Hirviöiden
parantelu

Johdanto

Hirviöiden kuvauksissa esitellään aina lajinsa tyypillinen edustaja. Tyypillisen hirviön pohjalta voidaan kuitenkin luoda poikkeusyksilöitä monin eri keinoin: hirviölle voidaan antaa hahmoluokkia, sen kestonoppamäärää voidaan kasvattaa tai se voidaan varustaa jollakin hirviöprofiililla. Nämä keinot eivät sulje toisiaan pois – hirviöprofiililla terästettyä hirviötä voidaan parannella myös antamalla sille lisää kestonoppia ja luokkatasoja.

Luokkatasot

Jos olento on älyllinen ja muodoltaan jotakuinkin ihmisoliomainen, se kehittyy tavallisimmin hankkimalla luokkatasoja. Tähän ryhmään kuuluvilla olennoilla on Kehittyminen-rivillään merkintä "Hahmoluokan mukaan". Luokkatasot edustavat yleensä karttunutta kokemusta ja opittuja taitoja ja kykyjä.

Kestonoppien lisäys

Jos olento on älykkyydetön tai se ei vastaa muodoltaan älyllisiä ihmisolioita, se voi kehittyä saamalla lisää kestonoppia. Tällainen olento on yleensä lajinsa huippuyksilö, suurempi ja vahvempi kuin tavalliset toverinsa.

Hirviöprofiilit

Jos olennolla on epätavallinen sukuperimä tai sen perusolemusta on muutettu jollakin tavoin, asiaa voidaan ilmentää hirviöprofiililla. Hirviöprofiilien avulla syntyy yleensä aiempaa vaarallisempia hirviöitä, joilla on enemmän erikoiskykyjä kuin tavallisilla sukulaisillaan.

Nämä kolme hirviönparantelutapaa esitellään tarkemmin alempana.


Kykyarvojoukot

Perusoletus on, että hirviöllä on keskiverrot kykyarvot eli normaali arvojoukko – 10 tai 11 kussakin kyvyssä ja lisäksi rotumuutokset. Parannellut hirviöt ovat kuitenkin poikkeusyksilöitä, joilla on usein normaalia korkeammat kykyarvot, joten niiden kohdalla käytetään usein joko valioarvojoukkoa tai yksilöllistä arvojoukkoa. Jos hirviö kehittyy saamalla hirviöprofiilin tai kartuttamalla kestonoppiaan, se voi käyttää mitä tahansa kolmesta kykyarvojoukosta (normaalia, yksilöllistä tai valioarvojoukkoa). Koska paranneltu olento on kuitenkin erikoistapaus parantelutavastaan riippumatta, valioarvojoukko on aina mahdollinen valinta.

Valioarvojoukko

Valioarvojoukko on 15, 14, 13, 12, 10, 8. Hirviöllä on yksi heikko kyky verrattuna lajinsa tyypilliseen edustajaan, mutta muutoin se on huomattavasti kyvykkäämpi. Valioarvojoukko sopii parhaiten hirviöille, jotka hankkivat tasoja jossakin PH-luokassa.

Yksilöllinen arvojoukko

Yksilöllinen arvojoukko on 13, 12, 11, 10, 9, 8. Yksilöllinen arvojoukko ei välttämättä tee hirviöstä tavallista kyvykkäämpää, mutta se tekee hirviöstä yksilön, jolla on vahvuuksia ja heikkouksia lajinsa tyypilliseen edustajaan verrattuna. Yksilöllinen arvojoukko sopii parhaiten hirviöille, jotka hankkivat tasoja jossakin EPH-luokassa.

Kykyarvojen korotus

Parannellun hirviön kestonopat katsotaan hahmotasoiksi, kun selvitetään, milloin sen kykyarvoja korotetaan. Tämä koskee vain ylimääräisiä kestonoppia – hirviö ei saa kykyarvonkorotuksia niistä "tasoista", jotka se on saanut rotukestonopistaan, koska nämä korotukset on jo laskettu sen peruskykyarvoihin.


Hirviöt ja luokkatasot

Jos olento hankkii hahmoluokan, se noudattaa luokkayhdistelmä­hahmojen sääntöjä. Olennolla on kestonoppia yhteensä luokkatasojensa ja rotukestonoppiensa verran. Esimerkiksi liskoväkeläisellä on tavallisesti 2 KN. Jos se saa yhden barbaaritason, sillä on tämän jälkeen 3 KN (2n8 liskoväkeläistasoistaan ja 1n12 barbaaritasostaan).

