Hahmon kuvaus

Hengenlaatu

Olennon moraalikäsitysten ja asenteiden yhdistelmää kutsutaan sen hengenlaaduksi. Mahdolliset hengenlaadut ovat lainkuuliais-hyvä, neutraali hyvä, kaoottis-hyvä, lainkuuliais-neutraali, neutraali, kaoottis-neutraali, lainkuuliais-paha, neutraali paha ja kaoottis-paha.

Hengenlaatu on keino yksilöllistää hahmoa. Se ei ole pakkopaita, jonka tarkoituksena on rajoittaa hahmon vaihtoehtoja. Kukin hengenlaatu kattaa laajan valikoiman luonnetyyppejä ja elämänkatsomuksia, joten samaa hengenlaatua olevat olennot voivat poiketa toisistaan suuresti. Lisäksi harva olento käyttäytyy joka tilanteessa täysin hengenlaatunsa mukaisesti.

Hyvyys–pahuus

Hyvät olennot suojelevat viattomia. Pahat olennot alistavat tai tuhoavat viattomia, joko huvikseen tai hyödyn toivossa.

"Hyvyys" merkitsee pyyteettömyyttä, elämän kunnioittamista ja älyllisten olentojen arvon tunnustamista. Hyvät hahmot tekevät henkilökohtaisia uhrauksia ventovieraiden hyväksi.

"Pahuus" merkitsee muiden vahingoittamista, sortamista ja surmaamista. Joiltakin pahoilta olennoilta puuttuu alkeellisinkin säälintunne, joten ne tappavat mitään ajattelematta, jos se on vaivattomin ratkaisu. Toisille pahuuden harjoittaminen on tietoista toimintaa – ne tappavat omaksi huvikseen tai palvellakseen pahaa isäntäänsä tai jumaluuttaan.

Olennot, jotka ovat neutraaleja suhteessa hyvyyteen ja pahuuteen, eivät voi tappaa viattomia tunnontuskitta mutta eivät myöskään kykene uhrauksiin ventovieraiden auttamiseksi tai suojelemiseksi. Neutraali hahmo puolustaa lähinnä sellaisia olentoja, joihin hänellä on henkilökohtainen suhde.

Hyvyys ja pahuus voivat olla tietoisia valintoja, mutta useimmiten ne ovat asenteita, jotka olento kyllä tunnistaa itsessään mutta joita hän ei ole valinnut. Neutraali suhde hyvyyteen ja pahuuteen on yleensä merkki välinpitämättömyydestä asiaa kohtaan, mutta joillekuille se on tietoista tasapainon ylläpitoa. Tällaiset olennot myöntävät, että hyvyydellä ja pahuudella on eroa eivätkä ne ole pelkkiä näkökulmakysymyksiä, mutta heidän mielestään tasapainoilu niiden välillä on viisain ratkaisu, ainakin heille itselleen.

Eläimet ja muut moraaliseen harkintaan kykenemättömät olennot ovat aina neutraaleja, eivät koskaan hyviä tai pahoja. Jopa myrkkykäärmeet ja ihmissyöjätiikerit ovat neutraaleja, koska niillä ei ole mittapuita, joiden mukaan toimia oikein tai väärin.

Laki–kaaos

Lainkuuliaiset hahmot puhuvat totta, pitävät sanansa, kunnioittavat esivaltaa, arvostavat perinteitä ja karsastavat niitä, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan.

Kaoottiset hahmot kuuntelevat pelkästään omaatuntoaan, eivät siedä komentelijoita, antavat enemmän arvoa uusille ajatuksille kuin perinteille ja täyttävät lupauksensa vain jos heidän tekee mieli.

"Laki" merkitsee kunniantuntoa, luotettavuutta, kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Lainkuuliaisuuden varjopuolia ovat ahdasmielisyys, taantumuksellisuus, tuomitsevuus ja sopeutumiskyvyttömyys. Lain puolestapuhujien mukaan vain lainkuuliaisella käytöksellä voidaan luoda yhteiskunta, jossa vallitsee luottamus ja jossa päätöksiä tehtäessä ei tarvitse aina pelätä muiden petollisuutta.

