Oppiloitsut

Velhot, taikurit ja bardit langettavat oppiloitsuja. Oppiloitsuilla on usein näyttävämpiä vaikutuksia kuin jumalloitsuilla.


Velhonloitsujen alustus

Velhon taso määrää, miten monta loitsua hän voi alustaa ja langettaa. Jos hänellä on korkea Älykkyys-arvo, hän voi ehkä alustaa muutaman lisäloitsun. Hän voi alustaa useita eri kappaleita samasta loitsusta, mutta kukin kappale verottaa päivittäistä loitsukiintiötä. Jotta velho voisi alustaa loitsun, hänen Älykkyys-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso.

Lepo

Jotta velho voisi alustaa päivittäiset loitsunsa, hänen pitää ensin nukkua 8 tuntia. Tästä ajasta ei tarvitse viettää jokaista minuuttia sikiunessa, mutta levon aikana velhon on silti pidättäydyttävä liikkumisesta, taistelusta, loitsujen langetuksesta, taitojen käytöstä, keskustelusta ja muista verrattain vaativista ruumiillisista ja henkisistä ponnistuksista. Jos lepo keskeytyy, kukin keskeytys lisää mielen selkeyttämiseksi vaadittavaa lepoaikaa 1 tunnilla. Lisäksi velholla on oltava ennen loitsujen alustamista takanaan vähintään 1 tunnin keskeytymätön lepo. Vaikka hahmo ei jostakin syystä tarvitsisi unta, hänen on silti vietettävä 8 tuntia levossa ja rauhassa ennen loitsujen alustamista.

Äskettäisen langetuksen raja/keskeytynyt lepo

Jos velho on langettanut loitsuja äskettäin, niiden aiheuttama rasitus heikentää hänen kykyään alustaa uusia loitsuja. Kun hän alustaa loitsuja tulevaa päivää varten, kaikki alustamista edeltäneinä 8 tuntina langetetut loitsut verottavat hänen päivittäistä loitsukiintiötään.

Alustusolosuhteet

Velho tarvitsee loitsujen alustamiseen keskittymisrauhaa ja tarpeeksi mukavat oltavat. Olosuhteiden ei tarvitse olla ylelliset, mutta niihin ei saa liittyä ilmiselviä häiriötekijöitä. Keskittyminen ei onnistu huonon sään armoilla eikä myöskään silloin, kun hahmo saa alustusaikana vammoja tai epäonnistuu laistoheitossa. Velholla on lisäksi oltava loitsukirjansa ja riittävästi valoa sen lukemiseen. Tästä säännöstä on yksi merkittävä poikkeus: velho voi alustaa taianluku-loitsun ilman loitsukirjaansakin.

Vaadittu alustusaika

Levättyään velhon on perehdyttävä loitsukirjaansa, jotta alustaminen onnistuisi. Jos hän haluaa alustaa loitsuja koko loitsukiintiönsä täydeltä, siihen kuluu 1 tunti. Täyttä kiintiötä pienemmän loitsumäärän alustamiseen kuluu vajauksen mukaisessa suhteessa vähemmän aikaa, mutta tarvittavan henkisen valmiustilan saavuttaminen kestää aina vähintään 15 minuuttia.

Loitsujen valinta ja alustus

Ennen kuin velho alustaa loitsukirjastaan uusia loitsuja, hän voi langettaa vain edellispäivänä alustamiaan ja toistaiseksi käyttämättä olevia loitsuja. Ensimmäiseksi velho valitsee loitsut, jotka hän aikoo alustaa. Jos hänellä on edellispäivältä jäljellä alustettuja mutta langettamattomia loitsuja, hän voi hylätä niistä osan tai kaikki tehdäkseen tilaa uusille loitsuille.