Olennon "hirviöluokka" on aina sen suosikkiluokka, josta se ei saa koskaan KoP-sakkoa. Luokkatasojen karttumisen myötä saadut kestonopat eivät koskaan vaikuta olennon kokoon.

Kestonopat ja luokkatasot

Olento, jolla on enintään 1 KN, korvaa hirviötasonsa luokkatasollaan. Olento menettää rotukestonopastaan saamansa hyökkäyshyvityksen, laistoheittohyvitykset, taidot sekä valtit ja saa tilalle sellaiset hyökkäyshyvitykset, laistohyvitykset, taidot, valtit ja muut luokkakyvyt kuin hänen luokkansa 1. tason hahmolla on normaalistikin.

Tasolisä ja laskennallinen hahmotaso

Selvitä hirviöhahmon laskennallinen hahmotaso (LHT) laskemalla yhteen sen tasolisä, rotukestonopat ja luokkatasot. Esimerkiksi 3. tason isohinensamoojan LHT on 9 (tasolisä +2, rotukestonoppia 4, luokkatasoja 3). Hirviöllä katsotaan olevan kokemuspisteitä se vähimmäismäärä, joka vaaditaan hirviön LHT:n mukaiselta hahmolta.

Jos päätät antaa hirviölle varusteita, käytä sen hahmotasona LHT:tä, kun selvität, kuinka paljon varusteita se voi ostaa. Nyrkkisääntö on, että vain hirviöt, joiden Kehittyminen-rivillä lukee "Hahmoluokan mukaan", saavat EPH-varustuksen. Muut luokkatasoja saaneet hirviöt tulisi katsoa haasteluokituksensa mukaisiksi hirviöiksi ja niille tulisi antaa aarteita eikä varusteita.

Valttien saanti ja kykyarvojen korotukset

Se, kuinka paljon hirviö saa valtteja ja milloin sen kykyarvoja korotetaan, määräytyy hirviön kestonoppamäärän (rotukestonopat + luokkatasot) eikä laskennallisen hahmotason mukaan. Esimerkiksi 1. tason hallitaistelija (2 rotukestonoppaa) saa valtteja kuten 3. tason hahmo, ja kun se nousee 2. tasolle, se katsotaan kykyarvokorotusten osalta 4. tason hahmoksi.

Ks. myös Hirviöt hahmorotuina.


Kestonoppien lisäys 

Jos olennolle annetaan lisää kestonoppia, sen hyökkäyshyvitykset ja laistoheittomuuntimet voivat parantua. Se saa lisää valtteja ja taitoja olentotyyppinsä mukaisesti (ks. alla taulukko Olentojen kehittyminen tyypeittäin).

Huomaa, että jos olento hankkii jonkin hahmoluokan, se kehittyy luokkansa eikä olentotyyppinsä mukaisesti.

Taulukko: Olentojen kehittyminen tyypeittäin

Tyyppi1

Kestonoppa   

Hyökkäyshyvitys

Vahvat laistoheitot

Taitopisteet2

Alkeiseläin

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Sitk (kuten taistelija)

2 + Äly-muunnin per KN3   

Elementaali

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Ref (ilma, tuli; kuten rosvo)
tai Sitk (maa, vesi; kuten taistelija)

2 + Äly-muunnin per KN

Eläin

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Sitk, Ref (kuten samooja;
toisinaan myös Tahto, kuten munkki)

2 + Äly-muunnin per KN

Epäkuollut

n12

KN ×½ (kuten velho)

Tahto (kuten velho)

4 + Äly-muunnin per KN3

Epäsikiö

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Tahto (kuten velho)

2 + Äly-muunnin per KN

Hirviöihmisolio

n8

KN (kuten taistelija)

Ref, Tahto (kuten bardi)

2 + Äly-muunnin per KN

Ihmisolio

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Vaihtelee (valitse yksi)      

2 + Äly-muunnin per KN

Jättiläinen

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Sitk (kuten taistelija)

2 + Äly-muunnin per KN

Kasvi

n8

KN ×¾ (kuten pappi)

Sitk (kuten taistelija)

2 + Äly-muunnin per KN3

Limaolio

n10

KN ×¾ (kuten pappi)

