Sfäärit

Mikä on sfääri?

Olevaisuuden sfäärit ovat erillisiä todellisuuksia, jotka ovat kuitenkin yhteydessä toisiinsa. Koska yhteyskohtia on harvassa, kukin sfääri on käytännössä oma kaikkeutensa, jossa vallitsevat sfäärin omat luonnonlait.

Sfäärit on jaoteltu eri tyyppeihin: Materian sfääri, kauttakulkusfäärit, sisäsfäärit, ulkosfäärit ja puolisfäärit.

Materian sfääri

Materian sfääri on yleensä eniten Maan kaltainen sfääri, ja siellä vallitsevat samat luonnonlait kuin tosimaailmassamme. Useimmat seikkailut sijoittuvat tähän sfääriin.

Kauttakulkusfäärit

Näillä kolmella sfäärillä on yksi tärkeä yhteinen ominaisuus: niitä käytetään siirtymiseen paikasta toiseen. Astraalisfääri on kulkuväylä kaikkiin muihin sfääreihin. Eetterisfääri ja Varjojen sfääri tarjoavat keinon matkustaa Materian sfäärissä, johon ne ovat yhteydessä. Materian sfääri on vilkkaimmassa vuorovaikutuksessa juuri kauttakulkusfäärien kanssa. Niihin on mahdollista matkata useiden loitsujen avulla. Niissä on myös kotoperäisiä asukkeja.

Sisäsfäärit

Nämä kuusi sfääriä ovat kaikkeuden perustavien rakennusaineiden ilmentymiä. Ne koostuvat lähes kokonaan yhdestä elementistä tai yhdestä energiatyypistä. Sisäsfäärien kotoperäiset asukit koostuvat samasta elementistä tai energiatyypistä kuin sfäärikin.

Ulkosfäärit

Ulkosfäärit ovat jumaluuksien asuinsijoja, joskin niissä asuu myös muita olentoja, kuten maanylisiä, demoneja ja piruja. Kullakin ulkosfäärillä on oma hengenlaatunsa eli tietty moraalinen tai maailmankatsomuksellinen perusluonne, jota myös sfäärin kotoperäiset asukit yleensä edustavat. Lisäksi ulkosfäärit ovat Materian sfääristä tulevien sielujen viimeinen leposija – tosin joillekin sieluille "lepo" ei tarkoita tyyntä mietiskelyä vaan ikuista kadotusta.

Puolisfäärit

Tähän "kaatoluokkaan" kuuluvat kaikki ulottuvuudenulkoiset tilat, jotka toimivat sfäärien tavoin mutta joiden koko on äärellinen ja joihin pääsyä on rajoitettu jollakin tavoin. Siinä missä muut sfäärit ovat teoriassa äärettömän kokoisia, puolisfääri saattaa olla läpimitaltaan vain muutaman sata jalkaa.


Sfääripiirteet

Kullakin olevaisuuden sfäärillä on omat piirteensä eli ne luonnonlait, jotka kyseisessä kaikkeudessa vallitsevat.

Sfääripiirteet on jaoteltu ryhmiin.

Alla olevat piirteet ovat kaikilla sfääreillä:

Fysikaaliset piirteet

Nämä piirteet määräävät, millaiset fysiikan lait sfäärissä vallitsevat – muun muassa sen, miten painovoima ja aika käyttäytyvät.

Elementti- ja energiapiirteet

Nämä piirteet määräävät, mitkä elementit tai energiat ovat sfäärissä vallalla.

Hengenlaatupiirteet

Siinä missä hahmo voi olla esimerkiksi lainkuuliais-neutraali tai kaoottis-hyvä, myös moni sfääri edustaa jotakin moraalia tai maailmankatsomusta.

Taikuuspiirteet

Taikuus toimii eri sfääreissä eri tavoin. Sfäärin taikuuspiirteet määräävät, mihin taikuus kykenee siellä ja mihin ei.

Fysikaaliset piirteet 

Tärkeimmät fysikaalisten piirteiden määräämät luonnonlait ovat painovoiman toiminta ja ajan kulumistapa. Fysikaaliset piirteet määräävät myös sfäärin koon, muodon ja sen, miten helposti sfäärin ainetta voidaan muovata.

Painovoima

Sfäärissä vallitseva painovoima voi vetää kappaleita totutusta poikkeavaan suuntaan – tai jopa eri suuntiin sfäärin eri osissa.

Normaali painovoima

Useimmissa sfääreissä on samankaltainen painovoima kuin Materian sfäärissä. Niissä pätevät normaalit kykyarvoja, kantokykyä ja kuormitusta koskevat säännöt. Ellei sfäärin kuvauksessa toisin mainita, sfäärillä oletetaan olevan normaali painovoima -piirre.

Voimakas painovoima

Tällä piirteellä varustetun sfäärin painovoima on paljon voimakkaampi kuin Materian sfäärin. Niinpä Akrobatia-, Kiipeily-, Loikkaus-, Ratsastus-, Tasapainoilu- ja Uinti-testeihin lasketaan olosuhdesakkoa –2, samoin kaikkiin hyökkäysheittoihin. Esineiden paino käytännössä kaksinkertaistuu, mikä voi vaikuttaa hahmon nopeuteen. Aseiden kantamat puolittuvat. Hahmon Voimakkuus- ja Ketteryys-arvot eivät muutu. Jos hahmo putoaa voimakkaan painovoiman sfäärissä, hän kärsii 1n10 pistettä vaurioita jokaisesta putoamastaan 10 jalasta, kuitenkin enintään 20n10 pistettä.