"Kaaos" merkitsee vapautta, sopeutuvaisuutta ja joustavuutta. Kaaoksen varjopuolia ovat piittaamattomuus, arvaamattomuus, vastuuttomuus ja esivallan aiheeton halveksunta. Kaoottisen käytöksen puolestapuhujien mukaan vain vapaa olento voi toteuttaa itseään täydellisesti ja hyödyttää yhteiskuntaa kaikkien kykyjensä mukaisesti.

Ne, jotka suhtautuvat lakiin ja kaaokseen neutraalisti, kunnioittavat esivaltaa normaaliin tapaan, tuntematta tarvetta sen enempää ylenmääräiseen kuuliaisuuteen kuin kapinointiinkaan. Neutraali hahmo on rehellinen mutta voi joskus tuntea houkutusta valehteluun tai huijaamiseen.

Lainkuuliaisuus tai kaoottisuus voi olla tietoinen valinta, mutta useimmille se on synnynnäinen luonteenpiirre. Neutraali suhde lakiin ja kaaokseen on yleensä pelkkää sitoutumattomuutta, mutta jotkut asettavat neutraaliuden lain ja kaaoksen yläpuolelle. He pitävät viimeksi mainittuja vaarallisina ääripäinä, joilla on sokeat pisteensä ja haittapuolensa.

Eläimet ja muut moraaliseen harkintaan kykenemättömät olennot ovat aina neutraaleja. Kissa voi olla vapaa sielu ja koira tottelevainen, mutta kummallakaan ei ole itseymmärrystä, jonka varassa olla aidosti lainkuuliainen tai kaoottinen.

Hengenlaatujen kuvaukset

Hahmoille on tarjolla yhdeksän eri hengenlaatua, jotka kattavat kaikki mahdolliset lainkuuliainen–kaoottinen- ja hyvä–paha-akselien yhdistelmät. Kunkin hengenlaadun kuvauksessa esitellään hengenlaadun tyypillinen edustaja. Muista, että yksilöiden välillä on eroja ja että hahmo voi käyttäytyä toisinaan vähemmän, toisinaan enemmän hengenlaatunsa mukaisesti. Käytä kuvauksia ohjenuorina äläkä pakkopaitoina.

Ensimmäiset kuusi hengenlaatua, lainkuuliais-hyvästä kaoottis-neutraaliin, ovat pelaajahahmojen ensisijaiset hengenlaadut. Loput kolme pahaa hengenlaatua on tarkoitettu lähinnä hirviöille ja pahoille ei-pelaajahahmoille.

Lainkuuliais-hyvä, "oikeuden puolustaja"

Lainkuuliais-hyvä hahmo toimii niin kuin hyvän olennon odotetaan ja edellytetään toimivan. Hän on vankkumaton, kurinalainen ja periksiantamaton pahuuden vastustaja. Hän puhuu totta, pitää sanansa, auttaa hädänalaisia ja korottaa äänensä vääryyksiä vastaan. Lainkuuliais-hyvä hahmo ei siedä sitä, että syylliset jäävät rankaisematta.

Lainkuuliais-hyvä on hengenlaaduista paras, koska siinä yhdistyvät kunniantunto ja myötätunto.

Neutraali hyvä, "hyväntekijä"

Neutraali hyvä hahmo tekee kaiken, mihin hyvä olento suinkin pystyy. Hän jaksaa aina auttaa muita. Hän on valmis yhteistyöhön kuninkaiden ja virkamiesten kanssa mutta ei katso olevansa heille mitään velkaa.

Neutraali hyvä on hengenlaaduista paras, koska sen edustaja tekee hyvää välittämättä siitä, pönkittääkö vai horjuttaako hän samalla järjestystä.

Kaoottis-hyvä, "kapinoitsija"

Kaoottis-hyvä hahmo toimii omantuntonsa ohjaamana eikä pahemmin piittaa muiden odotuksista. Hän kulkee omaa tietään mutta on silti ystävällinen ja hyväntahtoinen muita kohtaan. Hän uskoo hyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen mutta ei perusta laeista eikä säännöistä. Hän vihaa uhkailijoita ja määräilijöitä. Vaikka hän on hyvä, hänen moraalinsa ei välttämättä käy yksiin yhteiskunnan moraalin kanssa.

Kaoottis-hyvä on hengenlaaduista paras, koska siinä yhdistyvät hyvä sydän ja henkinen vapaus.