2 + Äly-muunnin per KN3

Lohikäärme

n12

KN (kuten taistelija)

Sitk, Ref, Tahto (kuten munkki)

6 + Äly-muunnin per KN

Luonnonhaltija   

n6

KN ×½ (kuten velho)      

Ref, Tahto (kuten bardi)

6 + Äly-muunnin per KN

Rakento

n10

KN ×¾ (kuten pappi)

2 + Äly-muunnin per KN3

Taikaeläin

n10

KN (kuten taistelija)

Sitk, Ref (kuten samooja)

2 + Äly-muunnin per KN

Vierasolio

n8

KN (kuten taistelija)

Sitk, Ref, Tahto (kuten munkki)   

8 + Äly-muunnin per KN

  1. Kaikilla olentotyypeillä on valtteja yhteensä 1 + 1 per 3 kestonoppaa.

  2. Jos olennon Älykkyys on vähintään 1, se saa aina vähintään 1 taitopisteen kestonoppaa kohden.

  3. Olennot, joiden Älykkyys-arvo on "Ø", eivät saa lainkaan taitopisteitä eivätkä valtteja.

Olennon kasvaminen

Olennon kokoluokka voi kasvaa kestonoppien lisäämisen myötä (uusi kokoluokka mainitaan suluissa hirviön tietolaatikon Kehittyminen-rivillä).

Kasvu vaikuttaa kaikkiin kokoluokasta riippuviin erikoiskykyihin. Kokoluokan vaihtuminen vaikuttaa myös olennon kykyarvoihin, panssariluokkaan, hyökkäyshyvityksiin ja vaurioarvoihin (ks. taulukot alla).

Taulukko: Kasvamisen vaikutus peliteknisiin tietoihin

Vanha koko1

Uusi koko

Vma

Ket

Ruk

Kehopanssari   

PL/Hyökkäys   

Minimaalinen

Taskukokoinen   

Sama   

­–2

Sama

Sama

–4

Taskukokoinen   

Hyvin pieni

+2

–2

Sama   

Sama   

–2

Hyvin pieni

Pieni

+4

–2

Sama

Sama

–1

Pieni

Keskikokoinen

+4

–2

+2

Sama

–1

Keskikokoinen

Iso

+8

–2

+4

+2

–1

Iso

Valtava

+8

–2

+4

+3

–1

Valtava

Suunnaton

+8

Sama   

+4

+4

–2

Suunnaton

Giganttinen

+8

Sama   

+4

+5

–4

  1. Jos olento kasvaa useamman kuin yhden kokoluokan verran, laske muutokset yhteen.


Taulukko: Kasvamisen vaikutus tuotettuihin vaurioihin

Vanhat vauriot (per hyökkäys)1

Uudet vauriot

1n2

1n3

1n3

1n4

1n4

1n6

1n6

1n8

1n8

2n6

1n10

2n8

2n6

3n6

2n8

3n8

  1. Jos olento kasvaa useamman kuin yhden kokoluokan verran, toista muutos yhtä monta kertaa.


Hirviöprofiilit 

Osa hirviöistä luodaan siten, että tavalliseen olentoon lisätään tietyt ominaisuudet sisältävä hirviöprofiili. Hirviöprofiilin saanut olento voi olla esimerkiksi luonnonoikku, kokeidentekijän luomus tai keskenään erilajisten vanhempien jälkeläinen.

Hankitut ja perityt hirviöprofiilit

Jotkin hirviöprofiilit voidaan lisätä olentoon milloin tahansa. Tällaisia profiileja kutsutaan hankituiksi hirviöprofiileiksi, koska olennolla ei ole aina ollut profiilin ominaisuuksia.

Toiset profiilit ovat osa olentoa syntymästä asti, joten niitä kutsutaan perityiksi hirviöprofiileiksi.

Osa hirviöprofiileista voi olla kumpaa tyyppiä tahansa.

Hirviöprofiilin selitykset

Hirviöprofiilien kuvauksissa on tarkemmat ohjeet siitä, miten kukin profiili muuntelee tavallista olentoa eli pohjaolentoa. Alla on selitetty periaatteet, joiden mukaan muutokset tehdään.

Nyrkkisääntö on, että jos jotakin peliteknistä tietoa ei mainita profiilin kuvauksessa, profiili ei muuta kyseistä tietoa. Toisinaan jokin muuttumaton tieto on kuitenkin selvyyden vuoksi mukana ja sen kohdalla lukee "Sama kuin pohjaolennolla".

