina­hinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkinahinnasta. Uudessa sauvassa on 50 latausta.

Jos sauvaan istutetaan loitsu, jonka langetus vaatii maksullisen ainesosatekijän tai KoP-maksun, sauvan valmistus vaatii saman maksun 50-kertaisena. Tämä lisähinta lisätään perusmarkkina­hinnasta johdettuun perusvalmistushintaan.

Taikavaltikoiden valmistus [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 9.

Hyöty

Voit luoda minkä tahansa taikavaltikan, jonka valmistuksen ennakkoehdot täytät. Valtikan valmistus kestää yhden päivän jokaista valtikan perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Valtikan perusvalmistushinnan kultarahaosuus on 1/25 perusmarkkina­hinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkinahinnasta.

Joillakin valtikoilla on maksullisista ainesosatekijöistä tai KoP-maksuista aiheutuva lisähinta. Tästä mainitaan valtikan kuvauksessa. Lisähinta lisätään perusmarkkinahinnasta johdettuun perusvalmistushintaan.

Taikuudenlahjat [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Loitsutuntemus- ja Taikaesineen käyttö -testeihisi.

Taistelulangetus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +4 Keskittyminen-testeihisi, kun yrität langettaa loitsun tai käyttää loitsunomaista kykyä puolustuskannalla, painissa tai sidonnassa.

Taistelunhallinta [yleis]

Ennakkoehto

Äly 13.

Hyöty

Kun käytät hyökkäystoimintoa tai täyshyökkäystoimintoa lähitaistelussa, voit laskea hyökkäysheittoosi sakkoa enintään –5 ja lisätä saman luvun (enintään +5) väistelyhyvityksenä panssariluokkaasi. Luku ei voi olla suurempi kuin perushyökkäyshyvityksesi. Muutokset hyökkäysheittoihin ja panssariluokkaan ovat voimassa seuraavaan toimintoosi asti.

Valtiton

Hahmo, jolla ei ole Taistelunhallinta-valttia, voi käyttää hyökkäys- tai täyshyökkäystoimintoa puolustuskannalla, jolloin hän saa sakkoa –4 hyökkäysheittoihinsa ja väistelyhyvitystä +2 panssariluokkaansa.

Muuta

Taistelija voi valita Taistelunhallinnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Taistelurefleksit [yleis]

Hyöty

Voit suorittaa ylimääräisiä vapaahyökkäyksiä enintään Ketteryys-hyvityksesi verran.

Tämän valtin avulla voit suorittaa vapaahyökkäyksiä myös valmistautumattomana.

Valtiton

Hahmo, jolla ei ole tätä valttia, voi suorittaa vain yhden vapaahyökkäyksen kierrosta kohden, eikä hän voi suorittaa vapaahyökkäyksiä valmistautumattomana.

Muuta

Vaikka rosvolla olisi Taistelurefleksit-valtti, hän ei voi käyttää kärkyntä-kykyään useammin kuin kerran kierrosta kohden.

Taistelija voi valita Taistelurefleksit yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Munkki voi valita Taistelurefleksit lisävalttina 2. tasolla.

Taitoon keskittyminen [yleis]

Valitse yksi taito.

Hyöty

Saat hyvitystä +3 kaikkiin testeihisi kyseisessä taidossa.

Muuta

Voit hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit tämän valtin, se vaikuttaa uuteen taitoon.

Tallonta [yleis]

Ennakkoehdot

Ratsain taistelu, Ratsastus 1 taso.

Hyöty

Kun yrität jyrätä vihollisen liikkuessasi ratsain, kohteesi ei voi väistää sinua vaikka haluaisi. Ratsusi voi suorittaa yhden kaviohyökkäyksen mitä tahansa kaatamaasi kohdetta vastaan ja saa hyökkäysheittoonsa hyvitystä +4 (kuten aina, kun suoritetaan hyökkäysheittoja kumossa olevaa kohdetta vastaan).

Muuta

Taistelija voi valita Tallonnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Tarkkuusammunta [yleis]

Ennakkoehto

Lähiammunta.

Hyöty

Kun ammut tai heität lähitaistelussa olevaa vihollista kantama-aseella, et saa normaalia –4:n sakkoa hyökkäysheittoosi.

Muuta

Taistelija voi valita Tarkkuusammunnan yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Teräksinen tahto [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Tahto-laistoheittoihisi.

Tornikilpipätevyys [yleis]

Ennakkoehto

Kilpipätevyys.

Hyöty

Kun käytät tornikilpeä, kärsit vain sen perussakot.