Lainkuuliais-neutraali, "tuomari"

Lainkuuliais-neutraali hahmo toimii siten kuin laki, perinteet tai käyttäytymissäännöt määräävät. Järjestys on hänelle kaikki kaikessa. Hän saattaa keskittyä noudattamaan sääntöjä vain omassa elämässään, mutta hän voi myös kannattaa vahvaa valtiota, joka takaa järjestyksen kaikille.

Lainkuuliais-neutraali on hengenlaaduista paras, koska sen edustaja on luotettava ja kunniallinen sortumatta kiihkoiluun.

Neutraali, "sitoutumaton"

Neutraali hahmo tekee niin kuin parhaaksi katsoo. Hänellä ole vahvoja mielipiteitä sen enempää hyvyydestä ja pahuudesta kuin laista ja kaaoksestakaan. Hänen neutraaliutensa johtuu usein pikemminkin vakaumuksen puutteesta kuin varsinaisesta neutraaliuden kannatuksesta. Tällainen hahmo pitää kyllä hyvyyttä parempana kuin pahuutta – hyvät naapurit ja hallitsijat ovat mieluisampia kuin pahat – mutta hän ei ole itse sitoutunut puolustamaan hyvyyttä millään yleisellä tasolla.

Osa neutraaleista hahmoista on kuitenkin tehnyt neutraaliudesta itselleen filosofian. He pitävät hyvyyttä, pahuutta, lakia ja kaaosta ääripäinä, jotka luovat ennakkoluuloja. Neutraaliutta he pitävät kultaisena keskitienä, joka on ajan mittaan viisain.

Neutraali on hengenlaaduista paras, koska sen edustaja voi toimia luontonsa mukaan, pakottomasti ja ilman ennakkokäsityksiä.

Kaoottis-neutraali, "luonnonlapsi"

Kaoottis-neutraali hahmo noudattaa päähänpistojaan. Hän on kaikessa oman tiensä kulkija. Hän arvostaa omaa vapauttaan mutta ei ponnistele toisten vapauden suojelemiseksi. Hän kaihtaa valtaa, inhoaa rajoituksia ja kyseenalaistaa perinteet. Kaoottis-neutraali hahmo ei kuitenkaan ole mikään anarkisti, joka yrittää hajottaa järjestystä tietoisesti. Näin tehdäkseen hänen täytyisi tavoitella joko hyvää (vapauttaa kanssaolentojaan) tai pahaa (tuottaa kärsimystä niille, jotka ovat erilaisia kuin hän itse). Kaoottis-neutraali hahmo voi käyttäytyä arvaamattomasti mutta ei koskaan täysin sattuman­varaisesti – hän ei hyppää hetken mielijohteesta sillalta alas.

Kaoottis-neutraali on hengenlaaduista paras, koska se edustaa todellista vapautta sekä yhteiskunnan rajoituksista että maailmanparantajan kiihkosta.

Lainkuuliais-paha, "sortaja"

Lainkuuliais-paha vihollinen ottaa järjestelmällisesti kaiken minkä tahtoo, kunhan se ei ole vastoin hänen käytössäännöstöään, eikä hän piittaa, vaikka vahingoittaisi samalla muita. Hän uskoo perinteisiin, uskollisuuteen ja järjestykseen mutta ei vapauteen, elämän vaalimiseen tai älyllisten olentojen arvokkuuteen. Hän noudattaa sääntöjä mutta ei tunne armoa eikä sääliä. Hän viihtyy hierarkioissa, ja vaikka hän olisi mieluusti hallitsija, hän on valmis myös palvelemaan. Hän ei tuomitse muita näiden tekojen mukaisesti vaan rodun, uskonnon, kotimaan tai arvoaseman mukaan. Hän ei mielellään riko lakeja eikä lupauksia.

Osittain tämä vastahakoisuus on hänelle luontaista, osittain syynä on se, että hän tarvitsee yhteisönsä suojaa niiltä, jotka vastustavat häntä moraalisin perustein. Lainkuuliais-pahoilla vihollisilla voi olla tiettyjä tabuja – he eivät esimerkiksi tapa ketään kylmäverisesti (vaan jättävät työn kätyreilleen) tai vahingoita lapsia (mikäli se voidaan välttää). Heidän omasta mielestään tällaiset omantunnonosoitukset todistavat, että he eivät ole pelkkiä periaatteettomia rikollisia.