Koko/tyyppi

Hirviöprofiilit muuttavat usein olennon tyyppiä ja mahdollisesti myös kokoa.

Jos profiili muuttaa pohjaolennon tyyppiä, vanha tyyppi muuttuu alatyypiksi ja olento saa sen lisäksi muunneltu-alatyypin (ellei profiilin kuvauksessa toisin mainita). Niinpä jos esimerkiksi yksisarvinen (jonka olentotyyppi on taikaeläin) saa puolimaanylinen-profiilin (puolimaanyliset ovat vierasolioita), sen olentotyyppi on tämän jälkeen vierasolio ja alatyyppi muunneltu taikaeläin. Ellei profiilin kuvauksessa toisin mainita, muunnellulla olennolla on uuden tyyppinsä tyyppipiirteet mutta alkuperäisen tyyppinsä perusominaisuudet (ks. Hirviöiden tyypit ja alatyypit).

Jos profiili muuttaa olennon kokoa, laske muutokset kehopanssariin, panssariluokkaan, hyökkäysheittoihin ja painihyvitykseen taulukon Kasvamisen vaikutus peliteknisiin tietoihin avulla (ks. yllä).

Kestonopat ja kestopisteet

Useimmat hirviöprofiilit eivät muuta olennon kestonoppamäärää, mutta poikkeuksiakin on. Eräät profiilit muuttavat olennon kestonopan suuruutta (yleensä sen vuoksi, että olentotyyppi vaihtuu). Jotkin harvat profiilit muuttavat sekä olennon alkuperäistä kestonoppamäärää että luokkatasojen myötä hankittua kestonoppamäärää. Useimmat kestonoppiin vaikuttavat profiilit muuttavat kuitenkin vain alkuperäistä kestonoppamäärää ja jättävät luokkatasoista saadut kestonopat entiselleen.

Jos profiilin kuvauksesta puuttuu "Kestonopat"-kohta, kestonopat ja kestopisteet eivät muutu ellei olennon Ruumiinkunto-muunnin muutu.

Aloite

Tähän kohtaan tulee muutos, jos hirviöprofiili muuttaa hirviön Ketteryyttä tai antaa tai vie Nopea aloite -valtin.

Nopeus

Jos hirviöprofiili muuttaa olennon nopeutta, profiilin kuvauksessa kerrotaan, kuinka paljon ja kumpaan suuntaan. Tavallisempaa on, että profiili antaa olennolle uuden liikkumistavan.

Panssariluokka

Jos hirviöprofiili muuttaa olennon kokoa, laske olennon uusi panssariluokka ja kehopanssarihyvitys yllä olevan taulukon Kasvamisen vaikutus peliteknisiin tietoihin avulla. Jotkin profiilit (esimerkiksi aave) muuttavat koko tapaa, jolla panssariluokka lasketaan. Profiilin kuvauksessa kerrotaan tällöin, miten panssariluokkaa muutellaan.

Perushyökkäys/paini

Hirviöprofiili ei yleensä muuta olennon perushyökkäyshyvitystä. Jos muuttaa, profiilin kuvauksessa kerrotaan, kuinka paljon ja kumpaan suuntaan. Muutokset olennon Voimakkuus-arvoon ja kokoon voivat muuttaa olennon painihyvitystä.

Hyökkäys ja Täyshyökkäys

Hirviöprofiili ei yleensä muuta olennon hyökkäyshyvitystä tai hyökkäystapoja, vaikka olennon tyyppi vaihtuisikin (toisin sanoen olennon perushyökkäyshyvitys säilyy samana kuin alkuperäisen olentotyypin edustajilla). Mahdolliset muutokset kykyarvoihin voivat kuitenkin vaikuttaa hyökkäyshyvitykseen. Jos Voimakkuus tai Ketteryys muuttuu, laske hyökkäyshyvitykset uuden muuntimen perusteella. Myös muutokset hirviön kokoon vaikuttavat sen hyökkäyshyvitykseen (ks. yllä taulukko Kasvamisen vaikutus peliteknisiin tietoihin).

