Aseet

Asekategoriat

Aseet voidaan luokitella eri perusteilla eri kategorioihin.

Luokitteluperusteena voidaan käyttää aseen vaatimaa koulutusta (perus-, sota- ja erikoisaseet), sitä, onko aseesta enemmän hyötyä lähietäisyydeltä (lähitaisteluaseet) vai matkan päästä (kantama-aseet, jotka jaetaan heitto- ja ammusaseisiin), aseen käytön työläyttä (kevyet, yhden käden ja kahden käden aseet) tai aseen kokoa (Pienet, Keskikokoiset ja Isot aseet).

Perus-, sota- ja erikoisaseet

Kaikilla paitsi druideilla, munkeilla ja velhoilla on pätevyys kaikkiin perusaseisiin. Barbaareilla, paladiineilla, samoojilla ja taistelijoilla on pätevyys kaikkiin perus- ja sota-aseisiin. Muiden luokkien hahmoilla on pätevyys lähinnä perusaseisiin ja mahdollisesti myös joihinkin sota- tai jopa erikoisaseisiin. Jos hahmo käyttää asetta, johon hänellä ei ole pätevyyttä, hän saa sakkoa –4 hyökkäysheittoihinsa.

Lähitaistelu- ja kantama-aseet

Lähitaisteluaseita käytetään lähitaisteluhyökkäysten suorittamiseen, joskin osa niistä voidaan myös heittää. Kantama-aseet ovat heittoaseita tai ammusaseita. Niistä ei ole hyötyä lähitaistelussa.

Ulottuma-aseet

Ulottuma-aseita ovat glaivi, guisarme, peitsi, piikkiketju, pitkäkeihäs, ranseur ja ruoska. Ulottuma-ase on lähitaisteluase, jonka käyttelijä voi iskeä sellaisia kohteita, jotka eivät sijaitse hänen naapuriruuduissaan.

Useimmat ulottuma-aseet kaksinkertaistavat käyttelijän luontaisen ulottuman, mikä tarkoittaa, että tällaisen aseen tyypillinen Pieni tai Keskikokoinen käyttelijä voi hyökätä 10 jalan päässä olevaa olentoa vastaan mutta ei naapuriruudussaan olevaa olentoa vastaan.

Tyypillinen Iso hahmo, joka käyttelee Isoa ulottuma-asetta, voi hyökätä 15 tai 20 jalan päässä olevaa olentoa vastaan mutta ei naapuriruudussaan tai enintään 10 jalan päässä olevaa olentoa vastaan.

Huomautus: Ulottuma-asetta käyttelevät Pienet ja Keskikokoiset olennot uhkaavat kaikkia 10 jalan (2 ruudun) päässä olevia ruutuja, myös vinottaissuunnassa. (Tämä on poikkeus siitä säännöstä, että 2 ruudun välimatka lasketaan vinottaissuunnassa 15 jalaksi.)

Kaksoisaseet

Kaksoisaseita ovat kaksipäinen miekka, kaksipäinen varsta, koukkupäinen maahisvasara, kääpiöurgrossi, taistelusauva ja örkkien kaksoiskirves. Hahmo voi hyökätä kaksoisaseen molemmilla päillä niin kuin hän taistelisi kahdella aseella, mutta tällöin hän saa kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin hän käyttelisi yhden käden asetta ja kevyttä asetta.

Halutessaan hahmo voi käytellä kaksoisasetta myös kahden käden aseena, jolloin hän hyökkää vain aseen toisella päällä ja lisää vaurioihin Voimakkuus-hyvityksensä puolitoistakertaisena. Jos hahmo käyttelee kaksoisasetta yhdellä kädellä, hän ei voi käyttää sitä kaksoisaseena vaan hänen on mahdollista hyökätä vain yhdellä päällä kierrosta kohden.

Heittoaseet

Heittoaseita ovat bola, heittokeihäs, heittokirves, heittonuoli, keihäs, kevyt vasara, kolmikärki, kurikka, lyhytkeihäs, šuriken, tikari ja verkko. Hahmo lisää Voimakkuus-muuntimensa kaikkiin heittoaseilla (paitsi roiskeaseilla) tuottamiinsa vaurioihin.

On mahdollista heittää myös sellaista asetta, jota ei ole suunniteltu heitettäväksi (toisin sanoen lähitaisteluasetta, jolle ei ole ilmoitettu lukuarvoa taulukon Aseet sarakkeessa "Kantamaporras"), mutta tällöin hyökkäysheittoon lasketaan sakkoa –4. Kevyen tai yhden käden aseen heittäminen on perustoiminto, ja kahden käden aseen heittäminen on täyskierrostoiminto. Tällainen hyökkäys aiheuttaa aseesta riippumatta uhkan vain silloin, kun heiton tulos on puhdas 20, ja onnistunut kriittinen osuma tuottaa kaksinkertaiset vauriot. Tällaisen aseen kantamaporras on 10 jalkaa.

Ammusaseet

Ammusaseita ovat kevyt varsijousi, linko, lippaallinen varsijousi, lyhytjousi, pienoisvarsijousi, raskas varsijousi, yhdistelmälyhytjousi ja yhdistelmä­pitkäjousi. Useimpien ammusaseiden käyttely vaatii kaksi kättä (ks. kunkin aseen kuvaus). Hahmo ei saa lisätä ammusaseensa vaurioheittoihin Voimakkuus-hyvitystään, ellei kyseessä ole erikoisvalmisteinen yhdistelmäpitkäjousi, erikoisvalmisteinen yhdistelmälyhytjousi tai linko. Jos hahmo saa sakkoa alhaisesta Voimakkuudestaan, tämä sakko lasketaan vaurioheittoihin, kun hän käyttelee jousia tai linkoa.

Ammukset

Ammusaseet käyttävät ammuksinaan joko nuolia (jouset), vasamia (varsijouset) tai kuulia (lingot). Kun hahmo käyttää jousta, hän voi ottaa ammuksen esiin ja asettaa sen jänteelle ilmaistoimintona, mutta varsijousen tai lingon lataaminen vaatii tätä pitemmän toiminnon.

Nyrkkisääntö on, että kaikki kohteeseensa osuvat ammukset tuhoutuvat tai muuttuvat käyttökelvottomiksi, ja ohi menevillä ammuksilla on 50 %:n mahdollisuus tuhoutua tai mennä hukkaan.

Vaikka šuriken on heittoase, se katsotaan ammukseksi, kun selvitetään sen esiin ottamiseen kuluvaa aikaa, sen valio- tai muiden erikoisversioiden ominaisuuksia (ks. alla Valioaseet) tai sen kohtaloa heittämisen jälkeen.

Kevyet, yhden käden ja kahden käden lähitaisteluaseet

Tämä luokittelu perustuu siihen, miten työlästä asetta on käytellä taistelussa. Lähitaisteluase katsotaan joko kevyeksi aseeksi, yhden käden aseeksi tai kahden käden aseeksi, kun sitä käyttelee aseen kokoluokan mukainen hahmo.