Loitsuja alustaessaan velho voi jättää joitakin kiintiönsä loitsupaikkoja avoimiksi. Hän voi myöhemmin samana päivänä toistaa alustusvaiheen niin usein kuin haluaa, jos aika ja olosuhteet sen sallivat. Näiden ylimääräisten alustustuokioiden aikana hän voi täyttää avoimiksi jättämänsä loitsupaikat. Hän ei kuitenkaan voi tällöin vaihtaa aiemmin alustamaansa loitsua toiseen tai täyttää jonkin jo langettamansa loitsun vapauttamaa loitsupaikkaa – sellainen alustus vaatisi levon selkeyttämää mieltä. Ylimääräiset alustustuokiot kestävät päivän ensimmäisen tuokion tapaan vähintään 15 minuuttia, ja kauemmin, jos velho alustaa enemmän kuin neljänneksen loitsuistaan.

Loitsupaikat

Hahmoluokkien taulukoissa kerrotaan, kuinka monta kunkin tason loitsua hahmo voi langettaa päivässä. Päivittäisen loitsukiintiön avoimia paikkoja kutsutaan loitsupaikoiksi. Loitsijalla on aina mahdollisuus täyttää ylemmän tason loitsupaikka alemman tason loitsulla. Loitsija, jonka kykyarvo ei riitä kaikkien hänelle kuuluvien loitsutasojen langettamiseen, saa silti normaalimäärän loitsupaikkoja, mutta hänen on täytettävä ne alempien tasojen loitsuilla.

Loitsujen säilyminen muistissa

Alustettu loitsu säilyy velhon muistissa vähää vaille langetettuna loitsuna, kunnes hän käyttää loitsun loppuunsaattamiseen ja laukaisemiseen vaadittavat osatekijät tai hylkää loitsun. Muutkin tapahtumat, kuten taikaesineiden vaikutukset tai hirviöiden erikoishyökkäykset, voivat pyyhkiä alustetun loitsun hahmon muistista.

Kuolema ja loitsujen säilyminen muistissa

Loitsijan kuollessa kaikki hänen alustamansa loitsut pyyhkiytyvät hänen muististaan. Voimallinen taikuus (kuten kuolleista nostatus, ylösnousemus tai tosi ylösnousemus) voi palauttaa loitsut hahmon muistiin henkiinherätyksen yhteydessä.


Oppiloitsujen muistiinkirjaus

Oppiloitsujen muistiinkirjoituksessa käytetään monimutkaisia merkkejä, joilla kuvaillaan loitsuun liittyvät taikavoimat. Kaikki kirjoittajat kieleen ja kansaan katsomatta käyttävät tätä samaa merkkijärjestelmää. Jokainen hahmo käyttää järjestelmää kuitenkin omalla tavallaan. Toisen laatima taikakirjoitus ei avaudu mahtavimmallekaan velholle ennen kuin hän varaa sen tulkitsemiseen runsaasti aikaa.

Jotta hahmo voisi tulkita oppitaikuuskirjoituksen (esimerkiksi yhden loitsukirjassa tai loitsukäärössä olevan loitsun), hänen pitää onnistua Loitsutuntemus-testissä (VA 20 + loitsun taso). Jos taitotesti epäonnistuu, hahmo voi yrittää kyseisen loitsun tulkitsemista uudelleen vasta seuraavana päivänä. Taianluku-loitsulla taikakirjoitus voidaan tulkita automaattisesti, ilman taitotestiä. Tulkitseminen onnistuu automaattisesti myös silloin, kun kirjoituksen laatija on opastamassa lukijaa.

Kun hahmo on saanut taikakirjoituksen tulkittua kerran, hänen ei tarvitse tulkita sitä enää toiste. Taikakirjoituksen tulkittuaan hän tunnistaa loitsun ja saa käsityksen sen vaikutuksista (jotka selitetään loitsun kuvauksessa). Jos taikakirjoitus on loitsukäärö ja tulkitsija osaa langettaa oppiloitsuja, hän voi yrittää käyttää käärön.