Vauriot

Vauriot voivat muuttua Voimakkuuden muuttumisen myötä. Jos olento käyttelee kahden käden asetta tai sillä on vain yksi kehoase, se lisää Voimakkuus-hyvityksensä vaurioheittoihin puolitoistakertaisena. Jos sillä on useampia kuin yksi hyökkäys, se lisää ensisijaisen hyökkäyksensä vaurioihin Voimakkuus-hyvityksensä ja kaikkien toissijaisten hyökkäystensä vaurioihin ½ Voimakkuus-hyvityksestään.

Tila/ulottuma

Hirviöprofiili voi muuttaa tätä kohtaa, jos se muuttaa hirviön kokoa. Erikokoisten hirviöiden tyypilliset tilat ja ulottumat on lueteltu taulukossa Olentojen kokoluokat ja mitat (osiossa Liikkuminen, sijoittuminen ja välimatkat). Huomaa, että taulukossa ei oteta huomioon erikoistapauksia, kuten joidenkin hirviöiden poikkeuksellista ulottumaa.

Erikoishyökkäykset

Hirviöprofiili voi antaa tai viedä erikoishyökkäyksiä. Profiilin kuvauksessa mainitaan profiilin mahdollisesti antamat erikoishyökkäykset ja tarvittaessa myös neuvotaan, miten niitä vastaan suoritettavien laistoheittojen vaikeusasteet lasketaan.

Erikoisominaisuudet

Hirviöprofiili voi antaa tai viedä erikoisominaisuuksia. Profiilin kuvauksessa mainitaan profiilin mahdollisesti antamat erikoisominaisuudet ja tarvittaessa myös neuvotaan, miten niitä vastaan suoritettavien laistoheittojen vaikeusasteet lasketaan. Vaikka profiilin kuvauksessa ei olisikaan "Erikoisominaisuudet"-kohtaa, olento saa silti kaikki ne ominaisuudet, jotka kuuluvat sen uuteen olentotyyppiin.

Peruslaistot

Hirviön olentotyypin vaihtuminen ei yleensä muuta sen peruslaistohyvityksiä. Riittää kun muuttelet hyvityksiä sen mukaan, miten olennon Ruumiinkunto, Ketteryys ja Viisaus muuttuvat. Olentotyypin vaihtuminen voi kuitenkin vaikuttaa siten, että hirviön "vahva" laistoheitto vaihtuu.

Kyvyt

Jos hirviöprofiili muuttaa olennon kykyarvoja, muutokset mainitaan tässä kohtaa.

Taidot

Hirviöprofiili ei yleensä muuta olennon saamia taitopisteitä, koska olentotyypin vaihtuminen muuttaa vain harvoin olennon kestonoppamäärää, jonka perusteella taitopisteet lasketaan. Profiili voi kuitenkin muuttaa jonkin taidon avainkykyä, tuottaa taitoihin hyvitystä tai antaa valtin, josta saa hyvitystä taitotesteihin.

On myös hirviöprofiileja, jotka muuttavat taitopisteiden laskutapaa, mutta tämä muutos vaikuttaa yleensä vain niihin taitopisteisiin, joita olento saa profiilin lisäämisen jälkeen. Sekä pohjaolennon kuvauksessa mainitut taidot että hirviöprofiilin myötä saadut uudet taidot katsotaan luokkataidoiksi.

Valtit

Koska useimmat hirviöprofiilit eivät muuta olennon kestonoppamäärää, ne eivät myöskään muuta olennon valttien määrää. Jotkin profiilit kuitenkin antavat olennolle lisävaltteja.

Esiintymisympäristö

Yleensä sama kuin pohjaolennolla.

Järjestäytyminen

Yleensä sama kuin pohjaolennolla.

Haasteluokitus

Hirviöprofiili korottaa yleensä olennon haasteluokitusta. Profiilin kuvauksessa mainitaan tällöin muunnin, joka lisätään pohjaolennon haasteluokitukseen. Joissakin profiileissa on ilmoitettu useita muuntimia, joista valitaan pohjaolennon alkuperäisen kestonoppamäärän tai haasteluokituksen perusteella yksi.

Aarteet

Yleensä samat kuin pohjaolennolla.

Hengenlaatu

Yleensä sama kuin pohjaolennolla, ellei hirviöprofiilia ole kytketty johonkin hengenlaatuun.

Kehittyminen

Yleensä sama kuin pohjaolennolla.

Tasolisä

Tässä kohdassa ilmoitetaan muunnin, joka lisätään pohjaolennon tasolisään. Tasolisillä ei ole väliä, jos hirviöprofiilin saaneen olennon Älykkyys ei riitä luokkatasojen hankkimiseen (jotta olento voisi hankkia luokkatasoja, sen Älykkyyden on oltava vähintään 3).