Kevyt

Kevyttä asetta on helpompi käyttää heikommalla kädellä kuin yhden käden asetta, joten sitä voidaan käyttää myös painissa. Kevyttä asetta käytetään yhdellä kädellä. Kevyen aseen lähitaisteluhyökkäysten vaurioheittoihin lisätään käyttelijän mahdollinen Voimakkuus-hyvitys, jos ase on hänen vahvemmassa kädessään, ja puolet Voimakkuus-hyvityksestä, jos ase on hänen heikommassa kädessään. Kevyen aseen käyttely kaksin käsin ei lisää aseen tuottamia vaurioita, vaan Voimakkuus-hyvitys lasketaan tällöin niin kuin ase olisi käyttelijän vahvemmassa kädessä.

Aseeton isku katsotaan aina kevyeksi aseeksi.

Yhden käden

Yhden käden asetta voidaan käytellä joko vahvemmassa kädessä tai heikommassa kädessä. Yhden käden aseen lähitaisteluhyökkäysten vaurioheittoihin lisätään käyttelijän Voimakkuus-hyvitys, jos ase on hänen vahvemmassa kädessään, ja puolet Voimakkuus-hyvityksestä, jos ase on hänen heikommassa kädessään. Jos yhden käden asetta käytellään lähitaistelussa kaksin käsin, vaurioheittoihin lisätään hahmon Voimakkuus-hyvitys puolitoistakertaisena.

Kahden käden

Kahden käden lähitaisteluaseen tehokkaaseen käyttelyyn vaaditaan kaksi kättä. Tällaisella aseella suoritettujen lähitaisteluhyökkäysten vaurioheittoihin lisätään hahmon Voimakkuus-hyvitys puolitoista­kertaisena.

Aseen koko

Jokaisella aseella on kokoluokka, joka kertoo, minkä kokoiselle olennolle ase on tarkoitettu.

Taulukko: Suurten ja pienten aseiden vauriot

Esimerkkiase

Mini-
maalinen
   

Tasku-
kokoinen
   

Hyvin
pieni
          

Pieni          

Keski-
kokoinen
   

Iso             

Valtava      

Suunnaton 

Giganttinen   

Šuriken

1

1n2

1n3

1n4

1n6

1n8

Taisteluhansikas

1

1n2

1n3

1n4

1n6

1n8

2n6

Tikari

1

1n2

1n3

1n4

1n6

1n8

2n6

3n6

Lyhytkeihäs

1

1n2

1n3

1n4

1n6

1n8

2n6

3n6

4n6

Kahden käden käyräsapeli

1n2

1n3

1n4

1n6

2n4

2n6

3n6

4n6

6n6

Pitkämiekka

1n2

1n3

1n4

1n6

1n8

2n6

3n6

4n6

6n6

Puolentoista käden miekka   

1n3

1n4

1n6

1n8

1n10

2n8

3n8

4n8

6n8

Kahden käden kirves

1n4

1n6

1n8

1n10

1n12

3n6

4n6

6n6

8n6

Kahden käden miekka

1n4

1n6

1n8

1n10

2n6

3n6

4n6

6n6

8n6

Aseen kokoluokka on eri asia kuin aseen koko esineenä. Yllä olevassa taulukossa ilmoitettu kokoluokka viittaa aseen käyttelijöiksi tarkoitettujen olentojen kokoluokkaan. Nyrkkisääntö on, että kevyt ase on esineenä kaksi kokoluokkaa pienempi kuin sen käyttelijä, yhden käden ase on esineenä yhtä kokoluokkaa pienempi kuin käyttelijä, ja kahden käden ase on esineenä samaa kokoluokkaa kuin käyttelijä. Niinpä esimerkiksi Keskikokoinen tikari on Hyvin pieni esine ja Keskikokoinen kahden käden miekka on Keskikokoinen esine.

Vääränkokoiset aseet

Olento ei voi hyödyntää asetta parhaalla mahdollisella tavalla, jos ase on sille vääränkokoinen. Hyökkäysheittoihin lasketaan kasautuvasti sakkoa –2 jokaisesta kokoluokasta, jolla aseen tyypillisen käyttelijän ja sen todellisen käyttelijän koot eroavat toisistaan. Jos olennolla ei ole pätevyyttä aseeseen, heittoihin lasketaan lisäksi epäpätevyyssakkoa –4.

Aseen käyttelyn työläys (eli se, katsotaanko ase käyttelijän käsissä kevyeksi, yhden käden vai kahden käden aseeksi) muuttuu yhdellä askelmalla jokaisesta kokoluokasta, jolla aseen todellisen käyttelijän ja aseen tyypillisen käyttelijän koot eroavat toisistaan. Niinpä Keskikokoinen pitkämiekka on Keskikokoiselle käyttelijälle yhden käden ase mutta Pienelle käyttelijälle kahden käden ase. Jos aseen kategoriaksi tulisi tämän muutoksen jälkeen jokin muu kuin kevyt, yhden käden tai kahden käden ase, olento ei voi käytellä asetta lainkaan.

Tilapäisaseet

Toisinaan taistelussa käytetään sellaisiakin esineitä, jotka eivät ole varsinaisesti aseita. Koska tällaisia esineitä ei ole suunniteltu taisteluun, kaikki olennot, jotka käyttelevät niitä taistelussa, katsotaan epäpäteviksi, jolloin he saavat sakkoa –4 hyökkäysheittoihinsa. Kun määrität tilapäisaseen kokoluokkaa ja sen tuottamia vaurioita, vertaa sen kokoa ja vauriontuotto­mahdollisuuksia aseluetteloon ja etsi sieltä jotakuinkin sopiva vastine. Tilapäisase aiheuttaa uhkan, kun heiton tulos on puhdas 20, ja tuottaa kriittisen osuman tullen kaksinkertaiset vauriot. Heitetyn tilapäisaseen kantamaporras on 10 jalkaa.


Aseiden ominaisuudet

Alla on kuvattu tarkemmin aseiden ominaisuudet (jotka esiintyvät sarakkeiden otsikkoina taulukossa Aseet).

Hinta

Ilmoitettu luku on aseen hinta kultarahoina (kr) tai hopearahoina (hr). Aseen mukana tulevat varusteet sisältyvät hintaan.

Aseen Pienet ja Keskikokoiset versiot ovat samanhintaisia. Iso versio maksaa kaksi kertaa ilmoitetun hinnan verran.

Vauriot

Vauriot-sarakkeissa ilmoitetaan vauriot, jotka ase tuottaa osuman tullen. Sarakkeessa "Vaur (P)" ilmoitetaan Pienten aseiden vauriot ja sarakkeessa "Vaur (K)" Keskikokoisten aseiden vauriot. Jos aseelle on ilmoitettu kaksi eri vaurioaluetta, kyseessä on kaksoisase. Käytä jälkimmäistä vaurioaluetta kaksoisaseen ylimääräisessä hyökkäyksessä. Taulukossa Suurten ja pienten aseiden vauriot on ilmoitettu muidenkin kuin Pienten ja Keskikokoisten aseiden tuottamat vauriot.