Heikko painovoima

Tällä piirteellä varustetun sfäärin painovoima on heikompi kuin Materian sfäärin. Niinpä hahmot jaksavat nostaa normaalia enemmän mutta liikkuvat useimmiten kömpelösti. Jos sfäärissä on heikko painovoima -piirre, hahmot saavat olosuhdesakkoa –2 hyökkäysheittoihinsa ja Akrobatia-, Ratsastus-, Tasapainoilu- ja Uinti-testeihinsä. Kaikki esineet painavat puolet normaalista. Aseiden kantamat kaksinkertaistuvat, ja hahmot saavat olosuhdehyvitystä +2 Kiipeily- ja Loikkaus-testeihinsä.

Heikko painovoima ei vaikuta Voimakkuus- ja Ketteryys-arvoihin mutta kylläkin siihen, mitä näillä arvoilla voidaan saada aikaan. Heikon painovoiman edut koskevat sekä muista sfääreistä saapuneita matkaajia että sfäärin kotoperäisiä asukkeja.

Jos hahmo putoaa heikon painovoiman sfäärissä, hän kärsii 1n4 pistettä vaurioita jokaisesta putoamastaan 10 jalasta (kuitenkin enintään 20n4).

Ei painovoimaa

Tällä piirteellä varustetun sfäärin olennot vain leijuvat avaruudessa, ellei sinne luoda erikseen jonkinsuuntaista painovoimaa.

Erikoissuuntainen painovoima

Painovoiman voimakkuus on tällaisessa sfäärissä sama kuin Materian sfäärissä, mutta painovoima ei vedä totutulla tavalla "alaspäin" maata kohti. Se voi vetää kohti mitä tahansa kiinteää kappaletta, viistosti sfäärin pintaan nähden tai jopa ylöspäin.

Erikoissuuntainen painovoima voi vetää eri suuntiin sfäärin eri osissa, joten se, missä suunnassa "maa" on, voi vaihdella.

Yksilökohtainen painovoima

Painovoiman voimakkuus on tällaisessa sfäärissä sama kuin Materian sfäärissä, mutta kukin tietoinen olento voi valita itse, mihin suuntaan painovoima häntä vetää. Sfäärin painovoima ei vaikuta sellaisiin olentoihin, joilla ei ole omaa tietoisuutta, eikä sellaisiin esineisiin, jotka eivät ole kenenkään hallussa. Moinen ympäristö voi olla tulokkaille hyvin hämmentävä, mutta se on "painottomissa" sfääreissä varsin yleinen.

Jos sfäärissä vallitsee yksilökohtainen painovoima, hahmot voivat liikkua normaalisti pitkin mitä tahansa kiinteää pintaa, kunhan he ensin päättävät, että "maa" on heidän jalkojensa suunnassa. Jos hahmo leijuu ilmassa, hän voi "lentää" päättämällä, missä suunnassa "maa" on, ja pudota sitten siihen suuntaan. Tällöin hahmo putoaa ensimmäisellä kierroksella 150 jalkaa ja kullakin seuraavalla kierroksella 300 jalkaa. Putoaminen on mahdollista vain suorassa linjassa. Hahmo voi pysähtyä tai hidastaa vauhtiaan vaihtamalla suuntaa, jossa "maa" on (liikkumisnopeus tähän uuteen suuntaan on jälleen ensimmäisellä kierroksella 150 jalkaa ja myöhemmillä kierroksilla 300 jalkaa).

Painovoiman suunnan vaihtaminen on ilmaistoiminto, mutta se vaatii Viisaus-testin (VA 16), joka voidaan suorittaa vain kerran kierroksessa. Jos hahmo epäonnistuu Viisaus-testissä kahdella perättäisellä kierroksella, hän saa näiden kierrosten jälkeisiin testeihin hyvitystä +6 siihen asti, kun hän onnistuu seuraavan kerran.

Aika

Aika voi edetä eri sfääreissä eri tahtiin, joskaan tahti ei vaihtele sfäärin sisällä. Ajan kulumisen kokemus on olennolla aina sama riippumatta siitä, miten nopeasti sfäärin aika etenee. Toisin sanoen matkaaja saattaa huomata, että hän voittaa tai menettää aikaa siirtyessään sfääristä toiseen, mutta hänen kulloisestakin näkökulmastaan aika etenee aina normaalisti.

Normaali aika

Tämä piirre kertoo, että aika kuluu samaa tahtia kuin Materian sfäärissä. Yksi tunti sfäärissä, jossa vallitsee normaali aika, vastaa yhtä tuntia Materian sfäärissä. Sfäärillä katsotaan olevan normaali aika -piirre, ellei sen kuvauksessa toisin mainita.

Ajaton

Tällä piirteellä varustetussa sfäärissä aika kyllä kuluu, mutta sen vaikutukset ovat vähäiset. Ajaton-piirteen vaikutukset esimerkiksi nälkään, janoon, ikääntymiseen, myrkyn vaikutuksiin ja paranemiseen vaihtelevat sfääristä toiseen.

Ajattoman sfäärin vaara piilee siinä, että kun olento poistuu sieltä sfääriin, jossa aika virtaa normaalisti, sellaiset ilmiöt kuin nälkä ja ikääntyminen iskevät taannehtivasti.

Jos sfääri on ajaton suhteessa taikuuteen, kaikki langetetut loitsut, joiden kestoaika on muu kuin silmänräpäyksellinen, ovat pysyviä kunnes ne rauetetaan.

Erilainen aikavirtaama

Joissakin sfääreissä aika voi virrata normaalia nopeammin tai hitaammin. Olento voi esimerkiksi matkata toiseen sfääriin, viettää siellä vuoden ja huomata palatessaan, että Materian sfäärissä on kulunut vain kuusi sekuntia. Matkaajalle ja häneen vaikuttaneille esineille, loitsuille ja muille vaikutuksille toisessa sfäärissä vietetty vuosi on kuitenkin ollut täysin todellinen.

Kun selvität ajan kulumista sfäärissä, jossa on erilainen aikavirtaama, mittaa ensin Materian sfäärissä kulunut aika ja laske sen pohjalta, paljonko aikaa toisessa sfäärissä on kulunut.