Velhonloitsut ja lainatut loitsukirjat

Velho voi alustaa loitsun lainatusta loitsukirjasta, jos hän tuntee loitsun ennestään ja se on kirjattuna hänen omaankin kirjaansa. Alustus ei kuitenkaan välttämättä onnistu. Ensiksi velhon pitää tulkita lainakirjassa oleva taikakirjoitus (ks. yllä Oppiloitsujen muistiinkirjaus). Kun se on saatu tulkittua, velhon on onnistuttava Loitsutuntemus-testissä (VA 15 + loitsun taso) voidakseen alustaa loitsun. Jokainen alustuskerta vaatii uuden testin riippumatta siitä, miten monesti loitsu on alustettu aiemmin. Jos testi epäonnistuu, velho voi yrittää loitsun alustamista samasta lähteestä uudelleen vasta seuraavana päivänä. (Mutta kuten yllä kerrotaan, hänen ei tarvitse toistaa kirjoituksen tulkitsemiseen vaadittavaa testiä.)

Velhon loitsukirjan kartutus

Velho voi lisätä loitsukirjaansa uusia loitsuja monin eri keinoin. Jos velho on erikoistunut johonkin taikuuden koulukuntaan, hän ei voi oppia loitsuja kielletyistä koulukunnistaan.

Uudet loitsut tasonnousun yhteydessä

Velhot harjoittavat seikkailujen lomassa loitsuopintoja. Aina kun hahmo nousee uudelle velhotasolle, hän saa lisätä loitsukirjaansa kaksi valitsemaansa uutta loitsua. Uusien loitsujen on oltava sellaisilta loitsutasoilta, joita velho osaa langettaa. Jos hän on erikoistunut johonkin taikuuden koulukuntaan, vähintään toisen loitsuista on oltava hänen omasta koulukunnastaan.

Loitsukääröstä tai toisen loitsukirjasta jäljentäminen

Velho voi lisätä loitsuja kirjaansa myös kaikista löytämistään loitsukääröistä ja toisten velhojen loitsukirjoista. Onpa loitsun lähde mikä hyvänsä, velhon pitää aina ensin tulkita taikakirjoitus (ks. yllä Oppiloitsujen muistiinkirjaus). Seuraavaksi hänen täytyy opiskella loitsua päivän ajan. Päivän päätteeksi hänen on onnistuttava Loitsutuntemus-testissä (VA 15 + loitsun taso). Johonkin koulukuntaan erikoistunut velho saa Loitsutuntemus-testiinsä hyvitystä +2, jos loitsu on hänen omasta koulukunnastaan. Hän ei kuitenkaan voi oppia loitsuja kielletyistä koulukunnistaan. Jos testi onnistuu, velho ymmärtää loitsun ja voi jäljentää sen omaan loitsukirjaansa (ks. alla Uuden loitsun kirjoittaminen loitsukirjaan). Jäljennystyö ei vaikuta jäljentämisen kohteena olleeseen loitsukirjaan, mutta loitsukääröstä jäljennetty loitsu katoaa alkuperäiskääröstä.

Jos Loitsutuntemus-testi epäonnistuu, velho ei ymmärrä loitsua eikä voi jäljentää sitä. Hän ei voi yrittää loitsun opettelua ja jäljentämistä uudelleen ennen kuin hän on korottanut tasoaan Loitsutuntemus-taidossa. Loitsukääröstä jäljennettävänä ollut loitsu ei tällöin katoa kääröstä.

Useimmat velhot vaativat loitsukirjojensa jäljentämisestä korvauksen, joka on tavallisimmin loitsun taso × 50 kr.

Itsenäinen kehittelytyö

Velho voi myös kehitellä loitsuja itse, jolloin hän valmistaa jonkin olemassaolevan loitsun omin neuvoin tai luo täysin uudenlaisen loitsun.

Uuden loitsun kirjoittaminen loitsukirjaan

Kun velho on oppinut uuden loitsun, hän voi kirjoittaa sen loitsukirjaansa.

Aika

Kirjoitustyöhön kuluu loitsun tasosta riippumatta 24 tuntia.