On myös mahdollista, että lainkuuliais-paha olento omistaa elämänsä pahuudelle yhtä täydellisesti kuin jaloimmat sankarit omistautuvat hyvyydelle. Tällöin hän ei vahingoita muita vain saavuttaakseen omat tavoitteensa vaan kylvää pahuutta pahuuden vuoksi. Hän saattaa pitää pahojen töiden tekemistä velvollisuutenaan pahaa isäntää tai jumaluutta kohtaan.

Lainkuuliais-pahaa hengenlaatua kutsutaan toisinaan "pirulliseksi", koska pirut ovat lainkuuliaisen pahuuden ruumiillistumia.

Lainkuuliais-paha on kaikkein vaarallisin hengenlaatu, koska se edustaa järjestelmällistä, suunnitelmallista ja usein hallitsevaan asemaan päässyttä pahuutta.

Neutraali paha, "pahantekijä"

Neutraali paha vihollinen tekee mitä tahansa, mistä voi selvitä rangaistuksetta. Hän ajaa vain ja ainoastaan omaa etuaan. Hän ei jää suremaan uhrejaan, onpa hän sitten tappanut heidät oman etunsa nimissä, huvikseen tai siksi, että se on ollut kaikkein vaivattominta. Hän ei piittaa järjestyksestä, eikä hänellä ole sellaista kuvitelmaa, että lakien, perinteiden tai säännöstöjen noudattaminen tekisi hänestä jotenkin paremman tai jalomman. Toisaalta hän ei ole yhtä rauhaton ja riidanhaluinen kuin kaoottis-paha vihollinen.

Jotkut neutraalit pahat viholliset ovat tehneet pahuudesta aatteen ja pahoista teoista itsetarkoituksen. Tällaiset olennot useimmiten palvovat pahoja jumaluuksia tai kuuluvat pahoihin salaseuroihin.

Neutraali paha on kaikkein vaarallisin hengenlaatu, koska se edustaa puhdasta, kunniatonta ja järkähtämätöntä pahuutta.

Kaoottis-paha, "tuhooja"

Kaoottis-pahan hahmon elämää ohjailevat vain hänen oma ahneutensa, vihansa ja hävitysvimmansa. Hän on herkästi tulistuva, säälimätön, väkivaltainen ja käytökseltään arvaamaton. Jos hän yrittää kahmia itselleen kaiken minkä suinkin saa, hän tekee sen häikäilemättömästi ja raa'asti. Vielä vaarallisempi hän on silloin, kun pahuuden ja kaaoksen kylväminen on hänelle suuri tehtävä. Onneksi hänen suunnitelmansa ovat hataria ja kaikki ryhmät, joihin hän liittyy, ovat kehnosti järjestäytyneitä. Kaoottis-pahat hahmot eivät yleensä tee keskenään yhteistyötä kuin väkipakolla, ja heidän johtajansa ovat jatkuvassa vaarassa tulla syöstyiksi vallasta tai murhatuiksi.

Kaoottis-pahaa hengenlaatua kutsutaan toisinaan "demoniseksi", koska demonit ovat kaoottisen pahuuden ruumiillistumia.

Kaoottis-paha on kaikkein vaarallisin hengenlaatu, koska se pyrkii hävittämään sekä kauneuden ja elämän että niiden takana olevan järjestyksen.


Henkilötiedot

Ikä

Voit joko valita tai arpoa hahmosi iän. Valitun iän on oltava vähintään hahmon rodun ja luokan vähimmäisikä (ks. alla taulukko Arvotut aloitusiät).

Pelaajahahmon vähimmäisaloitusikä on hänen rotunsa aikuisen edustajan alin ikä + taulukossa Arvotut aloitusiät ilmoitettu hahmon rodun ja luokan mukainen noppien lukumäärä.

Ellet halua hahmolle vähimmäisaloitusikää, voit arpoa iän heittämällä noppaa niin monta kertaa kuin taulukossa Arvotut aloitusiät ilmoitetaan.

Hahmon ikääntyessä hänen ruumiilliset kykyarvonsa laskevat ja henkiset kykyarvonsa nousevat (ks. alla taulukko Ikääntymisen vaikutukset). Ikääntymisen vaikutukset kasautuvat keskenään. Mikään kykyarvo ei voi kuitenkaan laskea ikääntymisen takia alle 1:n.