Heittelehtivä aika

Joissakin sfääreissä ajan kulku välillä hidastuu ja välillä nopeutuu, joten olento voi joko menettää tai voittaa aikaa siirtyessään niistä toiseen sfääriin. Alla on esimerkki:

n%

Aika Materian sfäärissä   

Aika heittelehtivän ajan sfäärissä   

01–10

1 päivä

1 kierros

11–40

1 päivä

1 tunti

41–60

1 päivä

1 päivä

61–90

1 tunti

1 päivä

91–100   

1 kierros

1 päivä

Tällaisen sfäärin asukkien näkökulmasta aika etenee normaalisti, eivätkä ne havaitse tahdissa tapahtuneita muutoksia.

Koko ja muoto

Sfäärien koko ja muoto vaihtelevat suuresti. Useimmat sfäärit ovat äärettömiä tai ainakin niin suuria, ettei niiden rajoilla ole merkitystä.

Ääretön

Tällä piirteellä varustettu sfääri jatkuu loputtomiin, joskin sen sisällä voi olla rajallisia osia, kuten planeettoja. Se voi olla myös pelkkää joka suuntaan jatkuvaa lakeutta, kuin ikuisuuksiin jatkuva kartta.

Äärellinen

Tällä piirteellä varustetulla sfäärillä on reunat tai rajat. Kun ne ylitetään, päästään ehkä johonkin toiseen sfääriin, tai sitten ne ovat kiinteitä ja läpäisemättömiä, esimerkiksi maailman reunoja tai suuria seinämiä. Puolisfäärit ovat usein äärellisiä.

Kuroutuva

Tällä piirteellä varustettu sfääri kuroutuu kiinni päistään, jolloin sfäärin rajalle saapuva matkaaja päätyy yhtäkkiä kartan toiselle reunalle. Tyypillinen esimerkki äärellisestä ja kuroutuvasta sfääristä on pallonmuotoinen sfääri, mutta on olemassa myös kuutioita, toruksia ja sellaisia litteitä sfäärejä, joiden rajoilla vallitseva taikuus kaukosiirtää matkaajat sfäärin vastakkaiselle reunalle.

Osa puolisfääreistä on kuroutuvia.

Muovautuvuuspiirteet

Tämä piirre määrää, miten helposti sfäärin perusrakennetta voidaan muuttaa. Osa sfääreistä reagoi fyysiseen muunteluun ja taikavoimiin normaalisti, mutta joihinkin sfääreihin voidaan vaikuttaa pelkän ajatuksen voimalla ja toisia taas voivat muokata vain äärimmäisen voimalliset olennot.

Muovautuva

Tällä piirteellä varustetussa sfäärissä esineet pysyvät siellä missä ovat (ja sellaisina kuin ovat), ellei niihin vaikuteta fyysisellä voimalla tai taikuudella. Olennot voivat muokata lähiympäristöään ruumiillisin ponnistuksin.

Erittäin muovautuva

Tällä piirteellä varustetun sfäärin yksityiskohdat muuttuvat niin tiuhaan, että sen alueita on vaikea pitää vakaina. Sfääri saattaa reagoida erittäin voimakkaasti tietoiseen ajatteluun, tahdonvoimaan tai joihinkin loitsuihin. Se voi myös muuttua ilman mitään erityistä syytä.

Taikavoimin muovautuva

Tällä piirteellä varustetun sfäärin perusrakennetta voidaan muovata tietyin loitsuin.

Jumalvoimin muovautuva

Jokin ainutlaatuinen olento (jumaluus tai vastaava mahti) pystyy muuntelemaan tällä piirteellä varustetun sfäärin esineitä, olentoja ja maastoa. Tavallisten hahmojen kannalta tällainen sfääri on samanlainen kuin muovautuva sfääri, sillä sitä voidaan muokata loitsuin ja ruumiillisin ponnistuksin. Jumaluus voi kuitenkin tehdä siihen silmänräpäyksessä rajujakin muutoksia, esimerkiksi luoda itselleen mahtavia valtakuntia.

Muuttumaton

Tällainen sfääri ei muutu koskaan. Vierailijat eivät voi vaikuttaa sfäärin elollisiin asukkeihin eivätkä asukkien hallussa oleviin esineisiin. Millään loitsulla, jonka tarkoituksena on vaikuttaa sfäärissä olijoihin, ei ole vaikutusta, ellei sfäärin muuttumaton-piirrettä ensin poisteta tai tukahduteta jollakin keinoin. Sellaiset loitsut, jotka on langetettu ennen muuttumattomaan sfääriin astumista, pysyvät kuitenkin voimassa.

Muuttumattomassa sfäärissä vaaditaan Voimakkuus-testi (VA 16), kun halutaan liikuttaa esinettä, joka ei ole kenenkään hallussa. Erityisen raskaita esineitä voi olla mahdoton liikuttaa.

Tietoinen

Tietoinen sfääri reagoi ainoastaan sfäärin omiin ajatuksiin. Sfäärin olosuhteet muuttuvat vierailijoille suotuisammiksi tai ankarammiksi sen mukaan, miten sfääri suhtautuu heihin.

Elementti- ja energiapiirteet 

Kaikkeus koostuu neljästä peruselementistä, kahdesta energiatyypistä ja näiden yhdistelmistä. Elementit ovat maa, ilma, tuli ja vesi. Energiatyypit ovat positiivinen energia ja negatiivinen energia.

Materian sfäärissä nämä elementit ja energiat ovat tasapainoisesti edustettuina. Kutakin sisäsfääriä hallitsee jokin elementti tai energiatyyppi, ja muissa sfääreissä ne voivat olla esillä vaihtelevan vahvuisina. Monessa sfäärissä ei ole lainkaan elementti- tai energiapiirrettä – nämä piirteet mainitaan sfäärin kuvauksessa vain, kun ne ovat läsnä.