Kriittinen

Tämä sarake kertoo, miten ase käyttäytyy kriittisiä osumia koskevien sääntöjen yhteydessä. Kun hahmosi tuottaa kriittisen osuman, heität vauriot joko kaksi, kolme tai neljä kertaa, sen mukaan mitä aseen kriittisten osumien kerroin ilmoittaa (ja lisäät jokaiseen vaurioheittoon kaikki asiaankuuluvat muuntimet). Lopuksi lasket kaikki heittotulokset yhteen.

Poikkeus: Aseen normaalivaurioihin lisättäviä ylimääräisiä vaurionoppia (esimerkiksi rosvon salahyökkäyksestä) ei kerrota kriittisen osuman tullen.

×2

Ase tuottaa kriittisen osuman tullen kaksinkertaiset vauriot.

×3

Ase tuottaa kriittisen osuman tullen kolminkertaiset vauriot.

×3/×4

Tämän kaksoisaseen toinen pää tuottaa kriittisen osuman tullen kolminkertaiset vauriot ja toinen pää nelinkertaiset vauriot.

×4

Ase tuottaa kriittisen osuman tullen nelinkertaiset vauriot.

19–20/×2

Ase aiheuttaa uhkan, kun heiton tulos on puhdas 19 tai 20 (eikä vain silloin, kun tulos on puhdas 20), ja tuottaa kriittisen osuman tullen kaksinkertaiset vauriot. (Toisin sanoen aseen uhka-alue on 19–20.)

18–20/×2

Ase aiheuttaa uhkan, kun heiton tulos on puhdas 18, 19 tai 20 (eikä vain silloin, kun tulos on puhdas 20), ja tuottaa kriittisen osuman tullen kaksinkertaiset vauriot. (Toisin sanoen aseen uhka-alue on 18–20.)

Kantamaporras

Mikään hyökkäys, joka suoritetaan lähempää kuin taulukossa ilmoitetun etäisyyden päästä, ei saa sakkoa etäisyydestä. Jokainen täysi kantamaporras kuitenkin tuottaa hyökkäysheittoon kasautuvaa etäisyyssakkoa –2. Heittoaseiden kantama on yhtä kuin 5 kantamaporrasta. Ammusaseiden kantama on yhtä kuin 10 kantamaporrasta.

Paino

Tässä sarakkeessa ilmoitetaan aseen Keskikokoisen version paino. Aseen Pieni versio painaa puolet vähemmän ja Iso versio kaksi kertaa enemmän.

Tyyppi

Aseet luokitellaan myös sen mukaan, minkätyyppisiä vaurioita ne tuottavat: on olemassa ruhjonta-, pisto- ja viiltoaseita. Eräät hirviöt ovat osittain tai kokonaan immuuneja tietyntyyppisten aseiden vaurioille.

Jotkin aseet tuottavat yhtä aikaa kahdentyyppisiä vaurioita. Tällöin vauriot eivät ole puoliksi yhtä ja puoliksi toista vauriotyyppiä, vaan kaikki vauriot ovat samanaikaisesti kumpaakin tyyppiä. Niinpä olennon täytyisi olla immuuni molemmille vauriotyypeille, jotta se voisi sivuuttaa tällaisen aseen tuottamat vauriot.

Jotkin aseet puolestaan voivat tuottaa joko yhdentyyppisiä tai toisentyyppisiä vaurioita. Silloin kun vauriotyypillä on merkitystä, aseen käyttelijä voi valita, kummantyyppisiä vaurioita hän tuottaa aseellaan.

Muuta

Joillakin aseilla on erikoisominaisuuksia. Ks. lisätietoa aseiden kuvauksista.

Taulukko: Aseet

PERUSASEET

Hinta      

Vaur (P)   

Vaur (K)   

Kriittinen   

Kantamaporras   

Paino1   

Tyyppi2   

Aseettomat hyökkäykset

Aseeton isku

1n23

1n33

×2

Ruhjonta

Taisteluhansikas

2 kr

1n2

1n3

×2

1 n

Ruhjonta

Kevyet lähitaisteluaseet

Piikkitaisteluhansikas

5 kr

1n3

1n4

×2

1 n

Pisto

Rystystikari

2 kr

1n3

1n4

×3

1 n

Pisto

Sirppi

6 kr

1n4

1n6

×2

2 n

Viilto

Sotanuija, kevyt

5 kr

1n4

1n6

×2

4 n

Ruhjonta

Tikari

2 kr

1n3

1n4

19–20/×2

10 j

1 n

Pisto tai viilto

Yhden käden lähitaisteluaseet

Kurikka

1n4

1n6

×2

10 j

3 n

Ruhjonta

Lyhytkeihäs

1 kr

1n4

1n6

×2

20 j

3 n

Pisto

Piikkinuija

8 kr

1n6

1n8

×2

6 n

Ruhjonta ja pisto

Sotanuija, raskas

12 kr

1n6

1n8

×2

8 n

Ruhjonta

Kahden käden lähitaisteluaseet

Keihäs

2 kr

1n6

1n8

×3

20 j

6 n

Pisto

Pitkäkeihäs4

5 kr

1n6

1n8

×3

9 n

Pisto

Taistelusauva5

1n4/1n4

1n6/1n6

×2

4 n

Ruhjonta

Kantama-aseet

Heittokeihäs

1 kr

1n4

1n6

×2

30 j

2 n

Pisto

Heittonuoli

5 hr

1n3

1n4

×2

20 j

½ n

Pisto

Linko

1n3

1n4

×2

50 j

0 n

Ruhjonta

      Lingonkuulia (10)

1 hr

5 n

Varsijousi, kevyt

35 kr

1n6

1n8

19–20/×2

80 j

4 n

Pisto

      Vasamia (10)

1 kr

1 n

Varsijousi, raskas

50 kr

1n8

1n10

19–20/×2

120 j

8 n

Pisto

      Vasamia (10)

1 kr

1 n

SOTA-ASEET

Hinta      

Vaur (P)   

Vaur (K)   