Valtiton

Jos hahmo käyttää kilpeä, johon hänellä ei ole pätevyyttä, hän saa kilvestä koituvan haarniskan testisakon hyökkäysheittoihinsa ja kaikkiin liikkumiseen liittyviin taitotesteihinsä, mukaan lukien Ratsastus-testeihin.

Muuta

Taistelijoilla on Tornikilpipätevyys automaattisesti lisävalttina. Heidän ei tarvitse valita sitä erikseen.

Tutkijanluonto [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Etsintä- ja Tiedonkeruu-testeihisi.

Vaajojen valmistus [esineenteko]

Ennakkoehto

Langettajataso 12.

Hyöty

Voit luoda minkä tahansa vaajan, jonka valmistuksen ennakkoehdot täytät.

Vaajan valmistus kestää yhden päivän jokaista vaajan perusmarkkinahinnan 1 000 kr:aa kohden.

Vaajan perusvalmistus­hinnan kokemuspisteosuus on 1/25 perusmarkkinahinnasta ja kultarahaosuus puolet perusmarkkinahinnasta. Uudessa vaajassa on 50 latausta.

Joillakin vaajoilla on maksullisista ainesosatekijöistä tai KoP-maksuista aiheutuva lisähinta. Tästä mainitaan vaajan kuvauksessa. Lisähinta lisätään perusmarkkinahinnasta johdettuun perusvalmistushintaan.

Vahva aseeseen erikoistuminen [yleis]

Valitse yksi ase, johon olet jo aiemmin valinnut Aseeseen erikoistuminen -valtin. Voit valita tätä valttia varten aseeksesi myös aseettoman iskun tai painin.

Ennakkoehdot

Pätevyys valittuun aseeseen, Aseeseen keskittyminen (valittu ase), Vahva aseeseen keskittyminen (valittu ase), Aseeseen erikoistuminen (valittu ase), taistelijataso 12.

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin vaurioheittoihisi, kun käytät valittua asetta. Tämä hyvitys kasautuu muiden vaurioheittoon laskettavien hyvitysten, myös Aseeseen erikoistuminen -valtista (ks. yllä) saadun hyvityksen kanssa.

Muuta

Voit hankkia Vahvan aseeseen erikoistumisen useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit tämän valtin, se vaikuttaa uuteen aseeseen.

Taistelija voi valita Vahvan aseeseen erikoistumisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Vahva aseeseen keskittyminen [yleis]

Valitse yksi ase, johon olet jo aiemmin valinnut Aseeseen keskittyminen -valtin. Voit valita tätä valttia varten aseeksesi myös aseettoman iskun tai painin.

Ennakkoehdot

Pätevyys valittuun aseeseen, Aseeseen keskittyminen (valittu ase), taistelijataso 8.

Hyöty

Saat hyvitystä +1 kaikkiin hyökkäysheittoihisi, kun käytät valittua asetta. Tämä hyvitys kasautuu muiden hyökkäysheittoon laskettavien hyvitysten, myös Aseeseen keskittyminen -valtista (ks. yllä) saadun hyvityksen kanssa.

Muuta

Voit hankkia Vahvan aseeseen keskittymisen useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit tämän valtin, se vaikuttaa uuteen aseeseen.

Taistelijalla on oltava Vahva aseeseen keskittyminen hankittuna aseeseensa ennen kuin hän voi hankkia siihen Vahvan aseeseen erikoistumisen.

Taistelija voi valita Vahvan aseeseen keskittymisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Vahva koulukunta [yleis]

Valitse yksi taikuuden koulukunta.

Hyöty

Lisää +1 vaikeusasteeseen laistoheitoissa, joita suoritetaan valitsemaasi koulukuntaan kuuluvia loitsuja vastaan.

Muuta

Voit hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit valtin, se vaikuttaa uuteen taikuuden koulukuntaan.

Vakuuttavuus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Hämäys- ja Kovistelu-testeihisi.

Valppaus [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 Havainnointi- ja Kuuntelu- testeihisi.

Muuta

Famuluksen isännällä on Valppaus-valtti aina, kun famulus on hänestä enintään käsivarren mitan päässä.

Varmakätisyys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Köydenkäyttö- ja Silmänkääntö-testeihisi.

Varmempi kriittinen [yleis]

Valitse yksi ase.

Ennakkoehto

Pätevyys aseeseen, perushyökkäyshyvitys +8.

Hyöty

Kun käytät valitsemaasi asetta, uhka-alueesi kaksinkertaistuu.

Muuta

Voit hankkia Varmemman kriittisen useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit tämän valtin, se vaikuttaa uuteen aseeseen.

Tämä vaikutus ei kasaudu minkään muun sellaisen vaikutuksen kanssa, joka kasvattaa aseen uhka-aluetta.