Useamman kuin yhden hirviöprofiilin lisääminen

Teoriassa olennolle voi antaa miten monta hirviöprofiilia hyvänsä. Jos lisäät useampia kuin yhden profiilin, laske niiden vaikutukset profiili kerrallaan. Lisää aina perityt profiilit ennen hankittuja profiileja. Kun lisäät useampia kuin yhden profiilin, kiinnitä huomiota olentotyyppiin – valisemasi profiili saattaa muuttaa olennon tyypin sellaiseksi, ettet voi enää antaa olennolle muita haluamiasi profiileja.


Parannellun hirviön haasteluokitus

Kun annat luokkatasoja olennolle, jolla on enintään 1 KN, olennon haasteluokitus kehittyy aivan kuten pelaajahahmoilla. Muissa tapauksissa noudatetaan alla olevia ohjeita.

Taulukko: Parannellun hirviön haasteluokituksen korotus

Olennon alkuperäinen tyyppi

HL-korotus

Alkeiseläin, elementaali, epäkuollut, epäsikiö, ihmisolio, jättiläinen, kasvi, limaolio, luonnonhaltija, rakento

+1 per 4 lisättyä kestonoppaa

Eläin, hirviöihmisolio, taikaeläin

+1 per 3 lisättyä kestonoppaa

Lohikäärme, vierasolio, irralliset luokkatasot

+1 per 2 lisättyä kestonoppaa   
tai per 2 lisättyä tasoa

Täydentävät luokkatasot

+1 per lisätty taso

Muut muuntimet

HL-korotus

Koko muuttuu Isoksi tai sitä suuremmaksi

+1 haasteluokitukseen

Hirviön kykyarvot perustuvat valioarvojoukkoon1

+1 haasteluokitukseen

Hirviöllä on erikoiskykyjä, jotka lisäävät sen tehokkuutta taistelussa merkittävästi

+2 haasteluokitukseen

Hirviöllä on erikoiskykyjä, jotka lisäävät sen tehokkuutta   
taistelussa jonkin verran

+1 haasteluokitukseen

Hirviöprofiilin lisäys

+ profiilin HL-muunnin

  1. Älä tee tätä lisäystä, jos parantelet hirviötä antamalla sille luokkatasoja. (Luokkatasojen myötä kehittyvän hirviön oletetaan käyttävän alun perinkin valioarvojoukkoa.)

Luokkatasojen lisäys

Jos parantelet hirviötä antamalla sille luokkatasoja, sillä on lajinsa tyypillistä edustajaa paremmat kykyarvot.

Lajin tyypillisellä edustajalla on normaali kykyarvojoukko (11, 11, 11, 10, 10, 10), johon on lisätty rotumuutokset. Jos olennolla on PH-luokka, sen rotumuutokset lisätään valioarvojoukkoon (15, 14, 13, 12, 10, 8). Jos olennolla on EPH-luokka, sen rotumuutokset lisätään yksilölliseen arvojoukkoon (13, 12, 11, 10, 9, 8). Sijoittele arvot hahmoluokalle sopivasti.

Täydentävät luokkatasot

Luokkatasoja, jotka tukevat hirviön vahvuuksia, kutsutaan täydentäviksi luokkatasoiksi. Jokainen täydentävä luokkataso korottaa hirviön haasteluokitusta 1:llä.

Barbaari, taistelija, paladiini ja samooja ovat täydentäviä luokkia olennolle, joka luottaa taistelukykyihinsä.

Rosvo ja samooja ovat täydentäviä luokkia olennolle, joka yrittää käydä vastustajansa kimppuun vaivihkaa tai hankkia etulyöntiaseman taidoillaan.

Loitsijaluokat ovat täydentäviä luokkia olennolle, joka osaa langettaa luonnostaankin loitsuja niin kuin valitun loitsijaluokan hahmo. Tasot valitussa loitsijaluokassa kasautuvat hirviön luontaisen loitsimiskyvyn kanssa.