Ilmavaltainen

Tällä piirteellä varustetut sfäärit ovat enimmäkseen avointa tilaa, jossa leijuu harvakseltaan kiviä tai muita kappaleita. Sfäärissä on yleensä hengityskelpoinen ilmakehä, joskin siellä voi olla happo- tai myrkkykaasupilviä. Maa-alatyyppiin kuuluvat olennot eivät viihdy ilmavaltaisessa sfäärissä, koska niille on tarjolla hyvin vähän luonnollista maata, johon ne voisivat muodostaa yhteyden. Ne eivät kuitenkaan kärsi siellä vaurioita.

Maavaltainen

Tällä piirteellä varustetut sfäärit ovat enimmäkseen kiinteitä. Sfääriin saapuva matkaaja on vaarassa tukehtua, ellei hän päädy luolaan tai muuhun maan sisässä olevaan tyhjään tilaan. Mikä pahempaa, jos tulijalla ei ole kaivautumiskykyä, hän jää tyhjään tilaan loukkuun ja hänen on kaivettava tiensä ulos hyvin hitaasti (5 jalkaa vuoroa kohden). Ilma-alatyyppiä edustavat olennot eivät viihdy maavaltaisessa sfäärissä, koska se on niiden kannalta liian ahdas ja ahdistava. Ne eivät kuitenkaan kärsi muista suoranaisista haitoista kuin liikkumisen vaikeudesta.

Tulivaltainen

Tällä piirteellä varustetut sfäärit koostuvat liekeistä, jotka palavat ikuisesti kuluttamatta polttoainettaan loppuun. Tulivaltaiset sfäärit ovat erittäin vihamielisiä Materian sfäärin olennoille, ellei näillä ole tulenkestävyyttä tai immuuniutta tulelle.

Suojaamaton puu, paperi, kangas ja muut palavat aineet syttyvät lähes välittömästi, ja suojaamattomia palavia vaatteita pitävä olento leimahtaa tuleen. Lisäksi suojaamaton olento kärsii 3n10 pistettä tulivaurioita jokaisella kierroksella, jonka se viettää tulivaltaisessa sfäärissä. Vesi-alatyyppiin kuuluvat olennot viihtyvät tulivaltaisissa sfääreissä erittäin huonosti. Sellainen vesi-alatyypin olento, joka koostuu vedestä, kärsii joka kierroksella kaksinkertaiset vauriot.

Vesivaltainen

Tällä piirteellä varustetut sfäärit ovat enimmäkseen nestemäisiä. Jos vierailija ei pysty hengittämään veden alla tai pääse ilmataskuun, hän luultavasti hukkuu. Tuli-alatyyppiin kuuluvat olennot viihtyvät vesivaltaisissa sfääreissä erittäin huonosti. Sellainen tuli-alatyypin olento, joka koostuu tulesta, kärsii joka kierroksella 1n10 pistettä vaurioita.

Positiivisvaltainen

Tällä piirteellä varustetut sfäärit kuhisevat elämää. Positiivisvaltaisia piirteitä on kahta laatua: lievästi positiivisvaltainen ja vahvasti positiivisvaltainen.

Lievästi positiivisvaltainen sfääri on riehakas paikka, joka pursuu elämää kaikissa muodoissaan. Sfäärissä virtaava positiivinen energia saa aikaan sen, että värit ovat kirkkaampia, tulet kuumempia, äänet kovempia ja tunteet kiihkeämpiä. Kaikki olennot saavat lievästi positiivisvaltaisessa sfäärissä ollessaan poikkeuskyvyn äkkiparaneminen 2.

Vahvasti positiivisvaltaiset sfäärit ovat vielä hurjempia. Vahvasti positiivisvaltaisessa sfäärissä olevien olentojen on onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 15) tai ympäristön kirkkaus sokaisee ne 10 kierrokseksi. Kaikki sfäärissä olijat saavat poikkeuskyvyn äkkiparaneminen 5. Jos olennolla on täydet kestopisteet, se saa 5 tilapäistä kestopistettä kierrosta kohden. Nämä tilapäiset kestopisteet haihtuvat 1n20 kierrosta sen jälkeen, kun olento poistuu vahvasti positiivisvaltaisesta sfääristä. Olennon on kuitenkin onnistuttava Sitkeys-laistossa (VA 20) jokaisella kierroksella, jolla sen tilapäisten kestopisteiden määrä on suurempi kuin sen normaali täysi kestopistemäärä. Jos laistoheitto epäonnistuu, olento räjähtää riemunkirjavaksi energiapurkaukseksi ja kuolee.

Negatiivisvaltainen

Tällä piirteellä varustetut sfäärit ovat valtavia autioita tasankoja, jotka ehdyttävät matkaajan elinvoiman. Negatiivisvaltainen sfääri on yleensä surullinen ja piinattu paikka, josta on paennut kaikki väri ja jonka tuulissa kuuluu sfäärissä kuolleiden olentojen hiljainen vaikerrus.

Negatiivisvaltaiset sfäärit ovat positiivisvaltaisten sfäärien tapaan joko lieviä tai vahvoja. Lievästi negatiivisvaltaisessa sfäärissä kaikki elolliset olennot kärsivät 1n6 pistettä vaurioita kierrosta kohden. Kun niillä on 0 kestopistettä tai sen alle, ne murenevat tuhkaksi.

Vahvasti negatiivisvaltaiset sfäärit ovat vielä armottomampia. Tällaisessa sfäärissä olijoiden on onnistuttava joka kierroksella Sitkeys-laistossa (VA 25) tai ne saavat negatiivisen tason. Olento, jolle kertyy vallitsevan tasonsa tai kestonoppamääränsä verran negatiivisia tasoja, saa surmansa ja muuttuu manalaiseksi. Matkaaja voi suojautua negatiivisvaltaisen sfäärin vaurioilta ja energianriistolta surmalta suojelu -loitsulla.