Loitsun viemä tila

Loitsu vie loitsukirjasta tilaa yhden sivun loitsutasoa kohden. 0-tason loitsut (aputaiat) vievät nekin yhden sivun. Yhdessä loitsukirjassa on sata sivua.

Ainekset ja kustannukset

Loitsun kirjoittamiseen vaadittavat ainekset maksavat 100 kr/sivu.

Huomaa, että nämä aika- ja maksuvelvoitteet eivät koske niitä loitsuja, jotka velho saa ilmaiseksi uudelle tasolle noustessaan.

Loitsukirjan korvaaminen ja jäljentäminen

Velho voi kirjoittaa kadottamansa loitsukirjan tilalle uuden kirjan noudattamalla loitsujen oppimisessa käytettäviä vaiheita. Ne loitsut, jotka hänellä on alustettuina, hän voi kirjata oitis uuteen kirjaansa 100 kr:n sivuhintaan (ks. yllä Uuden loitsun kirjoittaminen loitsukirjaan). Kirjoitustyö pyyhkii alustetun loitsun velhon muistista aivan kuin se olisi langetettu. Alustamattomat loitsut hänen pitää ensin alustaa jostakin lainaamastaan loitsukirjasta ennen kuin hän voi kirjata ne uuteen kirjaan.

Tallella olevan kirjan jäljentämisessä noudatetaan samoja työvaiheita kuin kadonneen kirjan korvaamisessa, mutta tehtävä on paljon helpompi, joten aika ja hinta puolittuvat.

Loitsukirjan myyminen

Saaliiksi saadun loitsukirjan voi myydä hinnalla, joka on puolet kirjan loitsujen kirjoitushinnasta (eli 100 kr/loitsusivu jaettuna kahdella). Täynnä oleva eli sata kirjoitettua loitsusivua sisältävä kirja on siten 5 000 kr:n arvoinen.


Taikurit ja bardit

Taikurit ja bardit langettavat oppiloitsuja, mutta he eivät tarvitse loitsukirjoja eivätkä joudu alustamaan loitsujaan. Taikurin tai bardin taso määrää, miten monta loitsua hän voi langettaa päivässä. Jos hänellä on korkea Karisma-arvo, hän voi ehkä alustaa muutaman lisäloitsun. Jotta taikuri tai bardi voisi langettaa loitsun, hänen Karisma-arvonsa on oltava vähintään 10 + loitsun taso.

Loitsujen päivittäinen valmistelu

Taikurien ja bardien on keskityttävä loitsujensa langetukseen päivittäin. Taikurit ja bardit tarvitsevat velhojen tapaan 8 tuntia lepoa, minkä jälkeen heiltä vaaditaan 15 minuutin keskittymisaika. (Bardin on laulettava, lausuttava tai soitettava keskittyessään.) Keskittymisaikana taikurit ja bardit valmistavat mielensä päivittäisen loitsukiintiönsä langetukseen. Ilman keskittymisaikaa hahmo ei saa uudelleen käyttöönsä niitä loitsupaikkoja, joiden loitsut hän on edellispäivänä langettanut.

Äskettäisen langetuksen raja

Kuten velhoillakin, kaikki 8 edellisen tunnin aikana langetetut loitsut verottavat taikurien ja bardien päivittäistä loitsukiintiötä.

Taikurin ja bardin loitsuvalikoiman kartutus

Taikurit ja bardit oppivat uusia loitsuja vain ja ainoastaan silloin, kun he nousevat luokassaan uudelle tasolle. Kun taikuri tai bardi nousee uudelle tasolle, selvitä taulukosta Bardi tai taulukosta Taikurin osaamat loitsut, miten monta luokkansa loitsuluetteloissa olevaa loitsua hän nyt osaa. Jos niin sovitaan, taikurit ja bardit voivat valita loitsunsa myös sellaisista luettelonsa ulkopuolisista loitsuista, joihin heillä on ollut tilaisuus tutustua etukäteen.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.