Irralliset luokkatasot

Jos annat hirviölle luokkatason, joka ei tue suoraan sen vahvuuksia, luokkataso katsotaan irralliseksi ja laskentatapa on hieman monimutkaisempi. Irrallinen luokkataso korottaa hirviön haasteluokitusta ½:lla jokaista tasoa kohden, kunnes hirviöllä on jossakin luokassaan irrallisia luokkatasoja alkuperäisen kestonoppamääränsä verran. Tästä eteenpäin jokainen kyseisen tai vastaavanlaisen luokan taso katsotaan täydentäväksi luokkatasoksi, joka korottaa hirviön haasteluokitusta 1:llä.

Esimerkiksi isohisella on 4 KN. Kun se on saanut 4 pappitasoa (ja +2 haasteluokitukseensa), sen myöhemmin saamat pappitasot katsotaan täydentäviksi luokkatasoiksi, jotka korottavat sen haasteluokitusta 1:llä.

EPH-luokkien tasot katsotaan aina irrallisiksi.

Kestonoppien lisäys­

Kun parantelet hirviötä lisäämällä sen kestonoppamäärää, selvitä lisäyksen vaikutus olennon haasteluokitukseen taulukosta Parannellun hirviön haasteluokituksen korotus (ks. yllä). Muista myös, että jos hirviötä parannellaan kestonoppia lisäämällä, sen kokoluokka voi hyvinkin kasvaa. Kestonoppien lisäämisen aiheuttama HL-korotus ei kasaudu luokkatasojen lisäämisen aiheuttaman HL-korotuksen kanssa.

Nyrkkisääntö on, että kun olennon HL on kaksinkertaistunut, olennon kykyjen kehittymistä on syytä alkaa pitää tarkasti silmällä. Kestonoppien lisääminen voimistaa monia kykyjä, ja runsaat lisäykset voivat lopulta tehdä olennosta liian voimakkaan suhteessa haasteluokitukseensa. Kun olet antanut olennolle lisää kestonoppia, vertaa sen hyökkäyshyvitystä, laistoheittohyvitystä ja mahdollisten erikoiskykyjen vaikeusasteita tyypillisiin olennon haasteluokituksen mukaisella tasolla oleviin hahmoihin ja muuta haasteluokitusta tarvittaessa.

Koon lisäys

Hirviön kasvu lisää yleensä sen tehokkuutta taistelussa. Suurikokoisilla olennoilla on enemmän Voimakkuutta, ulottumaa ja muita etuja. Käytä tätä muunninta, jos teet olennosta Keskikokoista suuremman, ja lisää +1 jokaisesta uudesta kokoluokasta.

Ole kuitenkin varovainen – jos hirviö hyötyy pienestä koostaan, sen tehokkuus voi jopa kärsiä kasvusta. Hirviö, joka ei hyödy kasvamisesta, ei myöskään saa tätä muunninta.

Erikoiskykyjen lisäys

Voit antaa olennolle minkä tahansa loitsunomaisen, yliluonnollisen tai poikkeuskyvyn. Pohdi tällöin aivan kuten luokkatasoja lisätessäsikin, tukeeko uusi kyky olennon vahvuuksia; jos useampi kuin yksi kyky tukee samaa vahvuutta, ne kootaan tässä yhteydessä samaan muuntimeen. Jos kyky (tai kykyjoukko) lisää hirviön tehokkuutta taistelussa merkittävästi, korota hirviön haasteluokitusta 2:lla. Vähäisemmät kyvyt korottavat haasteluokitusta 1:llä, ja käytännössä merkityksettömät kyvyt eivät välttämättä korota haasteluokitusta lainkaan. Jos hirviön saamat uudet erikoiskyvyt eivät johdu luokan tai kestonopan lisäämisestä, niistä saatava HL-korotus kasautuu luokista ja kestonopista saatujen HL-korotusten kanssa.

Merkittävä erikoishyökkäys on sellainen, jolla on hyvä mahdollisuus tehdä vastustaja toimintakyvyttömäksi yhdessä kierroksessa (kuten tuijotushyökkäys). Merkittävä erikoisominaisuus on sellainen, joka antaa hirviölle vahvan suojan usein kohdattavia hyökkäyksiä vastaan (kuten loitsunsieto). Jos hirviöllä on sekä erikoishyökkäyksiä että erikoisominaisuuksia, älä korota haasteluokitusta kahdesti.

Kun arvioit kykyjen merkittävyyttä, muista ottaa huomioon hirviön alkuperäinen HL. Mitä alhaisempi se on, sitä enemmän uusi kyky luultavasti vaikuttaa hirviön tehokkuuteen.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.