Kun hahmo tulee ikivanhaksi, pelinjohtaja heittää salaa hänen enimmäisikänsä, joka on yhtä kuin taulukossa Ikääntymisen vaikutukset olevan Ikivanha-sarakkeen luku + saman taulukon Enimmäisikä-sarakkeessa olevan nopanheiton tulos. Hahmo, joka saavuttaa enimmäisikänsä, kuolee vanhuuteen seuraavan vuoden aikana.

Enimmäisiät koskevat vain pelaajahahmoja. Useimmat olennot kuolevat kulkutauteihin, tulehduksiin, väkivaltaan tai tapaturmissa ennen ikivanhaksi tuloaan.

Taulukko: Arvotut aloitusiät

Rotu

Aikuinen

Barbaari   
Rosvo
Taikuri

Bardi
Paladiini
Samooja
Taistelija   

Druidi   
Munkki
Pappi
Velho

Ihminen

15 vuotta

+1n4

+1n6

+2n6

Haltia

110 vuotta   

+4n6

+6n6

+10n6

Kääpiö

40 vuotta

+3n6

+5n6

+7n6

Maahinen

40 vuotta

+4n6

+6n6

+9n6

Puolihaltia

20 vuotta

+1n6

+2n6

+3n6

Puolituinen   

20 vuotta

+2n4

+3n6

+4n6

Puoliörkki

14 vuotta

+1n4

+1n6

+2n6


Taulukko: Ikääntymisen vaikutukset

Rotu

Keski-ikäinen1   

Vanha2

Ikivanha3

Enimmäisikä

Ihminen

35 vuotta

53 vuotta

70 vuotta

+2n20 vuotta   

Haltia

175 vuotta

263 vuotta   

350 vuotta   

+4n% vuotta

Kääpiö

125 vuotta

188 vuotta

250 vuotta

+2n% vuotta

Maahinen

100 vuotta

150 vuotta

200 vuotta

+3n% vuotta

Puolihaltia

62 vuotta

93 vuotta

125 vuotta

+3n20 vuotta

Puolituinen   

50 vuotta

75 vuotta

100 vuotta

+5n20 vuotta

Puoliörkki

30 vuotta

45 vuotta

60 vuotta

+2n10 vuotta

  1. Keski-ikäisenä –1 Vma, Ket ja Ruk; +1 Äly, Vii ja Kar.

  2. Vanhana –2 Vma, Ket ja Ruk; +1 Äly, Vii ja Kar.

  3. Ikivanhana –3 Vma, Ket ja Ruk; +1 Äly, Vii ja Kar.

Pituus ja paino

Taulukko: Arvotut pituudet ja painot

Rotu

Peruspituus1   

Pituusmuunnin   

Peruspaino   

Painomuunnin   

Ihminen, mies

4 j 10 tm

+2n10

120 n

×(2n4) n

Ihminen, nainen

4 j 5 tm

+2n10

85 n

×(2n4) n

Haltia, mies

4 j 5 tm

+2n6

85 n

×(1n6) n

Haltia, nainen

4 j 5 tm

+2n6

80 n

×(1n6) n

Kääpiö, mies

3 j 9 tm

+2n4

130 n

×(2n6) n

Kääpiö, nainen

3 j 7 tm

+2n4

100 n

×(2n6) n

Maahinen, mies

3 j 0 tm

+2n4

40 n

×1 n

Maahinen, nainen

2 j 10 tm

+2n4

35 n

×1 n

Puolihaltia, mies

4 j 7 tm

+2n8

100 n

×(2n4) n

Puolihaltia, nainen

4 j 5 tm

+2n8

80 n

×(2n4) n

Puolituinen, mies

2 j 8 tm

+2n4

30 n

×1 n

Puolituinen, nainen   

2 j 6 tm

+2n4

25 n

×1 n

Puoliörkki, mies

4 j 10 tm

+2n12

150 n

×(2n6) n

Puoliörkki, nainen

4 j 5 tm

+2n12

110 n

×(2n4) n

  1. 1 j = 12 tm

Pituusmuunnin-sarakkeessa ilmoitettu nopanheitto määrää, kuinka paljon hahmon peruspituuteen lisätään tuumia. Saman nopanheiton tulos kerrotaan Painomuunnin-sarakkeesta selviävällä luvulla, ja kertolaskun tulos määrää, kuinka paljon hahmon peruspainoon lisätään nauloja. 


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.