Hengenlaatupiirteet 

Osa sfääreistä on kallellaan johonkin hengenlaatuun päin. Useimmilla näiden sfäärien asukeista – jopa jumaluuksilla ja muilla mahtavilla olennoilla – on sama hengenlaatu kuin sfäärillä itsellään. Lisäksi olentojen, joiden hengenlaatu poikkeaa sfäärin hengenlaadusta, on vaikea tulla toimeen sfäärin kotoperäisten asukkien ja ilmiöiden kanssa.

Sfäärin hengenlaatu vaikuttaa myös asukkien keskinäiseen kanssakäymiseen. Jos hahmon hengenlaatu poikkeaa useimpien muiden sfäärissä asuvien olentojen hengenlaadusta, hänen olonsa voi käydä tukalaksi.

Hengenlaatupiirre jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin mainitaan sfäärin moraaliset (hyvä tai paha) ja maailmankatsomukselliset (lainkuuliainen tai kaoottinen) ominaisuudet – sfäärillä voi olla joko moraalinen piirre, maailmankatsomuksellinen piirre tai molemmat. Toiseksi sfäärin hengenlaatupiirre kertoo, ovatko nämä moraaliset ja maailmankatsomukselliset ominaisuudet esillä lievinä vai vahvoina.

Hengenlaadultaan hyvä/paha

Tällainen sfääri on valinnut puolensa hyvyyden ja pahuuden välisessä taistelussa. Mikään sfääri ei voi olla yhtä aikaa hyvä ja paha.

Hengenlaadultaan lainkuuliainen/kaoottinen

Tällainen sfääri ja sen asukit pitävät tärkeimpänä lain ja kaaoksen välistä taistelua. Mikään sfääri ei voi olla yhtä aikaa lainkuuliainen ja kaoottinen.

Kullakin moraalisella ja maailmankatsomuksellisella hengenlaatupiirteellä on lisämäärite, joko "lievästi" tai "vahvasti", joka kertoo, miten voimakkaasti hengenlaatu vaikuttaa sfäärissä.

Hengenlaadultaan lievästi tietynlainen

Olennot, joiden hengenlaatu ei ole sfäärin mukainen, saavat olosuhdesakkoa –2 kaikkiin Karisma-pohjaisiin testeihinsä.

Hengenlaadultaan vahvasti tietynlainen

Olennot, joiden hengenlaatu ei ole sfäärin mukainen, saavat olosuhdesakkoa –2 kaikkiin Karisma-, Älykkyys- ja Viisaus-pohjaisiin testeihinsä.

Jos hengenlaatupiirteessä on sekä moraalinen että maailman­katsomuksellinen osa, niiden tuottamat sakot kasautuvat keskenään.

Hengenlaadultaan neutraali

Hengenlaadultaan lievästi neutraali sfääri ei tuota olosuhdesakkoa kenellekään.

Materian sfääri katsotaan hengenlaadultaan lievästi neutraaliksi, joskin siellä voi olla paikoitellen vahvoja pahuuden, hyvyyden, lain tai kaaoksen keskittymiä.

Jos sfääri on hengenlaadultaan vahvasti neutraali, se vastustaa kaikkia muita moraalisia ja maailmankatsomuksellisia periaatteita: hyvyyttä, pahuutta, lakia ja kaaosta. Tällainen sfääri keskittyy pitämään yllä hengenlaatujen välistä tasapainoa, ei niinkään hyväksymään ja sovittelemaan yhteen erilaisia näkökulmia. Hengenlaadultaan vahvasti neutraali sfääri tuottaa olosuhdesakkoa –2 kaikkien muiden paitsi täysin neutraalien olentojen suorittamiin Älykkyys-, Viisaus- ja Karisma-pohjaisiin testeihin. Sakko lasketaan kahteen kertaan (kerran laista/kaaoksesta ja kerran hyvyydestä/pahuudesta), joten neutraalit hyvät, neutraalit pahat, lainkuuliais-neutraalit ja kaoottis-neutraalit olennot saavat sakkoa –2 ja lainkuuliais-hyvät, kaoottis-hyvät, kaoottis-pahat ja lainkuuliais-pahat olennot saavat sakkoa –4.

Taikuuspiirteet 

Sfäärin taikuuspiirre kuvaa, miten taikuus toimii sfäärissä verrattuna Materian sfääriin. Sfäärissä voi olla taskuja (esimerkiksi jonkin jumaluuden suoraan hallitsemia paikkoja), joissa vallitsee ympäristöstään poikkeava taikuuspiirre.

Normaali taikuus

Tämä taikuuspiirre tarkoittaa, että kaikki loitsut ja yliluonnolliset kyvyt toimivat siten kuin säännöissä on kerrottu. Ellei sfäärin kuvauksessa toisin mainita, sfäärillä oletetaan olevan normaali taikuus -piirre.

Holtiton taikuus

Holtiton taikuus -piirteellä varustetussa sfäärissä loitsut ja loitsunomaiset kyvyt toimivat totutusta poikkeavin ja toisinaan vaarallisin tavoin. Kaikilla holtittoman taikuuden sfäärissä käytetyillä loitsuilla ja loitsunomaisilla kyvyillä on mahdollisuus mennä vikaan. Langettajan on onnistuttava langettajatasotestissä (VA 15 + loitsun tai vaikutuksen taso), jotta taikuus toimisi normaalisti. Jos kyseessä on olento, joka yrittää käyttää loitsunomaista kykyä, lisää testin nopanheittoon olennon kestonoppamäärä tai taso ja testin vaikeusasteeseen loitsunomaisen kyvyn taso. Jos testi epäonnistuu, tapahtuu jotakin outoa – heitä n% ja selvitä seuraukset alla olevasta taulukosta.

n%

Vaikutus

01–19

Loitsu kääntyy langettajaa vastaan ja vaikuttaa häneen normaalisti.   
Jos loitsu ei voi vaikuttaa langettajaan, se vain epäonnistuu.