Kriittinen   

Kantamaporras   

Paino1   

Tyyppi2   

Kevyet lähitaisteluaseet

Hakku, kevyt

4 kr

1n3

1n4

×4

3 n

Pisto

Heittokirves

8 kr

1n4

1n6

×2

10 j

2 n

Viilto

Kilpi, kevyt

Muualla

1n2

1n3

×2

Muualla

Ruhjonta

Kukri

8 kr

1n3

1n4

18–20/×2

2 n

Viilto

Käsikirves

6 kr

1n4

1n6

×3

3 n

Viilto

Lyhytmiekka

10 kr

1n4

1n6

19–20/×2

2 n

Pisto

Pamppu

1 kr

1n43

1n63

×2

2 n

Ruhjonta

Piikkihaarniska

Muualla

1n4

1n6

×2

Muualla

Pisto

Piikkikilpi, kevyt

Muualla

1n3

1n4

×2

Muualla

Pisto

Vasara, kevyt

1 kr

1n3

1n4

×2

20 j

2 n

Ruhjonta

Yhden käden lähitaisteluaseet

Hakku, raskas

8 kr

1n4

1n6

×4

6 n

Pisto

Kilpi, raskas

Muualla

1n3

1n4

×2

Muualla

Ruhjonta

Kolmikärki

15 kr

1n6

1n8

×2

10 j

4 n

Pisto

Käyräsapeli

15 kr

1n4

1n6

18–20/×2

4 n

Viilto

Piikkikilpi, raskas

Muualla

1n4

1n6

×2

Muualla

Pisto

Pitkämiekka

15 kr

1n6

1n8

19–20/×2

4 n

Viilto

Sotakirves

10 kr

1n6

1n8

×3

6 n

Viilto

Sotavasara

12 kr

1n6

1n8

×3

5 n

Ruhjonta

Säilä

20 kr

1n4

1n6

18–20/×2

2 n

Pisto

Varsta

8 kr

1n6

1n8

×2

5 n

Ruhjonta

Kahden käden lähitaisteluaseet

Glaivi4

8 kr

1n8

1n10

×3

10 n

Viilto

Guisarme4

9 kr

1n6

2n4

×3

12 n

Viilto

Hilpari

10 kr

1n8

1n10

×3

12 n

Pisto tai viilto

Kahden käden kirves

20 kr

1n10

1n12

×3

12 n

Viilto

Kahden käden kurikka

5 kr

1n8

1n10

×2

8 n

Ruhjonta

Kahden käden käyräsapeli

75 kr

1n6

2n4

18–20/×2

8 n

Viilto

Kahden käden miekka

50 kr

1n10

2n6

19–20/×2

8 n

Viilto

Peitsi4

10 kr

1n6

1n8

×3

10 n

Pisto

Ranseur4

10 kr

1n6

2n4

×3

12 n

Pisto

Varsta, raskas

15 kr

1n8

1n10

19–20/×2

10 n

Ruhjonta

Viikate

18 kr

1n6

2n4

×4

10 n

Pisto tai viilto

Kantama-aseet

Lyhytjousi

30 kr

1n4

1n6

×3

60 j

2 n

Pisto

      Nuolia (20)

1 kr

3 n

Pitkäjousi

75 kr

1n6

1n8

×3

100 j

3 n

Pisto

      Nuolia (20)

1 kr

3 n

Yhdistelmälyhytjousi

75 kr

1n4

1n6

×3

70 j

2 n

Pisto

      Nuolia (20)

1 kr

3 n

Yhdistelmäpitkäjousi

100 kr

1n6

1n8

×3

110 j

3 n

Pisto

      Nuolia (20)

1 kr

3 n

ERIKOISASEET

Hinta      

Vaur (P)   

Vaur (K)   

Kriittinen   

Kantamaporras   

Paino1   

Tyyppi2   

Kevyet lähitaisteluaseet

Kama

2 kr

1n4

1n6

×2

2 n

Viilto

Nuntšaku

2 kr

1n4

1n6

×2

2 n

Ruhjonta

Sai

1 kr

1n3

1n4

×2

10 j

1 n

Ruhjonta

Siangham

3 kr

1n4

1n6

×2

1 n

Pisto

Yhden käden lähitaisteluaseet

Kääpiötappara

30 kr

1n8

1n10

×3

8 n

Viilto

Puolentoista käden miekka

35 kr

1n8

1n10

19–20/×2

6 n

Viilto

Ruoska4

1 kr

1n23

1n33

×2

2 n

Viilto

Kahden käden lähitaisteluaseet

Kaksoiskirves, örkkien5

60 kr

1n6/1n6

1n8/1n8

×3

15 n

Viilto

Kääpiöurgrossi5

50 kr

1n6/1n4

1n8/1n6

×3

12 n

Viilto tai pisto

Maahisvasara, koukkupäinen5   

20 kr

1n6/1n4

1n8/1n6

×3/×4

6 n

Ruhjonta tai pisto   

Miekka, kaksipäinen5

100 kr

1n6/1n6

1n8/1n8

19–20/×2

10 n

Viilto

Piikkiketju4

25 kr

1n6

2n4

×2

10 n

Pisto

Varsta, kaksipäinen5

90 kr

1n6/1n6

1n8/1n8

×2

10 n

Ruhjonta

Kantama-aseet

Bola

5 kr

1n33

1n43

×2

10 j

2 n

Ruhjonta

Lippaallinen varsijousi, kevyt

250 kr

1n6

1n8

19–20/×2

80 j

6 n

Pisto

      Vasamia (5)

1 kr

1 n

Lippaallinen varsijousi, raskas   

400 kr

1n8

1n10

19–20/×2

120 j

12 n

Pisto

      Vasamia (5)

1 kr

1 n

Pienoisvarsijousi

100 kr

1n3

1n4

19–20/×2

30 j

2 n

Pisto

      Vasamia (10)

1 kr

1 n

Šurikeneita (5)

1 kr

1

1n2

×2

10 j

½ n

Pisto

Verkko

20 kr

10 j

6 n

  1. Ilmoitetut painot ovat Keskikokoisten aseiden painoja. Pieni ase painaa puolet vähemmän ja Iso ase kaksi kertaa enemmän.

  2. Kun aseelle on ilmoitettu kaksi eri tyyppiä, ase kuuluu molempiin tyyppeihin, jos merkinnässä lukee "ja", ja jompaankumpaan tyyppiin (pelaaja valitsee tyypin hyökkäyshetkellä), jos merkinnässä lukee "tai".

  3. Ase tuottaa kuolettavien vaurioiden sijasta tainnuttavia vaurioita.

  4. Ulottuma-ase.

  5. Kaksoisase.


Aseiden kuvaukset

Alla esitellään tarkemmin ne taulukossa Aseet mainitut aseet, jotka tarjoavat käyttelijälleen erikoisvaihtoehtoja. Roiskeaseet on kuvattu kohdassa Erikoistavarat osiossa Tavarat ja palvelut.

Aseeton isku

Keskikokoinen hahmo tuottaa aseettomalla iskulla 1n3 pistettä tainnuttavia vaurioita ja Pieni hahmo 1n2 pistettä tainnuttavia vaurioita. Munkki ja kaikki hahmot, joilla on Harjaantunut aseeton isku -valtti, voivat tuottaa aseettomalla iskulla halunsa mukaan joko kuolettavia tai tainnuttavia vaurioita. Aseettoman iskun tuottamat vauriot katsotaan asevaurioiksi suhteessa vaikutuksiin, jotka tuottavat hyvitystä asevaurioheittoihin.