Taistelija voi valita Varmemman kriittisen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Vilpillisyys [yleis]

Hyöty

Saat hyvitystä +2 kaikkiin Naamioituminen- ja Väärennys-testeihisi.

Väistely [yleis]

Ennakkoehto

Ket 13.

Hyöty

Valitset toimintosi aikana jonkin vihollisen, minkä jälkeen saat väistelyhyvitystä +1 panssariluokkaasi kyseisen vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Voit valita joka toiminnolla uuden vihollisen.

Kaikki olosuhteet, joiden takia et voi lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystäsi panssariluokkaasi, saavat sinut menettämään myös tämän väistelyhyvityksen. Toisin kuin useimmat muut hyvitystyypit, väistelyhyvitykset kasautuvat keskenään.

Muuta

Taistelija voi valita Väistelyn yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Väkevä kahdella aseella taistelu [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 19, Harjaantunut kahdella aseella taistelu, Kahdella aseella taistelu, perushyökkäyshyvitys +11.

Hyöty

Saat kolmannen hyökkäyksen heikomman käden aseellasi, joskin –10:n sakolla. Ks. kahdella aseella taistelu -erikoishyökkäys.

Muuta

Taistelija voi valita Väkevän kahdella aseella taistelun yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

11. tason samoojan, joka on valinnut taistelutavakseen kahden aseen käyttelyn, katsotaan saaneen Väkevä kahdella aseella taistelu -valtin (vaikka hän ei täyttäisi sen ennakkoehtoja), mutta vain jos hän pitää kevyttä haarniskaa tai hänellä ei ole haarniskaa lainkaan.

Väkevä koulukunta [yleis]

Valitse jokin taikuuden koulukunta, johon olet jo käyttänyt Vahva koulukunta -valtin.

Hyöty

Lisää +1 vaikeusasteeseen laistoheitoissa, joita suoritetaan valitsemaasi koulukuntaan kuuluvia loitsuja vastaan. Tämä hyvitys kasautuu Vahva koulukunta -valtin tuottaman hyvityksen kanssa.

Muuta

Voit hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Eri kertojen vaikutukset eivät kasaudu keskenään. Aina kun hankit tämän valtin, se vaikuttaa uuteen sellaiseen taikuuden koulukuntaan, johon olet jo aiemmin käyttänyt Vahva koulukunta -valtin.

Väkevä läpäisijäloitsu [yleis]

Ennakkoehto

Läpäisijäloitsu.

Hyöty

Saat hyvitystä +2 langettajatasotesteihin (1n20 + langettajatasosi), joilla yrität läpäistä olennon loitsunsiedon. Tämä hyvitys kasautuu Läpäisijäloitsu-valtin tuottaman hyvityksen kanssa.

Väkihyökkäys [yleis]

Ennakkoehto

Vma 13.

Hyöty

Voit vähentää omalla vuorollasi – ennen kuin olet suorittanut kyseisellä kierroksella hyökkäysheittoja – jonkin luvun kaikista lähitaisteluhyökkäysheitoistasi ja lisätä saman luvun kaikkiin lähitaisteluvaurioheittoihisi. Luku ei voi olla suurempi kuin perushyökkäyshyvityksesi. Hyökkäyksiin laskettava sakko ja vaurioihin laskettava hyvitys ovat voimassa seuraavaan vuoroosi asti.

Muuta

Jos hyökkäät kahden käden aseella tai kaksin käsin käyttelemälläsi yhden käden aseella, lisäät hyökkäysheitoista vähennetyn luvun vaurioheittoihin kaksinkertaisena. Et voi lisätä Väkihyökkäyksen hyvitystä kevyillä aseilla (paitsi aseettomalla iskulla tai kehoaseella) tuotettuihin vaurioihin, mutta hyökkäysheittojen sakko pätee näihinkin aseisiin. (Kaksoisase katsotaan normaalisti yhdeksi yhden käden aseeksi ja yhdeksi kevyeksi aseeksi. Jos päätät käyttää kaksoisasetta kuten kahden käden asetta, jolloin hyökkäät sillä vain kerran kierroksessa, se katsotaan tämän valtin yhteydessä kahden käden aseeksi.)

Taistelija voi valita Väkihyökkäyksen yhdeksi taistelijan lisävaltikseen.

Äänetön loitsu [taianmuunto]

Hyöty

Äänettömäksi muutettu loitsu voidaan langettaa ilman puheosatekijää. Tällä valtilla ei ole vaikutusta loitsuihin, joilla ei ole puheosatekijää. Äänettömäksi muutettu loitsu vie loitsupaikan, joka on yhtä tasoa ylempänä kuin loitsun todellinen taso.

Muuta

Tällä taianmuuntovaltilla ei voida tehostaa bardinloitsuja.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.