20–23

Langettajan jalkojen alle avautuu 15 jalkaa leveä ympyränmuotoinen aukko, jonka syvyys on 10 jalkaa jokaista langettajan tasoa kohden.

24–27

Loitsu epäonnistuu, mutta loitsun kohteen tai kohteiden päälle alkaa sataa pieniä esineitä (mitä tahansa kukista mätiin hedelmiin), jotka katoavat osuessaan. Sade kestää 1 kierroksen. Tänä aikana kohteet ovat sokaistuneita ja niiden on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 15 + loitsutaso) voidakseen langettaa loitsuja.

28–31

Loitsu vaikuttaa arvottuun kohteeseen tai alueeseen. Valitse arpomalla jokin muu kuin aiottu kohde niistä kohteista, jotka ovat loitsun kantamalla, tai arvo loitsun alueen alkupisteeksi jokin paikka loitsun kantamalla. Arvo alkupisteen suunta heittämällä 1n8 ja laske kompassisuuntia myötäpäivään etelästä alkaen. Arvo alkupisteen etäisyys heittämällä 3n6 ja kerro heiton tulos 5 jalalla, jos loitsulla on lyhyt kantama, 20 jalalla, jos loitsulla on keskipitkä kantama, ja 80 jalalla, jos loitsulla on pitkä kantama.

32–35

Loitsu toimii normaalisti, mutta mikään loitsun mahdollisista ainesosatekijöistä ei tuhoudu. Loitsu ei katoa langettajan mielestä (eli samaa loitsupaikkaa tai alustettua loitsua voidaan käyttää uudestaan). Esineen lataukset eivät hupene, eikä vaikutus verota esineen tai loitsunomaisen kyvyn käyttökertoja.

36–39

Loitsu ei toimi. Sen sijaan kaikki (niin liittolaiset kuin vihollisetkin) 30 jalan säteellä langettajasta ottavat vastaan terveytys-loitsun vaikutukset.

40–43

Loitsu ei toimi. Sen sijaan syvä pimeys- ja hiljaisuus-vaikutukset ympäröivät langettajan 30 jalan säteeltä 2n4 kierrokseksi.

44–47

Loitsu ei toimi. Sen sijaan käänteispainovoima-vaikutus ympäröi langettajan 30 jalan säteeltä 1 kierrokseksi.

48–51

Loitsu toimii, mutta langettajan ympärillä vilisee hohtelevia värejä 1n4 kierroksen ajan. Tämä katsotaan kimalle-vaikutukseksi, jonka laiston vaikeusaste on 10 + vaikutuksen aikaansaaneen loitsun taso.

52–59

Mitään ei tapahdu. Loitsu ei toimi. Loitsun mahdolliset ainesosatekijät tuhoutuvat. Loitsu tai loitsupaikka menetetään, ja esineen lataus tai käyttökerta tulee käytetyksi.

60–71

Mitään ei tapahdu. Loitsu ei toimi. Loitsun mahdolliset ainesosatekijät eivät tuhoudu. Loitsu ei katoa langettajan mielestä (eli samaa loitsupaikkaa tai alustettua loitsua voidaan käyttää uudestaan). Esineen lataukset eivät hupene, eikä vaikutus verota esineen tai loitsunomaisen kyvyn käyttökertoja.

72–98

Loitsu toimii normaalisti.

99–100   

Loitsu toimii väkevästi. Laistoheittoihin loitsua vastaan lasketaan sakkoa –2. Loitsulla on suurin mahdollinen vaikutus niin kuin se olisi langetettu Loitsun enimmäistys -valtin avulla. Jos loitsu on jo ennestään enimmäistetty mainitun valtin avulla, se ei muutu enempää.

Häiritty taikuus

Tällä piirteellä varustetussa sfäärissä on tavallista vaikeampi käyttää tiettyjä loitsuja ja loitsunomaisia kykyjä, usein siksi, että sfäärin perusluonne häiritsee niitä.

Jotta loitsija voisi langettaa häirityn loitsun, hänen on onnistuttava Loitsutuntemus-testissä (VA 20 + loitsun taso). Jos testi epäonnistuu, loitsu ei toimi mutta se menetetään silti alustettuna loitsuna tai loitsupaikkana. Jos testi onnistuu, loitsu toimii normaalisti.

Tehostettu taikuus

Tällä piirteellä varustetussa sfäärissä on tavallista helpompi käyttää tiettyjä loitsuja ja loitsunomaisia kykyjä, tai sitten ne vaikuttavat vahvemmin kuin Materian sfäärissä.

Tehostettu taikuus -piirteellä varustetun sfäärin kotoperäiset asukit tietävät, mitkä loitsut ja loitsunomaiset kyvyt tehostuvat, mutta toisesta sfääristä tulija voi joutua selvittämään asian itse.

Loitsun tehostuminen tarkoittaa, että siihen voidaan käyttää tiettyjä taianmuuntovaltteja mutta sen loitsupaikka ja langetusaika eivät muutu. Kaikilla sfäärissä olevilla loitsijoilla katsotaan olevan kyseiset valtit aina, kun he haluavat käyttää niitä tähän loitsuun. Sfäärin kotoperäisten loitsijoiden on kuitenkin hankittava nämä valtit normaalia tietä, jos he haluavat käyttää niitä muissakin sfääreissä.

Rajattu taikuus

Tällä piirteellä varustetussa sfäärissä voidaan käyttää vain sellaisia loitsuja ja loitsunomaisia kykyjä, jotka täyttävät tietyt ehdot.

Sfäärissä kenties sallitaan vain tietyt koulukunnat tai koulukuntahaarat, loitsut, joilla on jokin tietty lisämäärite, tai vain tietyt loitsutasot (näitä rajoituksia voidaan myös yhdistellä vapaasti). Jos loitsu tai loitsunomainen kyky ei täytä ehtoja, se ei yksinkertaisesti toimi.