Aseeton isku katsotaan aina kevyeksi aseeksi. Voit siis lisätä aseettoman iskusi hyökkäysheittoihin Voimakkuus-muuntimesi sijasta Ketteryys-muuntimesi, jos sinulla on Asetaituruus-valtti.

Bola

Voit suorittaa tällä aseella kantamakampitushyökkäyksen vihollistasi vastaan. Kun käytät bolaa, sinua ei voida kampittaa oman kampitusyrityksesi aikana.

Glaivi

Glaivi on ulottuma-ase. Voit iskeä sillä 10 jalan päässä olevia vihollisia mutta et naapuriruuduissasi olevia vihollisia.

Guisarme

Guisarme on ulottuma-ase. Voit iskeä sillä 10 jalan päässä olevia vihollisia mutta et naapuriruuduissasi olevia vihollisia.

Voit suorittaa sillä myös kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttää kampitetuksi tulon pudottamalla guisarmesi.

Heittokeihäs

Koska heittokeihästä ei ole suunniteltu lähitaisteluun, sinulla ei katsota olevan pätevyyttä siihen, kun käytät sitä lähitaisteluaseena. Niinpä saat tällöin hyökkäysheittoihisi sakkoa –4.

Hilpari

Jos käytät valmistelutoiminnon asettaaksesi hilparin tanaan rynnäkköä vastaan, tuotat rynnäköivälle olennolle osuman tullen kaksinkertaiset vauriot.

Voit suorittaa hilparilla myös kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttyä kampitukselta pudottamalla hilparisi.

Kaksoiskirves, örkkien

Örkkien kaksoiskirves on kaksoisase. Voit taistella sillä niin kuin kahdella aseella, mutta tällöin saat kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin käyttelisit yhden käden asetta ja kevyttä asetta.

Jos käyttelet örkkien kaksoiskirvestä yhdellä kädellä, et pysty käyttämään sitä kaksoisaseena vaan voit hyökätä vain yhdellä päällä kierrosta kohden.

Kama

Kama on munkkien erityisase, joten kamaa käyttelevä munkki saa hyökkäyksiinsä ylimääräisiä vaihtoehtoja.

Voit suorittaa kamalla kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttää kampitetuksi tulon pudottamalla kamasi.

Keihäs

Keihästä voidaan käyttää heittoaseena. Jos käytät valmistelu­toiminnon asettaaksesi keihään tanaan rynnäkköä vastaan, tuotat rynnäköivälle olennolle osuman tullen kaksinkertaiset vauriot.

Kilpi, raskas tai kevyt

Voit käyttää kilpeä puolustautumisen sijasta iskemiseen. Ks. lisätietoa osiosta Haarniskat ja kilvet.

Kolmikärki

Kolmikärkeä voidaan käyttää heittoaseena. Jos käytät valmistelutoiminnon asettaaksesi kolmikärjen tanaan rynnäkköä vastaan, tuotat rynnäköivälle olennolle osuman tullen kaksinkertaiset vauriot.

Koukkupäinen maahisvasara

Koukkupäinen maahisvasara on kaksoisase. Voit taistella sillä niin kuin kahdella aseella, mutta tällöin saat kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin käyttelisit yhden käden asetta ja kevyttä asetta. Vasaran tylppä pää on ruhjonta-ase, joka tuottaa 1n6 pistettä vaurioita (kriittinen ×3). Vasaran koukkupää on pistoase, joka tuottaa 1n4 pistettä vaurioita (kriittinen ×4). Voit käyttää ensisijaisena aseenasi kumpaa tahansa päätä. Toinen pää on tällöin heikomman käden ase. Jos käyttelet koukkupäistä maahisvasaraa yhdellä kädellä, et pysty käyttämään sitä kaksoisaseena vaan voit hyökätä vain yhdellä päällä kierrosta kohden.

Voit suorittaa koukkupäisellä maahisvasaralla kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttää kampitetuksi tulon pudottamalla maahisvasarasi.

Maahisille koukkupäinen maahisvasara on sota-ase.

Kääpiötappara

Kääpiötappara on liian suurikokoinen käyteltäväksi yhdellä kädellä ilman erikoiskoulutusta, joten yhdellä kädellä käyteltynä se on erikoisase. Keskikokoinen hahmo voi käytellä kääpiötapparaa sota-aseena kaksin käsin, ja Iso olento voi käytellä sitä sota-aseena yhdellä kädellä. Kääpiölle kääpiötappara on sota-ase silloinkin, kun hän käyttelee sitä yhdellä kädellä.

Kääpiöurgrossi

Kääpiöurgrossi on kaksoisase. Voit taistella sillä niin kuin kahdella aseella, mutta tällöin saat kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin käyttelisit yhden käden asetta ja kevyttä asetta.

Urgrossin kirvespää on viiltoase, joka tuottaa 1n8 pistettä vaurioita. Aseen keihäspää on pistoase, joka tuottaa 1n6 pistettä vaurioita. Voit käyttää ensisijaisena aseenasi kumpaa tahansa päätä. Toinen pää katsotaan tällöin heikomman käden aseeksi. Jos käyttelet kääpiöurgrossia yhdellä kädellä, et pysty käyttämään sitä kaksoisaseena vaan voit hyökätä vain yhdellä päällä kierrosta kohden.

Jos käytät valmistelutoiminnon asettaaksesi kääpiöurgrossin tanaan rynnäkköä vastaan, tuotat rynnäköivälle olennolle osuman tullen kaksinkertaiset vauriot. Kun asetat urgrossin tanaan rynnäkköä vastaan, vauriot tuottaa aseen keihäspää.

Kääpiöille kääpiöurgrossi on sota-ase.

Lingonkuula

Lingonkuulia myydään nahkaisissa kukkaroissa, joihin mahtuu 10 kuulaa. Kohteeseensa osunut kuula tuhoutuu aina, ja kohteestaan ohi menneellä kuulalla on 50 %:n mahdollisuus tuhoutua tai mennä hukkaan.

Linko

Kun käyttelet linkoa, vaurioheittoihisi lisätään Voimakkuus-muuntimesi aivan kuten heittoaseita käyteltäessä. Lingolla ampuminen on mahdollista yhdellä kädellä mutta sen lataaminen ei. Lingon lataaminen on liikkumistoiminto, joka vaatii kaksi kättä ja altistaa vapaahyökkäyksille.

Voit ampua lingolla myös tavallisia kiviä, mutta ne eivät ole yhtä pyöreitä ja painavia kuin kuulat. Niinpä tällainen hyökkäys tuottaa vaurioita niin kuin linko olisi tarkoitettu yhtä kokoluokkaa sinua pienemmälle olennolle, ja lisäksi saat hyökkäysheittoihisi sakkoa –1.