Kuollut taikuus

Tällaisessa sfäärissä ei ole taikuutta lainkaan. Kuollut taikuus -piirteellä varustettu sfääri toimii kaikilta osin kuten taianestokenttä-loitsu. Näentäloitsut eivät havaitse kuolleen taikuuden sfäärissä olevia loitsittuja, eivätkä loitsijat voi käyttää kaukosiirtoa tai vastaavia loitsuja sfääriin saapumiseen tai sieltä poistumiseen. Ainoa poikkeus "ei taikuutta" -säännöstä ovat pysyvät sfääriportit, jotka toimivat normaalisti.


Sfäärien vuorovaikutus

Erilliset sfäärit

Keskenään erillisten sfäärien välillä ei ole päällekkäisyyttä, eikä niiden välille voida muodostaa suoraa yhteyttä. Ne ovat kuin eri kiertoratoja kulkevia planeettoja. Ainoa keino kulkea niiden välillä on käyttää jotakin kolmatta sfääriä kauttakulkusfäärinä.

Rajanaapurisfäärit

Sfäärejä, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa tietyistä kohdista, kutsutaan rajanaapurisfääreiksi. Matkaajat voivat käyttää näitä kosketuskohtia sfääristä toiseen kulkemiseen.

Samapaikkaiset sfäärit

Jos kahden sfäärin välille voi muodostaa yhteyden mistä tahansa pisteestä kummassa sfäärissä tahansa, nämä sfäärit ovat samapaikkaisia eli ne ovat olemassa yhtä aikaa samassa paikassa. Ne eivät sijaitse limittäin vaan täysin "päällekkäin". Samapaikkaisesta sfääristä toiseen on usein mahdollista nähdä tai ulottua.

Kerrokselliset sfäärit

Siinä missä äärettömyyksiä voidaan jakaa pienemmiksi äärettömyyksiksi, sfäärejä voidaan jakaa pienemmiksi, toisiinsa yhteydessä oleviksi sfääreiksi. Nämä sfäärikerrokset ovat käytännössä erillisiä olevaisuuden sfäärejä, joilla voi olla omat sfääripiirteensä. Kerrokset ovat yhteydessä toisiinsa esimerkiksi sfääriporttien, pyörteiden, polkujen tai häilyvien rajojen välityksellä.

Kerrokselliseen sfääriin astutaan yleensä aina samasta kerroksesta, jota kutsutaan sfäärin ensimmäiseksi kerrokseksi, joskin se voi olla sfääristä riippuen joko ylin tai alin kerros. Sfäärinvaihto-loitsu ja useimmat kiinteät kulkuväylät (kuten portit ja pyörteet) tuovat matkaajan ensimmäiseen kerrokseen, josta hän sitten siirtyy halutessaan muihin kerroksiin.


Sfäärien kuvaukset

Materian sfääri

Materian sfääri on useimpien kosmologioiden keskus ja kaiken normaaliuden mittapuu.

Materian sfäärillä on seuraavat piirteet:

Eetterisfääri

Eetterisfääri on samapaikkainen Materian sfäärin ja usein muidenkin sfäärien kanssa. Eetterisfääristä voi nähdä Materian sfääriin, joskin näkymä on samea ja epäselvä: värit sekoittuvat toisiinsa ja ääriviivat sumenevat.

Materian sfääristäkin on mahdollista nähdä Eetterisfääriin, mutta viimeksi mainittu on useimmiten näkymätön Materian sfäärissä olijoille. Eetterisfäärin olennot eivät yleensä voi hyökätä Materian sfäärissä olijoiden kimppuun, ja sama pätee vastakkaiseen suuntaan. Jos olento matkustaa Eetterisfäärissä, se on Materian sfäärissä olijoiden kannalta yleensä näkymätön, ruumiiton ja täysin äänetön.

Eetterisfäärissä ei ole juuri lainkaan esteitä tai rakennelmia, mutta siellä on mahdollista kohdata olentoja. Osa näistä on muita eteerisiä matkaajia, osa haamumaisia asukkeja, jotka ovat eetteriin astuvalle erittäin vaarallisia.

Eetterisfäärillä on seuraavat piirteet:

Materian sfääristä Eetterisfääriin voivat ulottua vain sellaiset loitsut ja loitsunomaiset kyvyt, joilla on voima-lisämäärite, ja sellaiset estäntäloitsut, jotka vaikuttavat eteerisiin olentoihin. Materian sfäärissä olevan loitsijan on kuitenkin keksittävä keino havaita Eetterisfäärissä oleva vihollisensa ennen kuin hän voi suunnata siihen voimapohjaisen loitsun. Vaikka eteeristä vihollista voidaan iskeä Materian sfääristä langetetulla voimaloitsulla, sama ei ole mahdollista toiseen suuntaan. Mikään taikahyökkäys ei pääse Eetterisfääristä Materian sfääriin, eivät edes voimahyökkäykset.

Varjojen sfääri

Varjojen sfääri on vähävaloinen ulottuvuus, joka on samapaikkainen Materian sfäärin kanssa. Se on Eetterisfäärin tavoin paikka, jonka avulla Materian sfääristä tullut voi taittaa nopeasti pitkiä taipaleita.

Varjojen sfääri on myös eräiden muiden sfäärien rajanaapuri, joten jos hahmolla on käytettävissään oikeat loitsut, hän voi matkustaa Varjojen sfäärin kautta muihinkin todellisuuksiin.

Varjojen sfääri on mustavalkoinen maailma; kaikki väri on haaltunut sieltä pois. Muilta osin se näyttää samantapaiselta kuin Materian sfääri.

Valonlähteiden puutteesta huolimatta Varjojen sfäärissä elää lukuisia kasveja, eläimiä ja ihmisolioita.