Lippaallinen varsijousi

Lippaalliseen varsijouseen (niin raskaaseen kuin kevyeenkin) mahtuu 5 varsijousen vasamaa. Niin kauan kuin jousessa on vasamia jäljellä, voit ladata sen vetämällä latausvivusta (ilmaistoiminto). Uuden 5 vasaman lippaan asentaminen jouseen on täyskierrostoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.

Voit ampua lippaallisella varsijousella yhdellä kädellä, ja jos sinulla on lippaalliset varsijouset molemmissa käsissäsi, voit ampua niillä kummallakin samalla kierroksella, aivan kuin samankokoisilla normaaleillakin varsijousilla. Sinun on kuitenkin ammuttava kaksin käsin, jotta voisit käyttää latausvipua, ja uuden lippaan asentamiseen tarvitaan kaksi kättä.

Lyhytjousi

Kaikenkokoisten jousien käyttöön tarvitaan aina kaksi kättä. Voit käyttää lyhytjousta ratsailta. Jos sinulla on niin alhainen Voimakkuus-arvo, että saat siitä sakkoa, tämä sakko lasketaan vaurioheittoihisi, kun käytät lyhytjousta. Jos sinulla on niin korkea Voimakkuus-arvo, että saat siitä hyvitystä, tämä hyvitys lasketaan vaurioheittoihisi silloin, kun käytät erikoisvalmisteista yhdistelmälyhytjousta (ks. alla), mutta ei silloin, kun käytät tavallista lyhytjousta.

Lyhytkeihäs

Lyhytkeihäs on niin pienikokoinen ase, että sitä voidaan käytellä yhdellä kädellä. Se voidaan myös heittää.

Miekka, kaksipäinen

Kaksipäinen miekka on kaksoisase. Voit taistella sillä niin kuin kahdella aseella, mutta tällöin saat kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin käyttelisit yhden käden asetta ja kevyttä asetta. Jos käyttelet kaksipäistä miekkaa yhdellä kädellä, et pysty käyttämään sitä kaksoisaseena vaan voit käyttää vain yhtä päätä kierrosta kohden.

Nuntšaku

Nuntšaku on munkkien erityisase, joten nuntšakua käyttelevä munkki saa hyökkäyksiinsä ylimääräisiä vaihtoehtoja. Kun käytät nuntšakua, saat hyvitystä +2 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Nuoli

Kun nuolta käytetään lähitaisteluaseena, se katsotaan kevyeksi tilapäisaseeksi (sakkoa –4 hyökkäysheittoihin) ja se tuottaa vaurioita niin kuin kokoisensa tikari (kriittisten osumien kerroin ×2). Nuolia myydään nahkaisissa viinissä, joihin mahtuu 20 nuolta. Kohteeseensa osunut nuoli tuhoutuu aina, ja kohteestaan ohi menneellä nuolella on 50 %:n mahdollisuus tuhoutua tai mennä hukkaan.

Peitsi

Peitsi tuottaa kaksinkertaiset vauriot, kun sitä käytetään rynnäköivän ratsun selästä. Se on ulottuma-ase, joten voit iskeä sillä 10 jalan päässä olevia vihollisia mutta et naapuriruuduissasi olevia vihollisia.

Kun olet ratsun selässä, voit käytellä peistä yhdellä kädellä.

Pienoisvarsijousi

Voit virittää pienoisvarsijousen käsivoimin. Pienoisvarsijousen lataaminen on liikkumistoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.

Pienoisvarsijousella ampuminen on mahdollista yhdellä kädellä ilman sakkoja, mutta sen lataaminen ei. Jos sinulla on pienoisvarsijouset molemmissa käsissäsi, voit ampua niillä kummallakin samalla kierroksella, mutta tällöin saat hyökkäysheittoihisi sakkoa niin kuin hyökkäisit kahdella kevyellä aseella.

Piikkihaarniska

Voit varustaa haarniskasi piikein, jotka tuottavat vaurioita joko painissa tai erillisenä hyökkäyksenä. Ks. lisätietoa osiosta Haarniskat ja kilvet.

Piikkiketju

Piikkiketju on ulottuma-ase, joten voit iskeä sillä 10 jalan päässä olevia vihollisia. Piikkiketju poikkeaa useimmista muista ulottuma-aseista siten, että sitä voidaan käyttää myös naapuriruuduissa olevia vihollisia vastaan.

Voit suorittaa piikkiketjulla kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttyä kampitukselta pudottamalla piikkiketjusi.

Kun käytät piikkiketjua, saat hyvitystä +2 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Jos sinulla on Asetaituruus-valtti ja suoritat hyökkäysheiton omalle kokoluokallesi tarkoitetulla piikkiketjulla, voi lisätä heittoon Voimakkuus-muuntimesi sijasta Ketteryys-muuntimesi siitä huolimatta, että tällainen piikkiketju ei ole sinulle kevyt ase.

Piikkikilpi, raskas tai kevyt

Voit käyttää piikkikilpeä puolustautumisen sijasta iskemiseen. Ks. lisätietoa osiosta Haarniskat ja kilvet.

Piikkitaisteluhansikas

Vihollisesi ei voi riisua sinulta piikkitaisteluhansikkaita aseestariisuntatoiminnolla. Taulukossa ilmoitetut hinta ja paino koskevat yhtä hansikasta, eivät paria. Piikkitaisteluhansikkaalla suoritettu hyökkäys katsotaan aseelliseksi hyökkäykseksi.

Pitkäjousi

Kaikenkokoisten jousien käyttöön tarvitaan aina kaksi kättä. Pitkäjousi on liian iso ja painava käyteltäväksi ratsailta. Jos sinulla on niin alhainen Voimakkuus-arvo, että saat siitä sakkoa, tämä sakko lasketaan vaurioheittoihisi, kun käytät pitkäjousta. Jos sinulla on niin korkea Voimakkuus-arvo, että saat siitä hyvitystä, tämä hyvitys lasketaan vaurioheittoihisi silloin, kun käytät erikoisvalmisteista yhdistelmäpitkäjousta (ks. alla), mutta ei silloin, kun käytät tavallista pitkäjousta.

Pitkäkeihäs

Pitkäkeihäs on ulottuma-ase. Voit iskeä sillä 10 jalan päässä olevia vihollisia mutta et naapuriruuduissasi olevia vihollisia. Jos käytät valmistelutoiminnon asettaaksesi pitkäkeihään tanaan rynnäkköä vastaan, tuotat rynnäköivälle olennolle osuman tullen kaksinkertaiset vauriot.

Puolentoista käden miekka

Puolentoista käden miekka on liian suurikokoinen käyteltäväksi yhdellä kädellä ilman erikoiskoulutusta, joten yhdellä kädellä käyteltynä se on erikoisase. Jos hahmo käyttelee puolentoista käden miekkaa kaksin käsin, se on hänelle sota-ase.

Ranseur

Ranseur on ulottuma-ase. Voit iskeä sillä 10 jalan päässä olevia vihollisia mutta et naapuriruuduissasi olevia vihollisia.