Varjojen sfääri on taikavoimin muovautuva, ja osia siitä virtaa jatkuvasti muihin sfääreihin. Tämän vuoksi siitä on jokseenkin mahdoton laatia tarkkaa karttaa, vaikka siellä onkin selvästi erottuvia maamerkkejä.

Varjojen sfäärillä on seuraavat piirteet:

Hämäryydestään huolimatta Varjojen sfääri ei vaikuta mitenkään sellaisiin loitsuihin, jotka tuottavat, käyttävät tai muovaavat pimeyttä.

Astraalisfääri

Astraalisfääri on tila muiden sfäärien välissä. Aina kun hahmo astuu sfäärienvälisestä portista tai heijastaa henkensä toiseen olevaisuuden sfääriin, hän matkaa Astraalisfäärin läpi. Jopa loitsu, joka siirtää hahmon silmänräpäyksessä sfääristä toiseen, koskettaa hetkellisesti Astraalisfääriä.

Astraalisfääri on valtava, loputon pallo, jossa on pelkkää kirkasta hopeanhohtoista taivasta joka suuntaan. Siellä täällä näkyy kiinteän aineen palasia, mutta enimmäkseen Astraalisfääri on päättymätöntä autiutta.

Astraalisfääriä pitävät kotinaan monet sfäärimatkailijat ja muista sfääreistä saapuneet pakolaiset.

Astraalisfäärillä on seuraavat piirteet:

Ilman elementtisfääri

Ilman elementtisfääri on tyhjä sfääri, jossa on vain taivasta yllä ja taivasta alla.

Ilman elementtisfäärissä on sisäsfääreistä mukavimmat oltavat ja parhaat hengissäpysymismahdollisuudet. Siellä asuu kaikenlaisia lentäviä olentoja, ja lentokyvystä onkin siellä paljon hyötyä. Lentokyvyttömien matkaajien on toki helppo pysytellä elossa, mutta he ovat paljon muita heikommassa asemassa.

Ilman elementtisfäärillä on seuraavat piirteet:

Maan elementtisfääri

Maan elementtisfääri on pelkkää kiveä ja maata. Varomaton ja valmistautumaton matkaaja voi hautautua tämän valtavan massan keskelle, jolloin hänen rusentunut ruumiinsa jää varoittamaan perässä tulijoita tyhmyydestä.

Jähmeydestään huolimatta Maan elementtisfääri on rakenteeltaan hyvin vaihteleva: siellä on niin pehmeähköä maata kuin raskaita arvometallejakin.

Maan elementtisfäärillä on seuraavat piirteet:

Tulen elementtisfääri

Tulen elementtisfääri on yhtä roihua. Sen maaperä muodostuu suurista, liekeistä tiivistyneistä laatoista, jotka ovat jatkuvassa liikkeessä. Ilma väreilee jatkuvien tulimyrskyjen nostattamassa kuumuudessa, ja yleisin neste on magma, ei vesi. Meret ovat nestemäistä tulta, ja vuoristot tihkuvat sulaa laavaa. Liekit eivät tarvitse täällä polttoainetta eivätkä ilmaa, joskin kaikki sfääriin tuotu palava aines syttyy tuossa tuokiossa.

Tulen elementtisfäärillä on seuraavat piirteet:

Veden elementtisfääri

Veden elementtisfääri on meri vailla pohjaa tai pintaa, pelkkää lähteettömän valon valaisemaa vettä. Se on sisäsfääreistä viihtyisimpiä, kunhan matkaaja keksii keinon hengittää sen hallitsevassa aineessa.

Sfäärin rannattomat valtameret ovat paikoin jääkylmiä, paikoin kiehuvan kuumia. Toisaalla niiden vesi on suolaista, toisaalla makeaa. Ne ovat virtausten ja vuorovetten lietsomassa ikuisessa liikkeessä. Sfäärin pysyväisasutukset ovat kerääntyneet vesiavaruudessa kelluvien hylkytavarankappaleiden ympärille. Nämä yhdyskunnat ajelehtivat sinne tänne virtojen vieminä.

Veden elementtisfäärillä on seuraavat piirteet:

Negatiivisen energian sfääri

Negatiivisen energian sfäärissä ei ole kulkijalle juuri nähtävää. Se on pimeä ja tyhjä paikka, ikuisesti musta kuilu, johon putoajilta riistetään valo ja elinvoima. Mikään muu sisäsfääri ei ole näin vihamielinen matkaajille ja ylipäätään kaikelle elolliselle. Vain energianriistolle immuunit olennot kestävät siellä tuhoutumatta.

Negatiivisen energian sfäärillä on seuraavat piirteet:

Sattumakohtaamiset

Koska Negatiivisen energian sfäärissä ei ole juuri lainkaan olentoja, sattumakohtaamiset ovat siellä äärimmäisen harvinaisia.

Positiivisen energian sfääri

Positiivisen energian sfäärillä ei ole pintaa, ja kaikessa avaruudessaan se muistuttaakin Ilman elementtisfääriä. Sen sisältämä voima kuitenkin hehkuu kauttaaltaan kirkkaana. Tämä voima on vaarallista kuolevaisille olennoille, sillä niitä ei ole luotu kestämään sitä. Vaikka sfäärillä on suotuisiakin vaikutuksia, se on yksi matkaajille vihamielisimmistä sisäsfääreistä. Jos hahmo saapuu sinne suojattomana, häneen alkaa oitis kertyä positiivista energiaa. Lopulta hänen kuolevainen ruumiinsa ei enää kestä sitä vaan tuhoutuu kuin pieni planeetta räjähtävän tähden naapurissa. Käynnin Positiivisen energian sfäärissä on oltava lyhyt, ja silloinkin matkalaisten on suojauduttava vahvasti.

Positiivisen energian sfäärillä on seuraavat piirteet:

Sattumakohtaamiset

Koska Positiivisen energian sfäärissä ei ole juuri lainkaan olentoja, sattumakohtaamiset ovat siellä äärimmäisen harvinaisia.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.