Kun käytät ranseuria, saat hyvitystä +2 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Ruoska

Ruoska tuottaa tainnuttavia vaurioita. Se ei tuota mitään vaurioita olennoille, joilla on haarniskahyvitystä vähintään +1 tai kehopanssarihyvitystä vähintään +3. Ruoska katsotaan lähitaisteluaseeksi, jolla on 15 jalan ulottuma, joskaan et uhkaa ruoskalla mitään sellaista ruutua, johon voit suorittaa hyökkäyksen. Ruoska poikkeaa useimmista muista ulottuma-aseista sitenkin, että voit käyttää sitä kaikkia ulottumallasi (eli myös naapuriruuduissasi) olevia vihollisia vastaan.

Ruoskan käyttö altistaa vapaahyökkäyksille niin kuin käyttäisit kantama-asetta.

Voit suorittaa ruoskalla kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttyä kampitukselta pudottamalla ruoskasi.

Kun käytät ruoskaa, saat hyvitystä +2 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Jos sinulla on Asetaituruus-valtti ja suoritat hyökkäysheiton omalle kokoluokallesi tarkoitetulla ruoskalla, voit lisätä heittoon Voimakkuus-muuntimesi sijasta Ketteryys-muuntimesi siitä huolimatta, että tällainen ruoska ei ole sinulle kevyt ase.

Sai

Kun käytät saita, saat hyvitystä +4 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Sai on munkkien erityisase, joten saita käyttelevä munkki saa hyökkäyksiinsä ylimääräisiä vaihtoehtoja.

Siangham

Siangham on munkkien erityisase, joten sianghamia käyttelevä munkki saa hyökkäyksiinsä ylimääräisiä vaihtoehtoja.

Sirppi

Sirpillä voidaan suorittaa kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttää kampitetuksi tulon pudottamalla sirppisi.

Šuriken

Šuriken on munkkien erityisase, joten šurikenia käyttelevä munkki saa hyökkäyksiinsä ylimääräisiä vaihtoehtoja. Šurikenia ei voida käyttää lähitaisteluaseena.

Vaikka šuriken on heittoase, se katsotaan ammukseksi, kun selvitetään sen esiin ottamiseen kuluvaa aikaa, sen valio- tai muiden erikoisversioiden ominaisuuksia (ks. alla Valioaseet) tai sen kohtaloa heittämisen jälkeen.

Säilä

Jos sinulla on Asetaituruus-valtti ja suoritat hyökkäysheiton omalle kokoluokallesi tarkoitetulla säilällä, voit lisätä heittoon Voimakkuus-muuntimesi sijasta Ketteryys-muuntimesi siitä huolimatta, että tällainen säilä ei ole sinulle kevyt ase. Vaikka käyttelisit säilää kaksin käsin, et voi lisätä vaurioheittoihin Voimakkuus-hyvitystäsi puolitoistakertaisena.

Taisteluhansikas

Jos kädessäsi on tällainen metallihansikas, tuotat aseettomalla iskullasi tainnuttavien vaurioiden sijasta kuolettavia vaurioita. Muilta osin taisteluhansikkaan isku katsotaan aseettomaksi hyökkäykseksi. Taulukossa ilmoitetut hinta ja paino koskevat yhtä taisteluhansikasta, eivät paria. Taisteluhansikkaat kuuluvat automaattisesti kaikkiin keskiraskaisiin ja raskaisiin haarniskoihin (paitsi rintapanssareihin).

Taistelusauva

Taistelusauva on kaksoisase. Voit taistella sillä niin kuin kahdella aseella, mutta tällöin saat kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin käyttelisit yhden käden asetta ja kevyttä asetta. Jos käyttelet taistelusauvaa yhdellä kädellä, et pysty käyttämään sitä kaksoisaseena vaan voit hyökätä vain yhdellä päällä kierrosta kohden.

Taistelusauva on munkkien erityisase, joten taistelusauvaa käyttelevä munkki saa hyökkäyksiinsä ylimääräisiä vaihtoehtoja.

Tikari

Saat hyvitystä +2 Silmänkääntö-testeihin, joilla yrität kätkeä tikarin vaatteisiisi (ks. Silmänkääntö-taito).

Varsijousi, kevyt

Kevyt varsijousi viritetään vetämällä vivusta. Kevyen varsijousen lataaminen on liikkumistoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.

Kevyen varsijousen käyttö vaatii normaalisti kaksi kättä. Voit kuitenkin ampua kevyellä varsijousella (mutta et ladata sitä) yhdellä kädellä, jolloin saat hyökkäysheittoihisi sakkoa –2. Jos sinulla on kevyet varsijouset molemmissa käsissäsi, voit ampua niillä kummallakin samalla kierroksella, mutta tällöin saat hyökkäysheittoihisi sakkoa niin kuin hyökkäisit kahdella kevyellä aseella. Tämä sakko kasautuu yhdellä kädellä ampumisesta aiheutuvan sakon kanssa.

Varsijousi, raskas

Raskas varsijousi viritetään kääntämällä pientä kampea. Raskaan varsijousen lataaminen on täyskierrostoiminto, joka altistaa vapaahyökkäyksille.

Raskaan varsijousen käyttö vaatii normaalisti kaksi kättä. Voit kuitenkin ampua raskaalla varsijousella (mutta et ladata sitä) yhdellä kädellä, jolloin saat hyökkäysheittoihisi sakkoa –4. Jos sinulla on raskaat varsijouset molemmissa käsissäsi, voit ampua niillä kummallakin samalla kierroksella, mutta tällöin saat hyökkäysheittoihisi sakkoa niin kuin hyökkäisit kahdella yhden käden aseella. Tämä sakko kasautuu yhdellä kädellä ampumisesta aiheutuvan sakon kanssa.

Varsta, kaksipäinen

Kaksipäinen varsta on kaksoisase. Voit taistella sillä niin kuin kahdella aseella, mutta tällöin saat kaikki kahdella aseella taisteluun liittyvät normaalit sakot niin kuin käyttelisit yhden käden asetta ja kevyttä asetta. Jos käyttelet kaksoisasetta yhdellä kädellä, et pysty käyttämään sitä kaksoisaseena vaan voit hyökätä vain yhdellä päällä kierrosta kohden.

Kun käytät kaksipäistä varstaa, saat hyvitystä +2 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Voit suorittaa tällä aseella myös kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttyä kampitukselta pudottamalla kaksipäisen varstasi.

Varsta tai raskas varsta

Kun käytät varstaa, saat hyvitystä +2 kilpailtuihin hyökkäysheittoihin, joilla yrität riisua vihollisen aseesta (ja myös heittoihin, joilla yrität välttyä itse aseestariisunnalta, jos oma yrityksesi epäonnistuu).

Voit suorittaa tällä aseella myös kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttyä kampitukselta pudottamalla varstasi.

Vasama

Kun varsijousen vasamaa käytetään lähitaisteluaseena, se katsotaan kevyeksi tilapäisaseeksi (sakkoa –4 hyökkäysheittoihin) ja se tuottaa vaurioita niin kuin kokoisensa tikari (kriittisten osumien kerroin ×2). Vasamia myydään puisissa laatikoissa, joihin mahtuu 10 vasamaa (tai 5, jos kyseessä on lippaallisen varsijousen lipas). Kohteeseensa osunut vasama tuhoutuu aina, ja kohteestaan ohi menneellä vasamalla on 50 %:n mahdollisuus tuhoutua tai mennä hukkaan.

Verkko

Verkkoa käytetään vihollisten takerruttamiseen. Kun heität verkon, suoritat kohdettasi vastaan kantamakosketushyökkäyksen. Verkon kantama on vain 10 jalkaa. Jos osut, kohde on takerruksissa. Takerruksissa oleva olento saa sakkoa –2 hyökkäysheittoihinsa ja –4 Ketteryys-arvoonsa, voi liikkua vain puolinopeudella eikä voi juosta eikä rynnäköidä. Jos saat pidettyä verkon heittoköyden hallinnassasi (voittamalla kilpaillun Voimakkuus-testin samalla kun pitelet köyttä), takerruksissa oleva olento voi liikkua vain sen verran kuin köysi antaa myöten. Jos takerruksissa oleva olento yrittää langettaa loitsun, sen on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 15) tai loitsun langetus epäonnistuu.

Takerruksissa oleva olento voi kiemurrella vapaaksi Kahlekuninkuus-testillä (VA 20, täyskierrostoiminto). Verkolla on 5 kestopistettä, ja se voidaan ponnistaa rikki Voimakkuus-testillä (VA 25, niin ikään täyskierrostoiminto).

Verkko tehoaa vain sellaisia olentoja vastaan, jotka ovat enintään yhden kokoluokan verran suurempia tai pienempiä kuin sinä.

Verkon on oltava taiteltuna, jotta se voitaisiin heittää tehokkaasti. Kun heität verkkosi taistelussa ensimmäisen kerran, suoritat normaalin kantamakosketushyökkäysheiton. Sen jälkeen kun verkko on levitetty, saat sillä suoritettuihin hyökkäysheittoihin sakkoa –4. Pätevältä käyttelijältä kuluu verkon taitteluun 2 kierrosta ja epäpätevältä kaksi kertaa kauemmin.

Viikate

Viikatteella voidaan suorittaa kampitushyökkäyksiä. Jos sinut kampitetaan oman kampitusyrityksesi aikana, voit välttyä kampitukselta pudottamalla viikatteesi.

Yhdistelmälyhytjousi

Kaikenkokoisten jousien käyttöön tarvitaan aina kaksi kättä. Voit käyttää yhdistelmälyhytjousta ratsailta. Kaikilla yhdistelmäjousilla on oma voimakkuuslukemansa (toisin sanoen ne vaativat tietyn Voimakkuus-muuntimen, jotta niitä voitaisiin käyttää pätevästi). Jos Voimakkuus-hyvityksesi on pienempi kuin yhdistelmäjousen voimakkuuslukema, et voi käyttää jousta kunnolla vaan saat sillä suorittamiisi hyökkäyksiin sakkoa –2. Normaalin yhdistelmä­lyhytjousen pätevä käyttö vaatii, että käyttäjän Voimakkuus-muunnin on vähintään +0. Jos yhdistelmälyhytjousi rakennetaan siten, että sillä on tätä korkeampi voimakkuuslukema, käyttelijä voi myös hyödyntää korkeaa Voimakkuus-arvoaan: voit lisätä jousella tuottamiisi vaurioihin Voimakkuus-hyvitystäsi enintään jousen voimakkuuslukeman verran. Jokainen jousen sallima Voimakkuus-hyvityspiste korottaa jousen hintaa 75 kr:lla.

Yhdistelmälyhytjousi katsotaan asepätevyyksien ja vastaavien valttien yhteydessä lyhytjouseksi.

Yhdistelmäpitkäjousi

Kaikenkokoisten jousien käyttöön tarvitaan aina kaksi kättä. Voit käyttää yhdistelmäpitkäjousta ratsailta. Kaikilla yhdistelmäjousilla on oma voimakkuuslukemansa (toisin sanoen ne vaativat tietyn Voimakkuus-muuntimen, jotta niitä voitaisiin käyttää pätevästi). Jos Voimakkuus-hyvityksesi on pienempi kuin yhdistelmäjousen voimakkuuslukema, et voi käyttää jousta tehokkaasti vaan saat sillä suorittamiisi hyökkäyksiin sakkoa –2. Normaalin yhdistelmä­pitkäjousen pätevä käyttö vaatii, että käyttäjän Voimakkuus-muunnin on vähintään +0. Jos yhdistelmäpitkäjousi rakennetaan siten, että sillä on tätä korkeampi voimakkuuslukema, käyttelijä voi myös hyödyntää korkeaa Voimakkuus-arvoaan: voit lisätä jousella tuottamiisi vaurioihin Voimakkuus-hyvitystäsi enintään jousen voimakkuuslukeman verran. Jokainen jousen sallima Voimakkuus-hyvityspiste korottaa jousen hintaa 100 kr:lla.

Yhdistelmäpitkäjousi katsotaan asepätevyyksien ja vastaavien valttien yhteydessä pitkäjouseksi.


Valioaseet

Valioase on poikkeuksellisen taitavasti valmistettu versio normaalista aseesta. Valiolaatu tuottaa tehostushyvitystä +1 hyökkäysheittoihin.

Valiolaatuisuutta ei voida lisätä aseeseen sen valmistuksen jälkeen, vaan ase on tehtävä alun perinkin valioaseeksi (ks. Käsityöläisyys-taito). Valiolaatuisuus korottaa aseen hintaa normaalista 300 kr:lla (yksittäisen ammuksen hinta nousee 6 kr). Valiolaatuisuuden lisääminen kaksoisaseeseen korottaa hintaa kaksi kertaa tavallista enemmän (+600 kr).

Valioammukset vaurioituvat (eli käytännössä tuhoutuvat) käytettäessä. Valioammusten tehostushyvitys ei kasaudu niiden ampumiseen käytetyn ammusaseen mahdollisen tehostushyvityksen kanssa.

Kaikkien taika-aseiden katsotaan olevan valiolaatuisia. Valiolaatuisuuden tuottama tehostushyvitys ei kasaudu aseen taikuuden tuottaman tehostushyvityksen kanssa.

Vaikka eräitä haarniskoja ja kilpiä voidaankin käyttää aseina, tällaisista esineistä ei voida valmistaa sellaisia valioversioita, jotka tuottaisivat tehostushyvitystä hyökkäysheittoihin. Tämän sijasta valiohaarniskat ja valiokilvet tuottavat normaalia vähemmän haarniskan testisakkoa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.